Απόφαση 130628/17

Απόφαση 130628/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ηρακλείου στα οικοδομικά τετράγωνα 119 (Γ1768) - 120 (Γ1765) της Πολεοδομικής Μελέτης Άγιος Ιωάννης - Μεσαμπελιές - Φορτέτσα του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 130628/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ηρακλείου στα οικοδομικά τετράγωνα 119 (Γ1768) - 120 (Γ1765) της Πολεοδομικής Μελέτης Άγιος Ιωάννης - Μεσαμπελιές - Φορτέτσα του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, (ΦΕΚ 203/ΑΑΠ/2017), 12-09-2017.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ενέργειας Κρήτης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α/2010) Οργανισμό της Περιφέρειας Κρήτης.

 

3. Τη με αριθμό 80617/2017 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης (ΦΕΚ 1565/Β/2017) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κρήτης.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

7. Το άρθρο 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

 

8. Το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 /ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστή δόμησης κ.λ.π. (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος οικοδομικός κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

10. Τις διατάξεις του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

11. Την υπ' αριθμόν Ε 123/15/1961 εγκύκλιος 1/1961: Υποβλητέα στοιχεία προτάσεων εγκρίσεως ή τροποποιήσεως πολεοδομικών σχεδίων.

 

12. Την υπ' αριθμόν Ε.4546/551/1975 εγκύκλιος 8/1975: Προτάσεις τροποποιήσεως ρυμοτομικών σχεδίων κ.λ.π..

 

13. Την υπ' αριθμόν 43511/191/55/1988 (εγκύκλιος 55/1988) Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις ρυμοτομικών σχεδίων.

 

14. Την υπ' αριθμόν 18894/6/2006 (εγκύκλιος 6/2006) Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

15. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης ΣΥΠΟΘΑ Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

16. Το από 06-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 204/Δ/1989) Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Άγιος Ιωάννης (πολεοδομική ενότητα 14) και τμήματος της περιοχής Μεσαμπελιές - Φορτέτσα (πολεοδομική ενότητα 15) του Δήμου Ηρακλείου νομού Ηρακλείου.

 

17. Την υπ' αριθμόν 3512/1732/1996 απόφαση Νομάρχη Ηρακλείου, με την οποία κυρώθηκε η με αριθμό Μ8/1994 Πράξη Εφαρμογής στο τμήμα (II) της Πολεοδομικής Ενότητας Άγιος Ιωάννης - Μεσαμπελιές - Φορτέτσα Δήμου Ηρακλείου, που μεταγράφηκε στο Υποθηκοφυλακείο Ηρακλείου στο τόμο 3621 με αριθμό μεταγραφής 255607/07-10-1996.

 

18. Το υπ' αριθμόν 28960/16-03.-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Ηρακλείου, με το οποίο διαβιβάζεται στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης ο φάκελος της τροποποίησης. (αριθμός πρωτοκόλλου Περιφέρειας 46462/16-03-2016).

 

19. Το υπ' αριθμόν 74009/26-04-2016 έγγραφο της στην Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης με το οποίο ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία.

 

20. Το υπ' αριθμόν 60919/06-06.-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Ηρακλείου (αριθμός πρωτοκόλλου Περιφέρειας 101096/07-06-2016), με το οποίο διαβιβάζονται συμπληρωματικά στοιχεία.

 

21. Την υπ' αριθμόν 613/2013 (αριθμός πρακτικού 17) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου με θέμα Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της πολεοδομικής μελέτης Άγιος Ιωάννης - Μεσαμπελιές - Φορτέτσα στα οικοδομικά τετράγωνα 119 (Γ1768) 120 (Γ1765), η οποία εγκρίνει την προτεινόμενη τροποποίηση αφού έλαβε υπόψη το υπ' αριθμόν 3/2010 πρακτικό Επιτροπής Πολεοδομικής και Οικιστικής Ανάπτυξης Δήμου Ηρακλείου και την υπ' αριθμόν 40Α/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

22. Την υπ' αριθμόν 114546/27-07-2014 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Ηρακλείου.

 

23. Το υπ' αριθμόν 127505/14-08-2014 Πρωτόκολλο Ανάρτησης (ορθή επανάληψη του 118214/28-07-2014 ως προς το τοπογραφικό) και το τοπογραφικό που το συνοδεύει.

 

24. Την υπ' αριθμόν 132398/29-08-2014 ένσταση των κατοίκων της οδού Καρυωτάκη κατά της υπ' αριθμόν 613/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, με την οποία υποβάλουν την δική τους διαφορετική πρόταση για τροποποίηση του σχεδίου πόλης.

 

25. Την υπ' αριθμόν 358/2015 (αριθμός πρακτικού 14) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου με θέμα Εξέταση ένστασης κατά της υπ' αριθμόν 613/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για Τροποποίηση σχεδίου πόλης Ηρακλείου στα οικοδομικά τετράγωνα 119 (Γ1768) - 120 (Γ1765) της πολεοδομικής μελέτης Άγιος Ιωάννης - Μεσαμπελιές - Φορτέτσα, (απόφαση 29/2015 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής), η οποία απορρίπτει την υπ' αριθμόν 132398/29-08-2014 ένσταση των κατοίκων της οδού Καρυωτάκη.

