Προεδρικό διάταγμα 3/6/99

ΠΔ 03-06-1999: Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή των Δήμων Άργους και Μιδέας και των Κοινοτήτων Νέας Κίου, Μύλων, Τίρυνθας, Δαλαμανάρας, Κιβερίου, Κουτσοποδίου, Σκαφιδακίου (Νομού Αργολίδας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 03-06-1999: Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή των Δήμων Άργους και Μιδέας και των Κοινοτήτων Νέας Κίου, Μύλων, Τίρυνθας, Δαλαμανάρας, Κιβερίου, Κουτσοποδίου, Σκαφιδακίου (Νομού Αργολίδας), (ΦΕΚ 396/Δ/1999), 08-06-1999.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 (παράγραφοι 1 και 2) του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφοι 1 και 2 του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986).

 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 25 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της Χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 91 του νόμου 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

6. Τα 5338/1740/1991, 74552/8283/1991 και 81712/8774/1995 έγγραφα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού προς τους αρμόδιους φορείς.

 

7. Το 267/1991 έγγραφο της Κοινότητας Κουτσοποδίου.

 

8. Το 294/1991 έγγραφο της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου, κλιμάκιο Ναυπλίου.

 

9. Το 1427/195/1995 έγγραφο της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου.

 

10. Τις ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ4/44427/2337/1991 και ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Φ4/48617/2561/1995 του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

11. Τα ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ04/61414/2709/1993 και ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ4/24919/1418/1994 έγγραφα της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

12. Το ΥΠΠΟ/2η ΕΝΜ/Φ04-ε/993/1991 της 2ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

13. Το Φα/21Α/4330/1994 της Δ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Ναυπλίου.

 

14. Το 86037/1991 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 

15. Τις 32/1991 και 95/1995 γνωμοδοτήσεις του κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητας Νέας Κίου.

 

16. Τις 20/1991 και 19/1991 και 66/1995 γνωμοδοτήσεις του κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητας Μύλων

 

17. Τις 13/1991 και 10/1995 γνωμοδοτήσεις του κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητας Κιβερίου.

 

18. Τις 20/1991 και 47/1995 γνωμοδοτήσεις του κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητας Σκαφιδακίου.

 

19. Την 29/1995 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Δαλαμανάρας.

 

20. Τις 87/1991, 84/1995 και 85/1995 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Μιδέας.

 

21. Το γεγονός ότι για το δήμο Άργους και τις κοινότητες Κουτσοποδίου και Τίρυνθας πέρασε άπρακτη η προθεσμία του άρθρου 38 παράγραφος 3 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας των ισχυουσών διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν (ΦΕΚ 231/Α/1995).

 

22. Τις 1/1993 (συνεδρία 6) και 18/1994 (συνεδρία 3) γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Αργολίδας.

 

23. Τις 85/1998 και 95/1998 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

24. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

25. Την 69/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Πολιτισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 03-06-1999

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.