Απόφαση 14373/20

Απόφαση 14373/2020: Τροποποίηση σχεδίου πόλης του από 29-12-1986 προεδρικού διατάγματος Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων ΜΑΣΤΑΜΠΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ του Δήμου Ρεθύμνου του νομού Ρεθύμνης (ΦΕΚ 68/Δ/1987) στο οικοδομικό τετράγωνο 455


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 14373/2020: Τροποποίηση σχεδίου πόλης του από 29-12-1986 προεδρικού διατάγματος Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων ΜΑΣΤΑΜΠΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ του Δήμου Ρεθύμνου του νομού Ρεθύμνης (ΦΕΚ 68/Δ/1987) στο οικοδομικό τετράγωνο 455, (ΦΕΚ 299/Δ/2020), 05-06-2020.

 

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΚΕ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1984), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

6. Το άρθρο 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

 

7. Το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστή δόμησης κ.λ.π.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως ισχύει.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

10. Την υπ' αριθμόν 1/1961 εγκύκλιο Υποβλητέα στοιχεία προτάσεων εγκρίσεως ή τροποποιήσεως πολεοδομικών σχεδίων.

 

11. Την υπ' αριθμόν 8/1975 εγκύκλιο Προτάσεις τροποποιήσεως ρυμοτομικών σχεδίων κ.λ.π..

 

12. Την υπ' αριθμόν 55/1988 εγκύκλιο Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις ρυμοτομικών σχεδίων.

 

13. Την υπ' αριθμόν 6/2006 εγκύκλιο Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

14. Την υπ' αριθμόν 10/2012 εγκύκλιο Αρμοδιότητες γνωμοδότησης ΣΥΠΟΘΑ Περιφερειακών Ενοτήτων/Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

15. Το από 29-12-1986 προεδρικό διάταγμα Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων Μασταμπά - Καλλιθέα του Δήμου Ρεθύμνου του νομού Ρεθύμνης (ΦΕΚ 68/Δ/1986).

 

16. Την υπ' αριθμόν 2763/1991 (ΦΕΚ 280/Δ/1991) απόφαση του Νομάρχη Ρεθύμνου Τροποποίηση σχεδίου πόλης στην πολεοδομική ενότητα Μασταμπά - Καλλιθέα Ρεθύμνου.

 

17. Την υπ' αριθμόν 1240/147/1996 (ΦΕΚ 975/Δ/1996) απόφαση του Νομάρχη Ρεθύμνου Τροποποίηση σχεδίου πόλης στην πολεοδομική ενότητα Μασταμπά - Καλλιθέα Ρεθύμνου.

 

18. Την υπ' αριθμόν ΔΠ/8385/2003 απόφαση του Νομάρχη Ρεθύμνου (ΦΕΚ 280/Δ/2003) Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ρεθύμνης στην πολεοδομική ενότητα Μασταμπά - Καλλιθέα του Δήμου Ρεθύμνου.

 

19. Την υπ' αριθμόν 2198/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 348/ΑΑΠ/2013) Επέκταση και αναθεώρηση του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Ρεθύμνης, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ρεθύμνου Δήμου Ρεθύμνου.

 

20. Την υπ' αριθμόν ΔΠ/4854/12-10-2000 απόφαση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνου κυρώνεται η υπ' αριθμόν 48 πράξη εφαρμογής στο οικοδομικό τετράγωνο 455 της πολεοδομικής ενότητας Μασταμπά - Καλλιθέα νομού Ρεθύμνης.

 

21. Το υπ' αριθμόν 318/23-09-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνου, με το οποίο διαβιβάζεται ο σχετικός φάκελος στην Υπηρεσία (υπ' αριθμόν  182744/26-09-2016 Περιφέρειας).