 

26. Την υπ' αριθμόν 133006/29-09-2015 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Ηρακλείου.

 

27. Το υπ' αριθμόν 136531/09-10-2015 Πρωτόκολλο Ανάρτησης και το τοπογραφικό που το συνοδεύει.

 

28. Την υπ' αριθμόν 144470/26-10-2015 ένσταση των κατοίκων της οδού Καρυωτάκη κατά της υπ' αριθμόν 358/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου.

 

29. Την υπ' αριθμόν 916/2015 (αριθμός πρακτικού 40) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου με θέμα Εξέταση ένστασης κατά των υπ' αριθμόν 613/2013 και 358/2015 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου για Τροποποίηση σχεδίου πόλης Ηρακλείου στα οικοδομικά τετράγωνα 119 (Γ1768) - 120 (Γ1765) της πολεοδομικής μελέτης Αγ. Ιωάννης - Μεσαμπελιές - Φορτέτσα, (απόφαση 829/2015 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής), η οποία απορρίπτει την υπ' αριθμόν 144470/26-10-2015 ένσταση των κατοίκων της οδού Καρυωτάκη.

 

30. Τα αποκόμματα των εφημερίδων Νέα Κρήτη και Πατρίς στις 22 και 23-07-2014, στις 12 και 13-08-2014 και 8 και 09-10-2015, όπου δημοσιεύτηκαν οι παραπάνω ανακοινώσεις.

 

31. Τα τοπογραφικά διαγράμματα που συντάχθηκαν από τον Τοπογράφο Μηχανικό Στυλιανό Μαυράκη.

 

32. Τα αποδεικτικά επίδοσης στους εμπλεκόμενους.

 

33. Τις προσκομισθείσες φωτογραφίες.

 

34. Την από 22-02-2016 τεχνική έκθεση του πολιτικού μηχανικού Πετρομιχελάκη Νίκου.

 

35. Την υπ' αριθμόν 42672/20.3.2014 βεβαίωση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Ηρακλείου, σύμφωνα με την οποία το οικόπεδο ιδιοκτησίας Σουζάνας Παπακαλιάτη με στοιχεία (43-111-102-45-47-49-51-53-55-57-59-61-63-65-67-69-7172-43) στο οικοδομικό τετράγωνο 120 καθίσταται μη άρτιο.

 

36. Την υπ' αριθμόν 207452/24-10-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου με την οποία εισηγείται την μη έγκριση της προτεινόμενης τροποποίησης σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την υπ' αριθμόν 358/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου (αριθμός πρωτοκόλλου 136531/09-10-2015 πρωτόκολλο ανάρτησης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Ηρακλείου).

 

37. Την από 20-03-2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (πρακτικό 2/2017, θέμα 8ο), το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της τροποποίησης του σχεδίου πόλης, όπως αυτό προτείνεται από το Δήμο Ηρακλείου.

 

38. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Και επειδή:

 

1. Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που ορίζει η εγκύκλιος 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις ρυμοτομικών σχεδίων.

 

2. Με την προτεινόμενη τροποποίηση δεν επέρχεται μείωση κοινόχρηστου χώρου, συγκεκριμένα επέρχεται αριθμητική αύξηση κοινοχρήστου χώρου, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την υπ' αριθμόν 358/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου (αριθμός πρωτοκόλλου 136531/09-10-2015 πρωτόκολλο ανάρτησης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Ηρακλείου).

 

3. Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 207452/24-10-2016 εισήγηση, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου εισηγείται την μη έγκριση της προτεινόμενης τροποποίησης.

 

4. Σύμφωνα με το απόσπασμα πρακτικού της 2ης Συνεδρίασης έτους 2017, θέμα 8ο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, το Συμβούλιο γνωμοδότησε υπέρ της τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ηρακλείου στα οικοδομικά τετράγωνα 119 (Γ1768) - 120 (Γ1765) της Πολεοδομικής Μελέτης Άγιος Ιωάννης - Μεσαμπελιές - Φορτέτσα όπως προτείνεται από το Δήμο Ηρακλείου, και επειδή

 

5. Σύμφωνα με το διάγραμμα ροής διαδικασίας τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου της εγκυκλίου 55/1988, μετά από απορριπτική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης και γνωμοδότηση του αρμόδιου συμβουλίου σύμφωνη με πρόταση του Δήμου, ακολουθεί προώθηση για έκδοση Διοικητική πράξης, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ηρακλείου στα οικοδομικά τετράγωνα 119 (Γ1768) - 120 (Γ1765) της Πολεοδομικής Μελέτης Άγιος Ιωάννης - Μεσαμπελιές Φορτέτσα που αφορά στην μετατόπιση της οδού μεταξύ των Οικοδομικών Τετραγώνων Ο.Τ. 119 (Γ1768) και 120 (Γ1765) δυτικότερα στο βόρειο τμήμα της με μεταβολή του πλάτους και της ευθυγράμμισης της οδού και το χαρακτηρισμό της ως πεζόδρομο σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα απόφαση τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:200.

 

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, μόνο για παράβαση του Νόμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 και του άρθρου 238 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 δεκαπέντε ημερών από την δημοσίευσή της στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.130628.17

 

Η απόφαση αυτή με το θεωρημένο διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ηράκλειο, 28-06-2017

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.