Προεδρικό διάταγμα 22/7/16

ΠΔ 22-07-2016: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Κοινότητας Ανθούσας του Δήμου Παλλήνης (νομού Αττικής) και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 22-07-2016: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Κοινότητας Ανθούσας του Δήμου Παλλήνης (νομού Αττικής) και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρεμάτων, (ΦΕΚ 167/ΑΑΠ/2016), 12-08-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154, 160 και 161 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 3044/2002 (Α' 197).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 11, 12, 14 και 15, 19 και 31 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως ισχύουν.

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 13Α και 33 του νόμου 4269/2014 Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 58/Α/1979), όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με το άρθρο 5 του νόμου 3010/2002 Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/2002) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 3 παράγραφος Α' περίπτωση 5 και 9 του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 70/2015 Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 114/Α/2015).

 

7. Την υπ' αριθμόν Υ31/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη (ΦΕΚ 2183/Β/2015).

 

8. Την υπ' αριθμόν 75710/3903/1987 κοινή απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κοινότητας Ανθούσας νομού Αττικής (ΦΕΚ 1183/Δ/1987) που τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 40082/2005 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1175/Δ/2005).

 

9. Το υπ' αριθμόν 12717/2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών - Τμήμα Γ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Έγκριση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια της μελέτης Κτηματογράφηση - Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης - Πράξη Εφαρμογής εκτός σχεδίου περιοχών Κοινότητας Ανθούσας Αττικής.

 

10. Την υπ' αριθμόν Φ6473/5555/18-12-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου Οριοθέτηση ρέματος Χαλκίδας, Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας Δήμου Παλλήνης.

 

11. Τα υπ' αριθμούς 10440/2007 και 7841/2007 έγγραφα της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων αντίστοιχα.

 

12. Τα υπ' αριθμούς ΔΜΕΟ/4958/1301/Φ211/13/2014 και ΔΜΕΟ/2282/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

13. Τις υπ' αριθμούς 357/2013, 21/2014, 22/2014 και 168/2014 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλλήνης.

 

14. Τις υπ' αριθμούς 42/2012, 116/2013, 14/2014, 20/2014 και 32/2014 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

15. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

16. Την υπ' αριθμόν 77/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 22-07-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.