Απόφαση 100461/16

Απόφαση 100461/36653/2016: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 100461/36653/2016: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, (ΦΕΚ 4361/Β/2017), 30-12-2016.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το προεδρικό διάταγμα 135/2010 (ΦΕΚ 228/A/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 97, 98 και 280 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3584/2007 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/Α/2007).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 87, 88, 89, 90 και 99 του νόμου [Ν] 3584/2007 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/Α/2007) όπως έχουν αντικατασταθεί από τις παραγράφους 4, 5, 6 του άρθρου 29 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 33 παράγραφοι 1)α και 1)β του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) .

 

6. Την παράγραφο 3, του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του νόμου 4325/2015 Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 47/Α/2015) .

 

8. Την υπ' αριθμόν 4/2015 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α/2015) περί αποδοχής παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

9. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/8652/2010 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011).

 

11. Το υπ' αριθμόν οίκοθεν ΔΟΑ/Φ.14/1/21732/31-10-2011 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

12. Τη γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου που διατυπώθηκε στο υπ' αριθμόν 7/26-07-2011 πρακτικό του.

 

13. Την 236/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του.

 

14. Την υπ' αριθμόν 31967/28664/10-08-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 2375/Β/2012) με την οποία εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

 

15. Την υπ' αριθμόν 23051/2012 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Εσωτερικών (ΦΕΚ 1937/Β/2012).

 

16. Την υπ' αριθμόν 1/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αναργύρων-Καματερού, σύμφωνα με το άρθρο 63 του νόμου 3852/2010.

 

17. Την υπ' αριθμόν 148/24-05-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αναργύρων-Καματερού περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του εν λόγω Δήμου.

 

18. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 6/18ο/08-11-2016 πρακτικό του Υπηρεσιακού συμβουλίου του Δήμου Αναργύρων-Καματερού περί τροποποίησης του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αναργύρων-Καματερού, Για του λόγους αυτούς, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνεται η υπ' αριθμόν 148/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, ο οποίος έχει ως εξής:

 

Μέρος 1: Διάρθρωση Υπηρεσιών του Δήμου

 

Άρθρο 1: Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών

Άρθρο 2: Διάρθρωση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

 

Μέρος 2: Αρμοδιότητες Υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο 2.1: Αρμοδιότητες Κεντρικών Υπηρεσιών

 

Ενότητα Α: Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στο Δήμαρχο

 

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

Άρθρο 4: Αρμοδιότητες Γραφείου Δημάρχου

Άρθρο 5: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Άρθρο 6: Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Άρθρο 7: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας

 

Ενότητα Β: Επιτελικές Υπηρεσίες

 

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής

Άρθρο 9: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Νηπιακών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Άρθρο 10: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Ενότητα Γ: Υπηρεσίες Υποστήριξης

 

Άρθρο 11: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Άρθρο 12: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

Άρθρο 13: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ως διοικητικής μονάδας

Άρθρο 14: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομικών Εφαρμογών

Άρθρο 15: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

 

Κεφάλαιο 2.2: Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

 

Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα της δημοτικής ενότητας Καματερού, εξυπηρετούν τη δημοτική Κοινότητα Καματερού και περιλαμβάνουν τις παρακάτω υπηρεσίες.

 

Άρθρο 16: Αποκεντρωμένες υπηρεσίες με έδρα το Καματερό

 

Μέρος 3: Διοίκηση -Εποπτεία -Συντονισμός

 

Άρθρο 17: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός

Άρθρο 18: Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Διοικητικών Ενοτήτων

Άρθρο 19: Κανονισμοί λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών

 

Μέρος 4: Θέσεις προσωπικού

 

Άρθρο 20: Ειδικές θέσεις

 

Μέρος 5: Προϊστάμενοι Υπηρεσιών

 

Μέρος 6: Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 27: Τελικές διατάξεις

Ακροτελεύτιο Άρθρο: Κάλυψη δαπάνης

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 16-12-2016

 

Η ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.