Απόφαση 10055/15

Απόφαση 10055/2015: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Τρικάλων, στην Πολεοδομική Ενότητα VII - VIII Κεραμαριά - Αλώνια Μπάρας με επιβολή πεζοδρόμου μεταβλητού πλάτους στο οικοδομικό τετράγωνο 368Α, στη διασταύρωση των οδών Θεοδοσοπούλου και Θερμοπυλών στα Τρίκαλα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 10055/2015: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Τρικάλων, στην Πολεοδομική Ενότητα VII - VIII Κεραμαριά - Αλώνια Μπάρας με επιβολή πεζοδρόμου μεταβλητού πλάτους στο οικοδομικό τετράγωνο 368Α, στη διασταύρωση των οδών Θεοδοσοπούλου και Θερμοπυλών στα Τρίκαλα, (ΦΕΚ 114/ΑΑΠ/2015), 26-06-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2899/2014 (ΦΕΚ 2474/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα Αναπλήρωση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

10. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

11. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (Εγκύκλιος 6/2006) Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

14. Το από [ΒΔ] 02-08-1937 βασιλικό διάταγμα με θέμα Αναθεώρηση και επέκταση του σχεδίου ρυμοτομίας Τρικάλων (ΦΕΚ 314/Α/1937).

 

15. Το από [ΒΔ] 14-11-1956 βασιλικό διάταγμα με θέμα Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Τρικάλων παρά την Ζωαγορά (ΦΕΚ 284/Α/1956).

 

16. Την υπ' αριθμόν 1719/1990 απόφαση Νομάρχη Τρικάλων με θέμα Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου Τρικάλων στην Πολεοδομική Ενότητα VIII, VII, XI, συνοικισμός Κεραμαριά - Αλώνια Μπάρας (ΦΕΚ 275/Δ/1990).

 

17. Την υπ' αριθμόν 1062/2001 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, με θέμα Τροποποίηση όρων δόμησης σε τμήμα VI του τομέα V, εξαιρουμένου του εμπορικού κέντρου, στο Δήμο Τρικκαίων (ΦΕΚ 541/Δ/2001).

 

18. Την υπ' αριθμόν 35/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων περί Χαρακτηρισμού δρόμου ως Δημοτικού.

 

19. Την από 29-04-2013 Εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Τρικκαίων προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

 

20. Την με αριθμό 65/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων.

 

21. Την υπ' αριθμόν 302/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων.

 

22. Τα τοπογραφικά Διαγράμματα που συντάχθηκαν από την Τοπογράφο Μηχανικό Μαρία Νάκα, θεωρήθηκαν από τη Διευθύντρια Πολεοδομίας Δήμου Τρικκαίων Ζωή Πισκόια και συνοδεύουν την με αριθμό 302/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων.

 

23. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 71968/2013 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Τρικκαίων με το οποίο βεβαιώθηκε ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της με αριθμό 302/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων.

 

24. Την επί του τοπογραφικού διαγράμματος βεβαίωση του Δημάρχου Τρικκαίων σύμφωνα με την οποία κανένα οικόπεδο δεν καθίσταται μη άρτιο και δε ρυμοτομείται κανένα νομίμως υφιστάμενο κτίριο.

 

25. Το με αριθμό 12525/13/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων με το οποίο διαβιβάστηκε η από 07-04-2015 εισήγηση της υπηρεσίας και το Τοπογραφικό Διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

26. Την με αριθμό 19η/2015 (πρακτικό 4ο) ομόφωνη Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων υπέρ της έγκρισης της παραπάνω τροποποίησης.

 

Επειδή:

 

1. Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά όπως ορίζει η εγκύκλιος 55/1988, ο νόμος 4067/2012 και οι Καταργούμενες - Μεταβατικές Διατάξεις άρθρο 6 του νόμου 4315/2014.

 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1.3)α του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, κάθε τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πρέπει να κατευθύνεται από πολεοδομικά κριτήρια και να αποβλέπει στην θεραπεία πολεοδομικών αναγκών, υγιεινής, συγκοινωνίας, ασφάλειας, οικονομίας και αισθητικής τις οποίες εμφανίζει η οικιστική ανάπτυξη και διαμόρφωση της πόλης στην εξέλιξή της.

 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4)α του νόμου 3044/2002, οι τροποποιήσεις εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ). Στη συγκεκριμένη περίπτωση προκύπτει αύξηση του εμβαδού των κοινοχρήστων χώρων κατά 277,90 m2 καθώς υφίσταται ιδιωτική οδός μεταβλητού πλάτους διαμορφωμένη επί εδάφους και οριοθετημένη από κτίσματα και περιτοιχίσεις η οποία εξυπηρετεί την πρόσβαση και τη διέλευση προς τις ιδιοκτησίες των αιτούντων, από τις οδούς Θερμοπυλών και Κολοκοτρώνη. Οι υφιστάμενες κατασκευές είναι μόνιμες και σταθερές με τις περισσότερες από αυτές να εμφαίνονται στο υπόβαθρο της Μελέτης Αναθεώρησης του 1990.

 

4. Με την προτεινόμενη τροποποίηση κάποιες από τις παρακείμενες ιδιοκτησίες αποκτούν πρόσωπο σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο και εξασφαλίζεται για αυτές η άμεση πρόσβαση σε εγκεκριμένη διανοιγμένη δημοτική οδό (οδός Θεοδοσοπούλου -Θερμοπυλών).

 

5. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Πόλης Τρικάλων, στην Πολεοδομική Ενότητα VII-VIII Κεραμαριά - Αλώνια Μπάρας με επιβολή πεζοδρόμου μεταβλητού πλάτους στο οικοδομικό τετράγωνο 368Α, στη διασταύρωση των οδών Θεοδοσοπούλου και Θερμοπυλών, στα Τρίκαλα, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται ακολούθως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Τη διατήρηση των όρων δόμησης που ισχύουν στην περιοχή, σύμφωνα και με το 7° σχετικό.

 

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για Παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

Η απόφαση με το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 26-05-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.