Απόφαση 13307/15

Απόφαση 13307/5063/2015: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Τρίπολης στα οικοδομικά τετράγωνα 281 και 282


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 13307/5063/2015: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Τρίπολης στα οικοδομικά τετράγωνα 281 και 282, (ΦΕΚ 96/ΑΑΠ/2015), 28-05-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως ισχύει σήμερα και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων.

 

5. Το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

6. Τα άρθρα 18 και 19 του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, διατηρηθέντων εν ισχύ.

 

7. Την εγκύκλιο 1/1961 καθώς και το τεύχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκύκλιος 55/1988 οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις και επεκτάσεις σχεδίων πόλεως.

 

8. Την εγκύκλιο 18/2003 Αρμοδιότητες Πολεοδομικού Σχεδιασμού, όπως και την εγκύκλιο 6/2006 Άσκηση αρμοδιοτήτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

9. Τις διατάξεις του Κώδικα βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

10. Το από [ΒΔ] 09-11-1955 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 320/Α/1955) περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Τρίπολης.

 

11. Το από [ΒΔ] 10-05-1964 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 78/Δ/1964) που αφορά τροποποίηση του από [ΒΔ] 09-11-1955 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 320/Α/1955).

 

12. Το έγγραφο με αριθμό 1414/2013 του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης.

 

13. Την απόφαση 65/2012 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρίπολης.

 

14. Την απόφαση 719/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης και τη δημοσιοποίησή της στον τύπο.

 

15. Τις υποβληθείσες ενστάσεις:

 

α)από 30-11-2012 εμπρόθεσμη ένσταση των Σταυρούλας χήρας Νικολάου Παρασκευόπουλου, Βασιλικής Παρασκευοπούλου και Παρασκευής Παρασκευοπούλου,

β) από 07-12-2012 εμπρόθεσμη ένσταση της Θεώνης Κατσαρού (εκπροσωπώντας την ίδια και την αδελφή της) και

γ) από 07-03-2013 εκπρόθεσμη ένσταση του Αλεξίου Γκλίνου.

 

16. Την απόφαση με αριθμό 342/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης η οποία αφορούσε την εκδίκαση των ενστάσεων κατά της απόφασης 719/2012 Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης.

 

17. Την εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού με αριθμό 42649/2013.

 

18. Το έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας με αριθμό 329/2014 με το οποίο μας διαβιβάστηκε η ομόφωνα θετική γνωμοδότηση με αριθμό θέματος 14 από το πρακτικό 2 της 24-03-2014.

 

19. Το έγγραφό μας με αριθμ. 33302/12-5-2014.

 

20. Το έγγραφο με αριθμ. 25058/13-6-2014 του Τμήμα- τος Α' της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

 

21. Το έγγραφο με αριθμό 1751/2014 του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης.

 

22. Την επικαιροποίηση της εισήγησης της Προϊσταμένης Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού με αριθμ. 48036/ 14-10-2014 προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας η οποία διαβιβάστηκε με το έγγραφο με αριθμό 65363/15-10-2014 συνοδευόμενη από σχετικό φάκελο.

 

23. Το έγγραφο με αριθμό 189/14/2015 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας με το οποίο μας διαβιβάστηκε η ομόφωνα θετική γνωμοδότηση - Θέμα 14ο - Πρακτικό 7 της 29-12-2014.

 

24. Και επειδή:

 

Α) Η από 30-11-2012 εμπρόθεσμη ένσταση των Σταυρούλας χήρας Νικολάου Παρασκευόπουλου, Βασιλικής Παρασκευοπούλου και Παρασκευής Παρασκευοπούλου πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και να διορθωθούν τα όρια και το εμβαδόν της ιδιοκτησίας όπως προκύπτει από το από 4/2013 διορθωμένο από το Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης τοπογραφικό Διάγραμμα της τροποποίησης. Προκειμένου να εξομαλυνθεί το περίγραμμα του οικοδομικού τετραγώνου 282 δημιουργείται απότμηση στη συμβολή των οδών Κηφέως και Μαντά.

