Προεδρικό διάταγμα 28/8/16

ΠΔ 28-08-2016: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (οικοδομικό τετράγωνο 16) της Δημοτικής Ενότητας Νέου Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού (νομού Αττικής) και καθορισμός χρήσεων όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 28-08-2016: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (οικοδομικό τετράγωνο 16) της Δημοτικής Ενότητας Νέου Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού (νομού Αττικής) και καθορισμός χρήσεων όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 195/ΑΑΠ/2016), 05-10-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2 και 6), 154, 160, 161 (παράγραφος 1 και 2) και 324 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 31 (παράγραφος 1) και 32 (παράγραφοι 2 και 3) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως ισχύουν.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος 2 περίπτωση ε' του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997), όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε με το άρθρο 11 παράγραφος 5 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 31 παράγραφος 2 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 265/Α/2014).

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 13Α και 33 του νόμου 4269/2014 Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη (ΦΕΚ 142/Α/2014), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 238 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

7. Την υπ' αριθμόν Υ31/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη (ΦΕΚ 2183/Β/2015).

 

8. Τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

9. Την 9779/1991 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

 

10. Τις υπ' αριθμούς 119/2011, 218/2013 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού.

 

11. Την 23/2011 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος και τις 122/2012, 7/2013, 12/2013 26/2013, 90/2013 και 80/2014 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

12. Τα υπ' αριθμούς 4/16-01-2015 και 31/20-05-2015 υπηρεσιακά σημειώματα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης - Τμήμα Β'.

 

13. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

14. Τις 138/2014 και 147/2016 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 28-08-2016

 

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.