Προεδρικό διάταγμα 8/7/15

ΠΔ 08-07-2015: Καθορισμός χρήσης Χώρος Σχολείου και ειδικών όρων δόμησης κατά παρέκκλιση για το έργο Προσθήκη κατ' επέκταση αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου, προσθήκη κατ' επέκταση Νηπιαγωγείου και ανακαίνιση υφιστάμενων σχολικών χώρων στο οικόπεδο του Δημοτικού Σχολείου της Δημοτικής Κοινότητας Οίας του Δήμου Θήρας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 08-07-2015: Καθορισμός χρήσης Χώρος Σχολείου και ειδικών όρων δόμησης κατά παρέκκλιση για το έργο Προσθήκη κατ' επέκταση αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου, προσθήκη κατ' επέκταση Νηπιαγωγείου και ανακαίνιση υφιστάμενων σχολικών χώρων στο οικόπεδο του Δημοτικού Σχολείου της Δημοτικής Κοινότητας Οίας του Δήμου Θήρας, (ΦΕΚ 160/ΑΑΠ/2015), 10-08-2015.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Της παραγράφου 9)β του άρθρου 25 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

β) Των άρθρων 89 παράγραφος 3, 91 παράγραφος 1, 152 παράγραφος 10, 153, 154 και 160 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

2. Το νόμο 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη και ειδικότερα το άρθρο 13Α.

 

3. Το νόμο 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός και ειδικότερα το άρθρο δ παράγραφος 2 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 35 (παράγραφος 2) και 36 (παράγραφος 2) του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011) όπως συμπληρώθηκαν με τις παραγράφους 15 και 16 του άρθρου 49 του νόμου 4178/2013 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 174/Α/2013).

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 26 (παράγραφος 2) και 27 (παράγραφος 2) του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011). όπως συμπληρώθηκαν με τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 49 του νόμου 4178/2013 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 174/Α/2013).

 

6. Το προεδρικό διάταγμα 1/1986 Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπουργείου Αιγαίου (ΦΕΚ 1/Α/1986), όπως ισχύει.

 

7. Το υπ' αριθμόν 24/2015 προεδρικό διάταγμα Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 20/Α/2015).

 

8. Το προεδρικό διάταγμα 25/2015 Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών. Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 21/Α/2015).

 

9. Την υπ' αριθμόν Υ92/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Θεόδωρο Δρίτσα (ΦΕΚ 285/Β/2015).

 

10. Την υπ' αριθμόν ΔΔΟ/Φ101.22/8310/2012 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΦΕΚ 2357/Β/2012).

 

11. Το από 19-10-1978 προεδρικό διάταγμα Περί χαρακτηρισμού ως Παραδοσιακών Οικισμών τινών του Κράτους και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών (ΦΕΚ 594/Δ/1978).

 

12. Το από 28-06-1993 προεδρικό διάταγμα Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του οικισμού Οίας της νήσου Θήρας (νομού Κυκλάδων) (ΦΕΚ 817/Δ/1993) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 25-11-1997 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 1075/Δ/1997).

 

13. Την υπ' αριθμόν 69/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας.

 

14. Την από 30-07-2012 εισηγητική έκθεση του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου προς το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

 

15. Την από 12-03-2014 εισηγητική έκθεση του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου προς το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αιγαίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

 

16. Την από 04-08-2014 εισηγητική έκθεση του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου προς το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Αιγαίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

 

17. Το υπ' αριθμόν 1/2012 (θέμα 1ο ημερησίας διάταξης) πρακτικό συνεδρίασης του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

 

18. Το υπ' αριθμόν 1/2014-θέμα 2ο (θέμα 1ο ημερησίας διάταξης) πρακτικό συνεδρίασης του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αιγαίου (ΚΕΣΥΠΟΘΑΑ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

 

19. Το υπ' αριθμόν 1/2014 (θέμα 7ο) πρακτικό συνεδρίασης του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Αιγαίου (ΚΕΣΑΑ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

 

20. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

21. Τις 257/2012, 166/2014 και 47/2015 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Οικονομίας. Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 08-07-2015

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.