Προεδρικό διάταγμα 24/12/02c

ΠΔ 24-12-2002: Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή των Δήμων Μαστιχοχωρίων και Ιωνίας νομού Χίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 24-12-2002: Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή των Δήμων Μαστιχοχωρίων και Ιωνίας νομού Χίου, (ΦΕΚ 130/Δ/2002), 20-02-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 183 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 25 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

4. Την Υ6/2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1484/Β/2001).

 

5. Τα 34506/1669/1990 και 43629/2707/1990 έγγραφα της Διεύθυνσης Χωροταξίας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

6. Τα 1216/1996 και 20976/3196/2002 έγγραφα της Διεύθυνσης Χωροταξίας προς τους αρμόδιους φορείς.

 

7. Το 514052/1991 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

8. Την ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ20/31821/1618/1992 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού.

 

9. Την ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ28/58459/1143/1992 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού.

 

10. Το 77410/1991 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος Γενικής Διεύθυνσης Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου Γεωργίας.

 

11. Το 1699/1990 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών προς το Δήμο Μαστιχοχωρίων και τις τέως κοινότητες Πυργίου, Μεστών και Ολύμπων.

 

12. Τις 167/1992 και 39/1996 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Μαστιχοχωρίων.

 

13. Τις 51/1990, 39/1992 και 29/1996 γνωμοδοτήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Ολύμπων.

 

14. Τις 119/1990, 112/1992 και 52/1996 γνωμοδοτήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Πυργιού.

 

15. Τις 34/1990 και 24/1996 γνωμοδοτήσεις του κοινοτικού συμβουλίου Μεστών.

 

16. Τις 110/1992 και 55/1996 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωνίας.

 

17. Το γεγονός ότι για τους Δήμους Ιωνίας και Μαστιχοχωρίων πέρασε άπρακτη η προθεσμία του άρθρου 38 παράγραφος 3 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας των ισχυουσών διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν (ΦΕΚ 146/Α/1995).

 

18. Τις 4/1992 και 3/1996 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Χίου.

 

19. Τις 20/1997 και 30/1997 και 308/2000 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

20. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

21. Την 387/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στην Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 24-12-2002

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.