 

Β) Η από 07-12-2012 εμπρόθεσμη ένσταση της Θεώνης Κατσαρού (εκπροσωπώντας την ίδια και την αδελφή της) πρέπει να απορριφθεί διότι η πρόταση των ενιστάμενων για καταβολή από το Δήμο της μελλοντικής αποζημίωσης αφορά την πράξη αναλογισμού και όχι την τροποποίηση του σχεδίου και η μετατόπιση του προτεινόμενου πεζόδρομου στη δυτική πλευρά της ιδιοκτησίας μετά από έλεγχο του αρμόδιου τμήματος του Δήμου Τρίπολης δεν εξυπηρετεί τον πολεοδομικό σχεδιασμό.

 

Γ) Η από 07-03-2013 εκπρόθεσμη ένσταση του Αλεξίου Γκλίνου πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και όπως προκύπτει από το από 4/2013 διορθωμένο από το Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης τοπογραφικό Διάγραμμα της τροποποίησης η οδός Παπαδιαμάντη να μην έχει πλάτος μικρότερο των 3 m.

 

Δ) Όπως προκύπτει από το έγγραφο 1751/2014 του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης βεβαιώνεται ότι το ρυμοτομούμενο κτίριο ιδιοκτησίας Παναγιώτη Νικολόπουλου είναι προϋφιστάμενο του έτους 1955 και ότι η προτεινόμενη τροποποίηση δε δημιουργεί κυκλοφοριακά προβλήματα αφού δεν φέρει καμία αλλαγή ως προς την υφιστάμενη κυκλοφορία των οχημάτων (ήδη λειτουργεί σχεδόν ως πεζόδρομος διότι αποφεύγεται από τα περισσότερα οχήματα λόγω του μικρού πλάτους του και η κυκλοφορία των οχημάτων εξυπηρετείται από τις γύρω οδούς).

 

Ε) Διατηρείται το ισοζύγιο μεταξύ των κοινοχρήστων χώρων του ρυμοτομικού σχεδίου.

 

ΣΤ) Η τροποποίηση αυτή μπορεί να θεωρηθεί σημειακή και εντοπισμένη σύμφωνα με το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 25058/2014 του Τμήματος Α της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

Ζ) Η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποφασίζει:

 

1. Την εν μέρει αποδοχή της από 30-11-2012 εμπρόθεσμης ένστασης των Σταυρούλας χήρας Νικολάου Παρασκευόπουλου, Βασιλικής Παρασκευοπούλου και Παρασκευής Παρασκευοπούλου, την απόρριψή της από 07-12-2012 εμπρόθεσμης ένστασης της Θεώνης Κατσαρού (εκπροσωπώντας την ίδια και την αδελφή της) και την εν μέρει αποδοχή της από 07-03-2013 εκπρόθεσμης ένστασης του Αλεξίου Γκλίνου, με το σκεπτικό των παραγράφων 24Α, 24Β και 24Γ αντίστοιχα.

 

2. Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Τρίπολης στο οικοδομικό τετράγωνο 281 όπως αυτή απεικονίζεται στο από 17-04-2013 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 που συντάχθηκε εγκρίθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης, υπογράφεται και συνοδεύει την παρούσα.

 

Η τροποποίηση αυτή αφορά την μείωση του πλάτους της οδού Μαντά μεταξύ των Ο.Τ. 281 και 282 και τη δημιουργία τεσσάρων πεζόδρομων και συγκεκριμένα:

 

α) οδός Μαντά - Πεζόδρομος μεταβλητού πλάτους,

β) οδός Παπαδιαμάντη - Πεζόδρομος μεταβλητού πλάτους,

γ) οδός Αιμυαλών - Πεζόδρομος μεταβλητού πλάτους αδιέξοδος και

δ) νέος πεζόδρομος ο οποίος ενώνει την Αιμυαλών την οδό Μαντά και την οδό Παπαδιαμάντη.

 

Με την αναγνώριση των ανωτέρω οδών και τη δημιουργία της νέας εξασφαλίζεται το ισοζύγιο γης δηλαδή υπάρχει αντικατάσταση του κοινόχρηστου χώρου που καταργείται με τη μείωση του πλάτους της οδού Μαντά και δημιουργούνται δύο νέα Οικοδομικά Τετράγωνα τα οικοδομικά τετράγωνα 281Α και 281Β. Για τα νέα οικοδομικά τετράγωνα θα ισχύουν οι λοιποί όροι δόμησης της περιοχής.

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.13307.15

 

Τρίπολη, 27-04-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.