Προεδρικό διάταγμα 28/2/02

ΠΔ 28-02-2002: Χαρακτηρισμός παραδοσιακών οικισμών της νήσου Λήμνου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 28-02-2002: Χαρακτηρισμός παραδοσιακών οικισμών της νήσου Λήμνου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτών, (ΦΕΚ 208/Δ/2002), 19-03-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 εδάφιο α του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφος 9)β του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 1/1986 Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αιγαίου (ΦΕΚ 158/Α/1986), όπως ισχύει και ειδικότερα του εδαφίου α)α της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 αυτού καθώς και τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 326/2000 Συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 1/1986 περί του καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αιγαίου (ΦΕΚ 267/Α/2000).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 47/2001 Τροποποίηση - συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 327/1988... (ΦΕΚ 33/Α/2001).

 

5. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 359/1986 Οργανισμός Υπουργείου Αιγαίου (ΦΕΚ 158/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 5 (παράγραφος 1, ε και παράγραφος 2, Ε, 10) αυτού, όπως ισχύει καθώς και τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 110/2001 Οργανισμός του Υπουργείου Αιγαίου (ΦΕΚ 101/Α/2001).

 

6. Τις διατάξεις της ΔΔ0/Φ.101.22/4724/2000 υπουργικής απόφασης Τροποποίηση απόφασης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αιγαίου (ΦΕΚ 651/Β/2000).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

8. α) Το 2810/2001 έγγραφο του Δήμου Μούδρου.

β) Τα 2188/2001 και 3176/2001 έγγραφα του Δήμου Νέας Κούταλης.

γ) Τα 3441/2001 και 4030/2001 έγγραφα του Δήμου Μύρινας.

δ) Το 3736/2001 έγγραφο του Δήμου Ατσικής.

 

9. Την ΔΠΕ/11910/2001 αιτιολογική έκθεση - εισήγηση της Διεύθυνσης Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τμήμα Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αιγαίου προς το Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου.

 

10. Το 3/2001 Πρακτικό του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Αιγαίου.

 

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.

 

12. Την 655/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Αιγαίου, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4: Ύψος κτιρίων - όροφοι

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8: Τελικές διατάξεις

 

Στον Υπουργό Αιγαίου αναθέτουμε την εκτέλεση και δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 28-02-2002

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.