Απόφαση 14/17

Απόφαση 14/2017: Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο 1139Α της συνοικίας Αγίων Ανάργυρων της Δημοτικής Ενότητας Βόλου του Ενιαίου Δήμου Βόλου μετά από την υπ' αριθμόν 240/2015 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 14/2017: Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο 1139Α της συνοικίας Αγίων Ανάργυρων της Δημοτικής Ενότητας Βόλου του Ενιαίου Δήμου Βόλου μετά από την υπ' αριθμόν 240/2015 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, (ΦΕΚ 27/ΑΑΠ/2017), 14-02-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2899/2014 (ΦΕΚ 2474/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα Αναπλήρωση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

10. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

11. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (Εγκύκλιος 6/2006) Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

13. Την ένταξη της ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης με το από [ΒΔ] 11-06-1956 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 144/Α/1956).

 

14. Το χαρακτηρισμό της ιδιοκτησίας ως Κατοικία, σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο των Δήμων Βόλου, Νέας Ιωνίας και των κοινοτήτων Αγριάς, Ανακασιάς, Άνω Βόλου, Διμηνίου, Άλλης Μεριάς και Αγίου Ονούφριου και την αναλυτική περιγραφή των επιτρεπόμενων χρήσεων για τις ιδιοκτησίες του Τομέα 1, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 2565/1996 απόφαση Νομάρχη Μαγνησίας.

 

15. Την υπ' αριθμόν Τ.Κ. 706/1996 απόφαση Αναθεώρησης Νομάρχη Μαγνησίας (ΦΕΚ 524/Β/1997) για την Πολεοδομική Ενότητα των συνοικιών Αγίων Αναργύρων και Νεάπολης, σύμφωνα με την οποία το μεγαλύτερο τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου χαρακτηρίστηκε εν μέρει ως Χώρος Πρασίνου και εν μέρει ως Πεζόδρομος.

 

16. Την υπ' αριθμόν 10952/08-12-2004 απόφαση Νομάρχη Μαγνησίας (ΦΕΚ 1029/Δ/2004), σύμφωνα με την οποία το μεγαλύτερο τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου αποχαρακτηρίστηκε από Χώρος Πρασίνου και το υπόλοιπο παρέμεινε ως Κοινόχρηστος Χώρος.

 

17. Τη με αριθμό 240/2015 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (1ο Τριμελές Τμήμα), σύμφωνα με την οποία το Δικαστήριο έκανε δεκτή την προσφυγή της φερόμενης ιδιοκτήτριας, ακύρωσε τη σιωπηρή απόρριψη από τη νυν Περιφέρεια Θεσσαλίας (πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας) της από 23-02-2007 αίτησης της προσφεύγουσας και ανέπεμψε την υπόθεση στη Διοίκηση, προκειμένου να προβεί στην κατά το σκεπτικό οφειλόμενη ενέργεια.

 

18. Την υπ' αριθμόν 410/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αδυναμίας αποζημίωσης της ιδιοκτησίας Όλγας Αθηναίου, σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης.

 

19. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 174/12-01-2016 Εισήγηση της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλου.

 

20. Τη με αριθμό 19/27-01-2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλου, σύμφωνα με την οποία εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της τροποποίησης του σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο 1139Α της συνοικίας Αγίων Αναργύρων.

 

21. Τη με αριθμό 75/28-01-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου, με την οποία αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 1139Α στη συνοικία των Αγίων Αναργύρων, ιδιοκτησίας της Όλγας Αθηναίου, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

 

22. Την από 29-02-2016 ένσταση του Αλεξίου Σταύρου κατά της υπ' αριθμόν 75/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου.

 

23. Την υπ' αριθμόν 276/2016 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου απόρριψης της παραπάνω ένστασης.

 

24. Το Τοπογραφικό Διάγραμμα που συντάχθηκε από τον Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ Αθανάσιο Μητσικώστα και συνοδεύει την με αριθμό 75/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου και την από 03-11-2016 εισήγηση του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

25. Την Έκθεση Ελέγχου Τίτλων του ακινήτου της κ. Όλγας Αθηναίου καθώς και τη συμπληρωματική της που ζητήθηκε με το με αριθμό πρωτοκόλλου 9390/19-10-2016 έγγραφο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

26. Τα με αριθμό πρωτοκόλλου 3114/06-05-2016, 7184/12-10-2016 και 7646/01-11-2016 έγγραφα του Δήμου Βόλου, με τα οποία διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας ο φάκελος της προτεινόμενης ρύθμισης και τα συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν.

