Απόφαση 10671/16

Απόφαση 10671/2016: Τροποποίηση σχεδίου πόλης Τρικάλων, στην Πολεοδομική Ενότητα Μπάρα -Αλώνια Μπάρας και στα οικοδομικά τετράγωνα Γ1368 - Γ1374 - Γ1376 - Γ1381 - Γ1383 - Γ1398


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 10671/2016: Τροποποίηση σχεδίου πόλης Τρικάλων, στην Πολεοδομική Ενότητα Μπάρα -Αλώνια Μπάρας και στα οικοδομικά τετράγωνα Γ1368 - Γ1374 - Γ1376 - Γ1381 - Γ1383 - Γ1398, (ΦΕΚ 287/ΑΑΠ/2016), 28-12-2016.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2899/2014 (ΦΕΚ 2474/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα Αναπλήρωση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

10. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

11. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (Εγκύκλιος 6/2006) Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

14. Την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων VII (Μπάρα - Αλώνια Μπάρας) του Δήμου Τρικκαίων (νομού Τρικάλων) - (ΦΕΚ 918/Δ/1993).

 

15. Την Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Τρικκαίων.

 

16. Τη με αριθμό 307/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων.

 

17. Την υπ' αριθμόν 186/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων.

 

18. Τα τοπογραφικά Διαγράμματα που συντάχθηκαν από την Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Ελένη Μισιάκα, θεωρήθηκαν από τη Διευθύντρια Πολεοδομίας Δήμου Τρικκαίων Ζωή Πισκόια και συνοδεύουν την με αριθμό 186/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων.

 

19. Την επί του τοπογραφικού διαγράμματος βεβαίωση του Δημάρχου Τρικκαίων σύμφωνα με την οποία δεν καθίσταται μη άρτιο και δε ρυμοτομείται κανένα νομίμως υφιστάμενο κτίριο.

 

20. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 72943/17-12-2015 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Τρικκαίων με την οποία βεβαιώθηκε ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της με αριθμό 186/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων.

 

21. Το με αριθμό 8996/12-10-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, με το οποίο διαβιβάστηκε η από 10-10-2016 εισήγηση της υπηρεσίας και το τοπογραφικό διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

22.Το απόσπασμα του 8ου πρακτικού της 39ης / 23-11-2016 πράξης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, με το οποίο το Συμβούλιο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της παραπάνω τροποποίησης.

 

Επειδή:

 

1. Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά όπως ορίζει η εγκύκλιος 55/1988, ο νόμος 4067/2012 και οι Καταργούμενες - Μεταβατικές Διατάξεις, άρθρο 6 του νόμου 4315/2014.

 

2. Σύμφωνα με το άρθρο άρθρο 1 παράγραφος 1.3)α του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, κάθε τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πρέπει να κατευθύνεται από πολεοδομικά κριτήρια και να αποβλέπει στην θεραπεία πολεοδομικών αναγκών, υγιεινής, συγκοινωνίας, ασφάλειας, οικονομίας και αισθητικής, τις οποίες εμφανίζει η οικιστική ανάπτυξη και διαμόρφωση της πόλης στην εξέλιξή της.

 

3. Μετά την Γ' ανάρτηση της πράξης εφαρμογής της περιοχής Μπάρα - Αλώνια Μπάρας, διαπιστώθηκε ότι στα οικοδομικά τετράγωνα Γ1368, Γ1374, Γ1376, Γ1381, Γ1383 και Γ1398 υπάρχουν πυλώνες της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού που δεν απεικονίζονταν στα αρχικά διαγράμματα της πράξης εφαρμογής, των Α' και Β' αναρτήσεων του σχεδίου πόλεως, καθώς δεν είχαν υποβληθεί δηλώσεις ιδιοκτησίας και τοπογραφικά διαγράμματα από τον αρμόδιο φορέα.

 

4. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4)α του νόμου 3044/2002, οι τροποποιήσεις εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ). Στη συγκεκριμένη περίπτωση επέρχεται αύξηση των κοινοχρήστων χώρων κατά 275,29 m2, όπως αναλυτικά υπολογίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα.

 

5. Με την προτεινόμενη τροποποίηση εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον, η ασφάλεια της κυκλοφορίας και υγιεινής των πολιτών, όχι μόνο πέριξ των οικοδομικών τετραγώνων όπου βρίσκονται οι πυλώνες της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, αλλά ολόκληρης της πολεοδομικής γειτονιάς.

 

6. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης., αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Τρικάλων, στην πολεοδομική ενότητα Μπάρα - Αλώνια Μπάρας και στα οικοδομικά τετράγωνα Γ 1368 - Γ1374 Γ1376 - Γ1381 - Γ1383 - Γ1398.

 

2. Τη Διατήρηση των όρων δόμησης που ισχύουν στην περιοχή, σύμφωνα και με το 7° σχετικό.

 

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για παράβαση του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

a.10671.16

 

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 05-12-2016

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.