 

22. Την υπ' αριθμόν 8/2016 (υπ' αριθμόν πρακτικό 1/20-01-2016), (ΑΔΑ: 72ΜΖΩ1Ψ-ΟΧΗ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης Τροποποίηση ή μη του ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 455 στην ιδιοκτησία ΑΦΟΙ ΣΤΑΡΕΝΙΟΥ στην Πολεοδομική Ενότητα Μασταμπά - Καλλιθέα.

 

23. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΥΔ/4772/02-11-2015 εισήγηση της Υπηρεσίας Δόμησης προς τη Δημοτική Κοινότητα Ρεθύμνης.

 

24. Το υπ' αριθμόν 204798/20-10-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Διευκρινίσεις σχετικά με τροποποίηση σχεδίου πόλεως στο οικοδομικό τετράγωνο 455 της Πολεοδομικής Ενότητας Μασταμπά Καλλιθέας Δήμου Ρεθύμνου.

 

25. Το υπ' αριθμόν οίκοθεν ΥΔ/555/07-02-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Δόμησης Δήμου Ρεθύμνου, με το οποίο διαβιβάζεται ο σχετικός φάκελος στην Υπηρεσία (υπ' αριθμόν 40024/18-02-2019 Περιφέρειας).

 

26. Το υπ' αριθμόν 109058/09-05-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Διευκρινίσεις σχετικά με τροποποίηση σχεδίου πόλεως στο οικοδομικό τετράγωνο 455 της Πολεοδομική Ενότητα Μασταμπά Καλλιθέας Δήμου Ρεθύμνου.

 

27. Το υπ' αριθμόν 555/07-02-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Δόμησης Δήμου Ρεθύμνου.

 

28. Το υπ' αριθμόν 1035/13-07-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Εξαίρεση από την οριοθέτηση μικρού υδατορέματος.

 

29. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 21955/19-09-2016 βεβαίωση του Δημάρχου Ρεθύμνης, με την οποία βεβαιώνεται ότι με την 8/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την προτεινόμενη τροποποίηση δεν δημιουργούνται μη άρτια οικόπεδα και δεν θίγονται οικοδομές που έχουν ανεγερθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

 

30. Την υπ' αριθμόν 1619/21-01-2019 βεβαίωση του Δημάρχου Ρεθύμνης με την οποία βεβαιώνεται ότι κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 8/2016 δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις.

 

31. Την υπ' αριθμόν 1621/21-01-2019 βεβαίωση του Δημάρχου Ρεθύμνης, με την οποία βεβαιώνεται ότι οι Σύμβουλοι που έλαβαν μέρος στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με υπ' αριθμόν 8/2016 δεν έχουν έννομο συμφέρον από την προτεινόμενη τροποποίηση.

 

32. Την υπ' αριθμόν 1620/21-01-2019 βεβαίωση του Δημάρχου Ρεθύμνης, με την οποία βεβαιώνεται ότι με την υπ' αριθμόν 8/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

 

33. Το από 22-01-2016 αποδεικτικό δημοσίευσης της υπ' αριθμόν 8/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

34. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΥΔ/1210/28-03-2016 δημοσίευση ανακοίνωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Ρεθύμνης.

 

35. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΥΔ/1209/28-03-2016 ανακοίνωση.

 

36. Τα αποδεικτικά επίδοσης.

 

37. Τα αποκόμματα των εφημερίδων ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ στις 31-03-2016 και 01-04-2016, ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ στις 31-03-2016 και 01-04-2016.

 

38. Το συνημμένο τεύχος φωτογραφικής τεκμηρίωσης.

 

39. Το με ημερομηνία 7-2019 τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 και την τεχνική έκθεση του Διπλωματούχου Τοπογράφου Μηχανικού, Ματθαίου Τσιμπισκάκη, θεωρημένο από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης.

 

40. Την υπ' αριθμόν 239604/30-07-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης.

 

41. Το υπ' αριθμόν 48/18-12-2019 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, με το οποίο διαβιβάζει αντίγραφο της 4ης συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

42. Το πρακτικό υπ' αριθμόν 4/2019 (θέμα 4ο) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

 

Και επειδή:

 

1. Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που ορίζει η υπ' αριθμόν 55/1988 εγκύκλιος Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις ρυμοτομικών σχεδίων.