 

27. Το με αριθμό 9854/03-11-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, με το οποίο διαβιβάστηκε η από 03-11-2016 εισήγηση της υπηρεσίας και το Τοπογραφικό Διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

28. Τη με αριθμό 78η/29-11-2016 (πρακτικό της 10ης Συνεδρίασης) ομόφωνη Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων υπέρ της έγκρισης της παραπάνω τροποποίησης.

 

29. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Επειδή:

 

Με την απόφαση που αναφέρεται στο 17° σχετικό, εντέλλεται η Διοίκηση να προβεί σε ρύθμιση του Πολεοδομικού καθεστώτος τμήματος της ιδιοκτησίας, όπου διαπιστώνεται συνδρομή λόγων άρσης απαλλοτρίωσης.

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική εγκύκλιο της ΔΠΣ\ΓΔΠ\ΥΠΠΕΧΩΔΕ (βλέπε ανωτέρω 10, τροποποιήσεις σχεδίου πόλης, σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση με την οποία επιβεβαιώνεται η αυτοδίκαια ανάκληση απαλλοτρίωσης ή αίρεται επιβληθείσα ρυμοτομική απαλλοτρίωση ή επιβληθέν βάρος σε ιδιοκτησία για κοινωφελή σκοπό, μπορούν κατ' εξαίρεση να εγκρίνονται με απόφαση Νομάρχη και ήδη η σχετική αρμοδιότητα έχει μεταβιβαστεί στους αιρετούς Περιφερειάρχες με το 1° σχετικό

 

Με το άρθρο 1, παράγραφος 7 του νόμου 4315/2014, όπου αναφέρεται ρητά ότι Σε περίπτωση άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης είτε σε κοινόχρηστους χώρους, που δεν καθορίστηκαν εκ της αρχικής έγκρισης ρυμοτομικών σχεδίων αλλά προέκυψαν από τροποποίηση οικοδομήσιμων χώρων, είτε γενικά σε κοινωφελείς χώρους οι ιδιοκτησίες δεν υποχρεούνται σε εισφορά σε γη.

 

Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που ορίζει η εγκύκλιος 55/1988, ο νόμος 4067/2012 και οι Καταργούμενες Μεταβατικές Διατάξεις, άρθρο 6 του νόμου 4315/2014.

 

Με την υπ' αριθμόν 75/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της τροποποίησης του σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο 1139Α της συνοικίας των Αγίων Αναργύρων.

 

Με την υπ' αριθμόν 410/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου η άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης κρίνεται αναγκαία, καθώς ο Δήμος αδυνατεί να αποζημιώσει την ιδιοκτησία της κυρίας Όλγας Αθηναίου στο τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 1139Α, στη συνοικία Αγίων Αναργύρων, διότι δεν υπάρχουν περιθώρια να δοθεί για αποζημίωση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης το χρηματικό ποσό των 445.941,60 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην προσήκουσα αποζημίωση για τη συντέλεση της ως άνω απαλλοτρίωσης (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012).

 

Αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 1139Α της συνοικίας Αγίων Αναργύρων της Δημοτικής Ενότητας Βόλου του Ενιαίου Δήμου Βόλου, σε συμμόρφωση της υπ' αριθμόν 240/2015 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (1ο Τριμελές), για την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε με την υπ' αριθμόν Τ.Κ. 706/96 απόφαση Αναθεώρησης Νομάρχη Μαγνησίας (ΦΕΚ 524/Δ/1997) και που με την υπ' αριθμόν 10952/2004 απόφαση Νομάρχη Μαγνησίας (ΦΕΚ 1209/Δ/2004), το μεγαλύτερο τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου αποχαρακτηρίστηκε από Χώρος Πρασίνου και το υπόλοιπο παρέμεινε ως Κοινόχρηστος Χώρος και τον αποχαρακτηρισμό τμήματος ακινήτου επιφάνειας 904,76 m2 από Κοινόχρηστο σε οικοδομήσιμο χώρο στο οικοδομικό τετράγωνο 1139Α, σύμφωνα με το διάγραμμα κλίμακας 1:500 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

 

2. Τον καθορισμό των όρων δόμησης που ισχύουν στην περιοχή (ΦΕΚ 524/Δ/1997) και τις χρήσεις γης όπως αυτές έχουν οριστεί στην περιοχή (τομέας Ι) με την υπ' αριθμόν 2565/1996 απόφαση Νομάρχη Μαγνησίας (ΦΕΚ 504/Δ/1996).

 

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για Παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

a.14.17

 

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 03-01-2017

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.