Απόφαση 10088/16

Απόφαση 10088/2016: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αμπελώνα μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 33 και 34, με μετάθεση του κοινόχρηστου χώρου και προσαρμογή στην υφιστάμενη διαμορφωμένη κατάσταση και ταυτόχρονη μετατόπιση της οικοδομικής γραμμής επί των οδών Καραολή και Γράμμου των οικοδομικών τετραγώνων 33 και 34 για την εξασφάλιση του απαιτούμενου χώρου κατασκευής πεζοδρομίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 10088/2016: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αμπελώνα μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 33 και 34, με μετάθεση του κοινόχρηστου χώρου και προσαρμογή στην υφιστάμενη διαμορφωμένη κατάσταση και ταυτόχρονη μετατόπιση της οικοδομικής γραμμής επί των οδών Καραολή και Γράμμου των οικοδομικών τετραγώνων 33 και 34 για την εξασφάλιση του απαιτούμενου χώρου κατασκευής πεζοδρομίων, (ΦΕΚ 307/ΑΑΠ/2016), 30-12-2016.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2899/2014 (ΦΕΚ 2474/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα Αναπλήρωση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

10. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

11. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (Εγκύκλιος 6/2006) Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

13. Το από [ΒΔ] 23-12-1917 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 300/Α/1917) περί έγκρισης διαγράμματος ρυμοτομίας της κωμοπόλεως Καζακλάρ.

 

14. Την υπ' αριθμόν 28478/1968 απόφαση Νομάρχη Λάρισας Περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Αμπελώνος (Καζακλάρ) Λαρίσης (ΦΕΚ 146/Δ/1968).

 

15. Την υπ' αριθμόν 6007/1980 απόφαση Νομάρχη Λάρισας Περί μερικής τροποποιήσεως ρυμοτομικού σχεδίου Αμπελώνος στο νομό Λαρίσης (ΦΕΚ 703/Δ/1980).

 

16. Την από 04-02-2015 αίτηση των Στάθη Μαρίας και Κωτούλα Στέργιου με την οποία ζητήθηκε η τροποποίηση του σχεδίου πόλης Αμπελώνα στις οδούς Καραολή και Γράμμου.

 

17. Το Τοπογραφικό Διάγραμμα που θεωρήθηκε από τον Δήμαρχο Τυρνάβου και συνοδεύει την με αριθμό 258/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου.

 

18. Την με αριθμό 12/2015 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Αμπελώνα.

 

19. Την με αριθμό 57/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τυρνάβου.

 

20. Την με αριθμό 258/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τυρνάβου.

 

21. Την Αιτιολογική Έκθεση Τροποποίησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.

 

22. Τις με αριθμό πρωτοκόλλου 1161/09-12-2015 και 1165/09-12-2015 ενστάσεις που υποβλήθηκαν κατά της με αριθμό 258/29-10-2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τυρνάβου.

 

23. Τη με αριθμό 3/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τυρνάβου η οποία εισηγείται ομόφωνα την απόρριψη των ενστάσεων κατά της υπ' αριθμόν 258/29-12-2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου.

 

24. Τη με αριθμό 31/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τυρνάβου σύμφωνα με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη των ενστάσεων κατά της με αριθμό 258/2015 απόφασης.

 

25. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 495/20-04-2016 βεβαίωση του Δημάρχου Τυρνάβου, σύμφωνα με την οποία, με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν ρυμοτομείται, εξ ολοκλήρου ή τόσο ώστε να καθίσταται μη άρτιο, κανένα οικόπεδο.

 

26. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 496/20-04-2016 βεβαίωση του Δημάρχου Τυρνάβου, σύμφωνα με την οποία, κατά της ανωτέρω 258/2015 απόφασης υποβλήθηκαν δύο ενστάσεις.

 

27. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2194/04-02-2015/20-04-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Τυρνάβου, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία ο φάκελος της προτεινόμενης ρύθμισης του θέματος.

 

28. Το με αριθμό 3853/20-09-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας με το οποίο διαβιβάστηκε η από 20-09-2016 εισήγηση της υπηρεσίας και το Τοπογραφικό Διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

29. Το απόσπασμα του Πρακτικού της 8ης/03-10-2016 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (Πράξη 57η), με το οποίο το Συμβούλιο, γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της παραπάνω τροποποίησης.

 

Επειδή:

 

1. Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά όπως ορίζει η εγκύκλιος 55/1988, ο νόμος 4067/2012 και οι Καταργούμενες - Μεταβατικές Διατάξεις, άρθρο 6 του νόμου 4315/2014.

 

2. Με την προτεινόμενη ρύθμιση προτείνεται η νομιμοποίηση της διαμορφωμένης κατάστασης και η μετατροπή της σε εγκεκριμένη μέσω της μετατόπισης των θεσμικών γραμμών, χωρίς απομείωση των κοινόχρηστων χώρων ούτε και οικονομική επιβάρυνση του Δήμου (αφού ο δρόμος είναι ασφαλτοστρωμένος και διέρχονται εντός αυτού δίκτυα), με άμεση συνέπεια την δημιουργία άρτιων και οικοδομήσιμων οικοπέδων μετά τις απαραίτητες προσκυρώσεις στα πρόσωπα των οικοπέδων.

 

3. Σύμφωνα με το άρθρο άρθρο 1 παράγραφος 1.3)α του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, κάθε τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πρέπει να κατευθύνεται από πολεοδομικά κριτήρια και να αποβλέπει στην θεραπεία πολεοδομικών αναγκών, υγιεινής, συγκοινωνίας, ασφάλειας, οικονομίας και αισθητικής, τις οποίες εμφανίζει η οικιστική ανάπτυξη και διαμόρφωση της πόλης στην εξέλιξή της.

 

4. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4)α του νόμου 3044/2002, οι τροποποιήσεις εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ). Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν επέρχεται μείωση κοινόχρηστων χώρων.

 

5. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αμπελώνα μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 33 και 34, με μετάθεση του κοινόχρηστου χώρου και προσαρμογή στην υφιστάμενη διαμορφωμένη κατάσταση και ταυτόχρονη μετατόπιση της οικοδομικής γραμμής επί οδών Καραολή και Γράμμου των οικοδομικών τετραγώνων 33 και 34 για την εξασφάλιση του απαιτούμενου χώρου κατασκευής πεζοδρομίων,σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται ακολούθως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Τη Διατήρηση των όρων δόμησης που ισχύουν στην περιοχή, σύμφωνα και με το 7ο σχετικό.

 

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για Παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

5. Η παρούσα απόφαση με το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.10088.16

 

Λάρισα, 01-12-2016

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.