Απόφαση 10432/17

Απόφαση 10432/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καρδίτσας στο οικοδομικό τετράγωνο 488 και συγκεκριμένα του πεζοδρόμου που εισέχει στο οικοδομικό τετράγωνο από την οδό Παπαρηγοπούλου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 10432/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καρδίτσας στο οικοδομικό τετράγωνο 488 και συγκεκριμένα του πεζοδρόμου που εισέχει στο οικοδομικό τετράγωνο από την οδό Παπαρηγοπούλου, (ΦΕΚ 27/ΑΑΠ/2017), 14-02-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2899/2014 (ΦΕΚ 2474/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα Αναπλήρωση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

10. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

11. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (Εγκύκλιος 6/2006) Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

14. Το από 16-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 415/Δ/1987) περί έγκριση πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων Άγιος Μηνάς ΙΙΙ5, Αγία Παρασκευή IV, Φαναριού V9 και Φαναριού V10 του Δήμου Καρδίτσας.

 

15. Την υπ' αριθμόν 2188/1994 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας (ΦΕΚ 908/Δ/1994), περί έγκρισης της Πολεοδομικής Μελέτης αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καρδίτσας Νομού Καρδίτσας.

 

16. Την από 25-10-2011 αίτηση του ενδιαφερόμενου Ιωάννη Αλεξίου προς το Δήμο Καρδίτσας για τροποποίηση σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο 488.

 

17. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1965/11/13/10-10-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καρδίτσας με το οποίο ενημερώνονται οι Ιωάννης Καραμπίνας, Δημήτριος Τραχανάς και Σωτήριος Σαλαμάρας για την υποβολή της πρότασης τροποποίησης στο οικοδομικό τετράγωνο 488.

 

18. Την από 30-10-2013 αίτηση - ένσταση του Δημητρίου Τραχανά προς το Δήμο Καρδίτσας για την τροποποίηση σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο 488.

 

19. Τις από 29-11-2013 αιτήσεις - ενστάσεις των Σωτήριου Σαλαμάρα και Γεωργίου Καραμπίνα προς το Δήμο Καρδίτσας για την τροποποίηση σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο 488.

 

20. Την Τεχνική Έκθεση του Τοπογράφου Μηχανικού Δημητρίου Οικονομίδη.

 

21. Την με αριθμό 137/2014 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας, με την οποία εισηγείται ομόφωνα υπέρ της αποδοχής του σχεδίου της προτεινόμενης πρότασης.

 

22. Την με αριθμό 30/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καρδίτσας, με την οποία εισηγείται ομόφωνα υπέρ της προτεινόμενης πρότασης.

 

23. Την με αριθμό 65/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, με την οποία αποφάσισε ομόφωνα υπέρ της προτεινόμενης πρότασης.

 

24. Το θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα με ημερομηνία 03-02-2016, το οποίο συνοδεύει την με αριθμό 65/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας.

 

25. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 2850/26-04-2015 βεβαίωση του Αντιδημάρχου Καρδίτσας, με την οποία βεβαιώνει ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της με αριθμό 65/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας και ότι δεν ρυμοτομούνται οικοδομές που έχουν κτισθεί με νόμιμη άδεια και δεν χάνουν την αρτιότητα οικόπεδα άρτια. Αντίθετα η οικοδομή Αλεξίου δεν ρυμοτομείται πλέον όπως προβλεπόταν από το εγκεκριμένο σχέδιο.

 

26. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 4182/30-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Δόμησης του Δήμου Καρδίτσας με το οποίο υποβλήθηκε ο φάκελος της προτεινόμενης ρύθμισης στην Υπηρεσία μας.

 

27. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 569/08-02-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Δόμησης του Δήμου Καρδίτσας με το οποίο συμπληρώθηκε ο φάκελος της προτεινόμενης ρύθμισης όπως ζητήθηκε με το με αριθμό 17732/09-12-2015 έγγραφο από την Υπηρεσία μας.

