Απόφαση 126/89

Απόφαση ΕΠΑ/126/1989: Έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης των οικισμών Μυριοφύτου και Νέου Μυριοφύτου της Κοινότητας Μυριοφύτου (νομού Κιλκίς)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΠΑ/126/1989: Έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης των οικισμών Μυριοφύτου και Νέου Μυριοφύτου της Κοινότητας Μυριοφύτου (νομού Κιλκίς), (ΦΕΚ 726/Δ/1989), 05-12-1989.

 

Ο Νομάρχης Κιλκίς

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 επέκταση των Πολεοδομικών Σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 38 παράγραφος 5.

 

2. Τις διατάξεις του από 02-04-1985 προεδρικού διατάγματος Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες για την έγκριση και τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων καθώς και όρων και περιορισμών δόμησης αγροτικών οικισμών (ΦΕΚ 225/Δ/1985).

 

3. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκαν με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και το από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 293/Δ/1989) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (παράγραφος 3.2), 9.

 

4. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους και τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2 (παράγραφοι 1, 2, 4), 3, 4, 5 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5), 6, 8.

 

5. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί Σχεδίων Πόλεων Κωμών και Συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 9, 11, 29, 30.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφος 1), 7, 8, 9 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΦΕΚ 141/Α/1986).

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

8. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 περί παροχής εις τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες αρμοδιότητας επί θεμάτων εγκρίσεως επεκτάσεως ή τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και κωμών (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 και το άρθρο 34 (παράγραφος 3) του νόμου 1577/1985.

 

9. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΕΠΑ/88/1986 απόφαση Νομάρχη Κιλκίς Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Μυριόφυτο.

 

10. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΕΠΑ/89/1986 απόφαση Νομάρχη Κιλκίς Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Νέο Μυριόφυτο.

 

11. Την υπ' αριθμόν 17/1989 απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Κοινότητας Μυριοφύτου.

 

12. Την υπ' αριθμόν 9/1989 πρακτικό γνωμοδότησης του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Κιλκίς.

 

13. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 1128/1980 περί αποστάσεων κοιμητηρίων εκ των ορίων οικισμού και ειδικότερα το άρθρο 1.

 

14. Την υπ' αριθμόν Γ4Δ/15883/1903/1988 απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Κιλκίς, 23-11-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.