Προεδρικό διάταγμα 19/4/02

ΠΔ 19-04-2002: Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης της περιοχής υποδοχής του Ιπποδρόμου και του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 19-04-2002: Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης της περιοχής υποδοχής του Ιπποδρόμου και του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας (νομού Αττικής), (ΦΕΚ 347/Δ/2002), 01-05-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παράγραφος 2 περίπτωση γ, 2 παράγραφος 1 περίπτωση γ και 3 παράγραφοι 1 έως 8 του νόμου 2730/1999 Σχεδιασμός, ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυμπιακών Έργων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 130/Α/1999), όπως η παράγραφος 2 εδάφιο στ' τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000) και η παράγραφος 8 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του νόμου 2833/2000 (ΦΕΚ 150/Α/2000).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

3. Τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 5351/1932 Περί Αρχαιοτήτων.

 

4. Τον νόμο [Ν] 1127/1981 (ΦΕΚ 32/Α/1981) Περί κυρώσεως της εις Λονδίνο την 06-05-1969 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως δια την προστασία της Αρχαιολογικής κληρονομιάς.

 

5. Την 98/2001 απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

 

6. Την 213/2001 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Μαρκόπουλου Μεσογαίας.

 

7. Το ΤΥ/ΔΓ/Φ610-19/519/2027/2001 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού προς τη Διεύθυνση Υγείας της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής και το γεγονός ότι η προθεσμία της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του νόμου 2730/1999 παρήλθε άπρακτη.

 

8. Την 109173/1999 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Γεωργίας, Πολιτισμού και Υγείας και Πρόνοιας Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο και Ιππόδρομος Αθηνών που βρίσκεται στην περιοχή του δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας (νομού Αττικής).

 

9. Τα ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/400/12/2385/2001 και ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/3329/3037/2002 έγγραφα της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

 

10. Τις 3/2002 (συνεδρία 86) και 1/2002 (συνεδρία 5) γνωμοδοτήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας.

 

11. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

12. Την 54/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας, Πολιτισμού και Γεωργίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Στην Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα 19-04-2002

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.