Προεδρικό διάταγμα 22/12/98

ΠΔ 22-12-1998: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Αγίας Παρασκευής του Δήμου Βόλου (νομού Μαγνησίας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 22-12-1998: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Αγίας Παρασκευής του Δήμου Βόλου (νομού Μαγνησίας), (ΦΕΚ 109/Δ/1999), 18-02-1999.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παράγραφοι 1 και 4), 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6) και 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4) του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως το άρθρο 6 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 9, 11 και 29 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 223/Α/1923), που μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 9)β του άρθρου 25 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και του οικισμού της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 4 (παράγραφος 1), 6, 7, 8, 9 και 16 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παράγραφοι 1, 2 και 3) του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α/1986) και το άρθρο 1 (παράγραφοι 3, 4) του νόμου 1772/1988 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 880/1979 Περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δομήσεως κ.λ.π. (ΦΕΚ 58/Α/1979).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

7. Την 52368/2143/1985 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του πολεοδομικού συγκροτήματος των δήμων Βόλου, Νέας Ιωνίας (Νέας Ιωνίας, Μελισσάτικα, Φυτόκο) και των Κοινοτήτων Αγριάς, Ανακασιάς, (Ανακασιά, Κήπια) Άνω Βόλου (Άνω Βόλος, Ιωλκός), Διμηνίου, Άλλης Μεριάς (Άλλη Μεριά, Γορίτσα) και Αγίου Ονουφρίου (Μαγνησίας) (ΦΕΚ 566/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε με τις 40464/1987 (ΦΕΚ 718/Δ/1987), 811/93/1993 (ΦΕΚ 403/Δ/1993) και 67771/3807/1994 (ΦΕΚ 663/Δ/1994) αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

8. Την 3551/781/1998 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένων τμημάτων της πολεοδομικής ενότητας 10 Άγιος Γιώργης, Εργατικά, Αγία Παρασκευή του Δήμου Βόλου (νομού Μαγνησίας).

 

9. Την 3552/782/1998 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης της πολεοδομικής ενότητας 10 Άγιος Γιώργης, Εργατικά, Αγία Παρασκευή του Δήμου Βόλου (νομού Μαγνησίας).

 

10. Την Δ17Α/03/99/Φ.221/1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Χρήστο Βερελή και Θεόδωρο Κολιοπάνο (ΦΕΚ 1006/Β/1996).

 

11. Το 1850/20-02-1997 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας.

 

12. Τις 451/1993, 51/1995, 181/1995, 175/1996, 260/1996, 36/1996, 51/1997 και 59/1997 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Βόλου.

 

13. Τις από 30-01-1995, 28-11-1995, 11-03-1997 και 14-07-1997 εισηγήσεις, αιτιολογικές εκθέσεις της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών.

 

14. Τις 21/1995, 24/1995, 618/1995, 74/1997 και 235/1997 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

15. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

16. Την 335/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 22-12-1998

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.