Απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας 769/89

ΣτΕ 769/1989


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αριθμός 769/1989

 

Το Συμβούλιο της Επικρατείας

 

Ι. Εφαρμογή συνταγματικών κριτηρίων

 

1. Οι τροποποιήσεις των οικοδομικών κανονισμών και των σχεδίων πόλεων που λαμβάνουν χώρα μετά την ισχύ του Συντάγματος του 1975, πρέπει, κατ' άρθρο 24 αυτού, να μη συνεπάγονται υποβάθμιση του υφισταμένου φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος.

 

2. ...όπως μείωση των υφισταμένων ελευθέρων χώρων, του πρασίνου κ.λ.π.

 

ΙΙ. Έγκριση - Τροποποίηση - Επέκταση σχεδίων κατά το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα

 

Α. Γενικώς

 

3. Κατ' άρθρο 24 παράγραφος 1 του Συντάγματος, άρθρο 1 παράγραφος 1, άρθρο 2 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, άρθρο 2 παράγραφοι 1 έως 3, άρθρο 7 παράγραφος 1 του νόμου 947/1979, άρθρο 2 παράγραφος 1 του νόμου 1337/1983 η επέκταση πόλης, ο καθορισμός χρήσεων γης σε μία περιοχή, καθώς η δημιουργία οικιστικής περιοχής με την ένταξη μιας ή περισσοτέρων εκτάσεων στο σχέδιο πόλης αποτελούν άσκηση δημόσιας οικιστικής πολιτικής που έχει ευρύτερη σημασία διότι συνεπάγεται περιβαλλοντολογικές και άλλες μεταβολές με γενικότερες συνέπειες σε απροσδιόριστο αριθμό προσώπων.

 

4. Μια τέτοια ρύθμιση είναι θέσπιση κανόνων δικαίου γενικής εφαρμογής και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με όλες τις συνέπειες που απορρέουν από την κανονιστική ρύθμιση της Διοίκησης, αφού συνιστά το νομικό πλαίσιο-θεμέλιο για την έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων.

 

Β. Επανέγκριση επεκτάσεως σχεδίου πόλεως

 

5. Κατ' άρθρο 62 του νόμου 947/1979, ανακληθεισών αυτοδικαίως, βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 2 του νομοθετικού διατάγματος 797/1971 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 212/1975 και ίσχυε πριν από το άρθρο 36 του νόμου 1337/1983) των δια της εγκρίσεως της επεκτάσεως σχεδίου πόλεως επιβληθεισών ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων λόγω παρόδου οκταετίας από της κηρύξεώς των, χωρίς να ενεργηθεί γι' αυτές δικαστικώς ή εξωδίκως καθορισμός αποζημιώσεως, είναι επιτρεπτή και μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 947/1979 η κατά το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα επανέγκριση της επεκτάσεως του σχεδίου πόλεως.

 

6. Εφόσον τούτο επανεγκρίνεται όπως είχε προηγουμένως εγκριθεί και ίσχυε κατά την αυτοδίκαια άρση των ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων και καταλαμβάνει όλη την έκταση στην οποία είχε προηγουμένως εγκριθεί η επέκταση.

 

ΙΙΙ. Καθορισμός χώρων ως κοινοχρήστων

 

Α. Γενικώς

 

7. Πράξεις, εκδιδόμενες κατ' άρθρα 3 και 70 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, δεν επιτρέπεται να διαλαμβάνουν ρυθμίσεις αντιτιθέμενες προς το νόμο 998/1979.

 

8. Ειδικότερα, δεν μπορούν να μεταβάλουν την κατά προορισμό χρήση των κατά το εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως κοινοχρήστων χώρων πρασίνου (πάρκα ή άλση) και να μετατρέπουν τέτοιους χώρους, έστω και εν μέρει, σε οικοδομήσιμους χώρους (για κτίριο ΚΑΠΗ).

 

Β. Ειδικώς - Αρχαιολογικοί χώροι

 

9. Ο χάριν της αναδείξεως και προβολής αρχαίων καθορισμός

παρακειμένων αυτών χώρων ως αρχαιολογικών, κατ' άρθρο 2 παράγραφος 1 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, καθιστά τούτους κοινοχρήστους, συνεπαγόμενος τη ρυμοτομική τους απαλλοτρίωση.

 

IV. Διαδικασία

 

Α. Γενικώς

 

10. Κατ' άρθρο 21 παράγραφος 3 του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος, η υποχρέωση να διασαφηνίζεται αν με την προτεινόμενη τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου θίγονται οικόπεδα που έχουν τακτοποιηθεί με βάση το μέχρι τότε ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο αναφέρεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες με την τροποποίηση το οικόπεδο που είχε προηγουμένως τακτοποιηθεί εξακολουθεί υφιστάμενο και όχι όταν αυτό ρυμοτομείται εξ ολοκλήρου.

 

11. Αβάσιμος λόγος ότι στην πρόταση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου που υπέβαλε ο Δήμος δεν διευκρινίζεται αν η τροποποίηση αυτή θα είχε ως αποτέλεσμα να θιγούν οικόπεδα που είχαν ήδη τακτοποιηθεί, διότι σύμφωνα με την πρόταση του Δήμου η οποία τελικώς υιοθετήθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση το οικόπεδο της αιτούσης που είναι το μόνο θιγόμενο, ρυμοτομείται εξ ολοκλήρου.

 

12. Απορριπτέος λόγος ότι κατά παράβαση του ως άνω άρθρου ο Δήμος δεν διευκρίνισε αν με την πρόταση του ρυμοτομικού σχεδίου που υπέβαλε στο Υπουργείο θίγονται κτίρια ή εγκαταστάσεις υφιστάμενα στο ρυμοτομούμενο οικόπεδο της αιτούσας, διότι στις πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες μνημονεύονται στο προοίμιο της προσβαλλόμενης νομαρχιακής απόφασης, περιγράφεται η πραγματική κατάσταση και συγκεκριμένα αναφέρεται ότι στο οικόπεδο αυτό είχαν απλώς αρχίσει οι εργασίες ανέγερσης διώροφης οικοδομής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.