Προεδρικό διάταγμα 28/2/02b

ΠΔ 28-02-2002: Χαρακτηρισμός των οικισμών Βρίσα, Βασιλικά, Λισβόρι του Δήμου Πολιχνίτου του Νομού Λέσβου παραδοσιακών, καθορισμός ζωνών προστασίας των ανωτέρω οικισμών και του παραδοσιακού οικισμού Πολιχνίτου του Νόμου Λέσβου και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης σε αυτούς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 28-02-2002: Χαρακτηρισμός των οικισμών Βρίσα, Βασιλικά, Λισβόρι του Δήμου Πολιχνίτου του Νομού Λέσβου παραδοσιακών, καθορισμός ζωνών προστασίας των ανωτέρω οικισμών και του παραδοσιακού οικισμού Πολιχνίτου του Νόμου Λέσβου και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης σε αυτούς, (ΦΕΚ 208/Δ/2002), 19-03-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 εδάφιο α του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφος 9)β του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 1/1986 Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αιγαίου (ΦΕΚ 158/Α/1986), όπως ισχύει και ειδικότερα του εδαφίου α)α της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 αυτού καθώς και τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 326/2000 Συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 1/1986 περί του καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αιγαίου (ΦΕΚ 267/Α/2000).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 47/2001 Τροποποίηση - συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 327/1988... (ΦΕΚ 33/Α/2001).

 

5. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 359/1986 Οργανισμός Υπουργείου Αιγαίου (ΦΕΚ 158/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 5 (παράγραφος 1, ε και παράγραφος 2, Ε, 10) αυτού, όπως ισχύει καθώς και τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 110/2001 Οργανισμός του Υπουργείου Αιγαίου (ΦΕΚ 101/Α/2001).

 

6. Τις διατάξεις της ΔΔ0/Φ.101.22/4724/2000 υπουργικής απόφασης Τροποποίηση απόφασης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αιγαίου (ΦΕΚ 651/Β/2000).

 

7. Του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

8. Το ΔΠΑ/8591/2001 διαβιβαστικό έγγραφο της Διεύθυνσης Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τμήμα Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αιγαίου προς το Δήμο Πολιχνίτου και το γεγονός ότι η προθεσμία του άρθρου 3 παράγραφος 1)β του νόμου 2831/2000 παρήλθε άπρακτη.

 

9. Την από 03-10-2001 αιτιολογική έκθεση - εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Υπουργείου Αιγαίου.

 

10. Το 3/2001 Πρακτικό του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου.

 

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.

 

12. Την 656/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Αιγαίου, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11: Τελικές διατάξεις

Παράρτημα

 

Στον Υπουργό Αιγαίου αναθέτουμε την εκτέλεση και δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 28-02-2002

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.