 

2. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρεθύμνης, με την υπ' αριθμόν 8/2016 απόφασή του: εγκρίνει την τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο 455... στην Πολεοδομική Ενότητα Μασταμπά Καλλιθέα του Δήμου Ρεθύμνης, σύμφωνα με το συνημμένο σχεδιάγραμμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, και συγκεκριμένα εγκρίνει την τροποποίηση σχεδίου πόλης με τη μετακίνηση της ΟΓ και ΡΓ, έτσι ώστε το οικόπεδο να είναι στα ίδια τετραγωνικά με το υπάρχον, αλλά με περισσότερη λειτουργικότητα και τεχνικές παρεμβάσεις ως προς τη θέση.

 

3. Δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της με υπ' αριθμόν 8/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (σχετικό 27).

 

4. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1.3)α του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, κάθε τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πρέπει να κατευθύνεται από πολεοδομικά κριτήρια και να αποβλέπει στην θεραπεία πολεοδομικών αναγκών υγιεινής συγκοινωνίας ασφάλειας οικονομίας και αισθητικής, τις οποίες εμφανίζει η οικιστική ανάπτυξη και διαμόρφωση της πόλης στην εξέλιξή της.

 

Μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 455 και 452 διέρχεται μικρό ρέμα, το οποίο έχει εξαιρεθεί από τη διαδικασία οριοθέτησης, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 1035/13-07-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης: Εξαίρεση από την οριοθέτηση μικρού υδατορέματος.

 

Με την παρούσα τροποποίηση αυξάνεται η απόσταση της οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής από το ρέμα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των οικοδομήσιμων χώρων και του φυσικού περιβάλλοντος γύρω από αυτό.

 

Σε κάθε περίπτωση, πριν την έκδοση οικοδομικής άδειας δόμησης, θα πρέπει να εξασφαλίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται από το νόμο 4258/2014 Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

5. Με την προτεινόμενη τροποποίηση δεν επέρχεται μείωση της συνολικής επιφάνειας των κοινοχρήστων χώρων και των αναγκαίων κοινωφελών (άρθρο 29 του νόμου 2831/2000, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

 

6. Με την υπ' αριθμόν 239604/30-07-2019 εισήγηση, η Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εισηγείται την έγκριση της αιτούμενης τροποποίησης προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

 

7. Σύμφωνα με το πρακτικό υπ' αριθμόν 4/2019 (θέμα 4ο) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, το Συμβούλιο γνωμοδότησε υπέρ της τροποποίησης, όπως αυτή αναπτύσσεται στο σκεπτικό της εισήγησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του από 29-12-1986 προεδρικού διατάγματος Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων ΜΑΣΤΑΜΠΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ του Δήμου Ρεθύμνου του νομού Ρεθύμνης (ΦΕΚ 68/Δ/1986), εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο 455 και συγκεκριμένα:

 

Την μετατόπιση των οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών τμημάτων της ανατολικής γωνίας του οικοδομικού τετραγώνου 455 δυτικότερα και τμήματος της νότιας γωνίας αυτού νοτιότερα, όπως αναλυτικά φαίνεται στο συνημμένο σε αυτήν την απόφαση τοπογραφικό διάγραμμα με ημερομηνία 7/2019 και σε κλίμακα 1:500 του Διπλωματούχου Τοπογράφου Μηχανικού, Ματθαίου Τσιμπισκάκη.

 

Πριν την έκδοση άδειας δόμησης, θα πρέπει να εξασφαλίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται στο νόμο 4258/2014 Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, μόνο για παράβαση του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 και του άρθρου 238 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή, με το θεωρημένο διάγραμμα, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.14373.20

 

Ηράκλειο, 21-01-2020

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.