 

28. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 5131/30-05-2016 έγγραφο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, με το οποίο διαβιβάστηκε η από 26-05-2016 εισήγηση της υπηρεσίας και το Τοπογραφικό Διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

29. Το απόσπασμα του Πρακτικού της 9ης/11-11-2016 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας (Πράξη 71η), με το οποίο το Συμβούλιο γνωμοδοτεί ομόφωνα ως προς την έγκριση της παραπάνω τροποποίησης.

 

Επειδή:

 

1. Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά, όπως ορίζει η εγκύκλιος 55/1988, ο νόμος 4067/2012 και οι Καταργούμενες - Μεταβατικές Διατάξεις, άρθρο 6 του νόμου 4315/2014.

 

2. Σύμφωνα με την εγκύκλιο 3237/8697/84/2000 στην οποία αναφέρεται ότι ...κάθε τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πρέπει να κατευθύνεται από πολεοδομικά κριτήρια και να αποβλέπει στη θεραπεία πολεοδομικών αναγκών, τις οποίες εμφανίζει η οικιστική ανάπτυξη και διαμόρφωση της πόλης στην εξέλιξη της.

 

Στο πλαίσιο των νόμιμων αυτών παραγόντων περιλαμβάνονται και τα ιδιωτικά δίκαια και συμφέροντα τα οποία όμως δεν μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικά ερείσματα της ρυμοτομικής διαρρύθμισης και λαμβάνονται υπόψη μόνο επικουρικά (ΣτΕ 2670/1988, 3248/1991) ... κατά την τροποποίηση εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων δεν συγχωρείται καταρχήν η μείωση ή η κατάργηση των χώρων αυτών (Κ.Χ.), είναι εν τούτοις δυνατή η αναδιάταξη των χώρων αυτών χάριν πολεοδομικών λόγων, πλην όμως το καθαρό ποσοστό κοινόχρηστων χώρων πρέπει αν δεν αυξάνεται να παραμένει τουλάχιστον ίσο με το προηγούμενο ποσοστό (ΣτΕ 6472/1995, 508/1993, 283/1995).

 

Αυτό επιτεύχθηκε με τη δημιουργία μέσα στην ιδιοκτησία Αλεξίου Ιωάννη δύο ίσου εμβαδού τριγώνων, όπως αναφέρεται και στην 30/2015 απόφαση της Ποιότητας Ζωής, ώστε να μην έχουμε καθόλου μείωση χώρου κοινόχρηστου χαρακτήρα στο σύνολο του πεζοδρόμου.

 

3. Σύμφωνα με το παραπάνω, η ρυμοτόμηση της οικοδομής Αλεξίου Ιωάννη, εκτιμήθηκε ότι πρέπει να αποφευχθεί, διότι ενώ υπήρχε η 464/1988 άδεια οικοδομής δεν ελήφθη υπ' όψη στην αναθεώρηση του 1994, κάτι το οποίο γίνεται πραγματικότητα με την προτεινόμενη τροποποίηση.

 

4. Η τελικώς προταθείσα τροποποίηση με τη μικρή παραλλαγή της χάραξης και τη διατήρηση του αρχικού σχεδιασμού για την εξυπηρέτηση των πολεοδομικών αναγκών των ιδιοκτησιών που βρίσκονται στο πέρας του αδιεξόδου πεζοδρόμου ήταν αποτέλεσμα προσαρμογής μιας αποδεκτής πολεοδομικά λύσης και των αναγκών των περιοίκων όπως εκφράστηκαν με τις απόψεις τους.

 

5. Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καρδίτσας, στο οικοδομικό τετράγωνο 488 και συγκεκριμένα του πεζοδρόμου που εισέχει στο οικοδομικό τετράγωνο

 

από την οδό Παπαρηγοπούλου, ώστε να μη ρυμοτομείται η οικοδομή της ιδιοκτησίας Αλεξίου Ιωάννη σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται ακολούθως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για Παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

a.10432.17

 

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 23-01-2017

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.