Απόφαση 167/17

Απόφαση 167/2017: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Αγιάς στα ΚΧ 212Δ και 212Ε


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 167/2017: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Αγιάς στα ΚΧ 212Δ και 212Ε, (ΦΕΚ 199/Δ/2017), 12-09-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2899/2014 (ΦΕΚ 2474/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα Αναπλήρωση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

10. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

11. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (Εγκύκλιος 6/2006) Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

14. Την υπ' αριθμόν 2033/1991 (ΦΕΚ 303/Δ/1991) απόφαση Νομάρχη Λάρισας περί Έγκρισης Πολεοδομικής Μελέτης ένταξης σε σχέδιο του οικισμού Αγιάς νομού Λάρισας.

 

15. Τα Τοπογραφικά Διαγράμματα με ημερομηνία 23-11-2015, που συντάχθηκαν από τον Τοπογράφο Μηχανικό Γεώργιο Ι. Γρηγορούλη και συνοδεύουν την με αριθμό 198/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

 

16. Την από 19-11-2015 Εισήγηση για την προτεινόμενη τροποποίηση της Υπηρεσίας Δόμησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αγιάς.

 

17. Την υπ' αριθμόν 35/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

18. Την υπ' αριθμόν 198/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

 

19. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 153/15-03-2016 Βεβαίωση του Δημάρχου Αγιάς σύμφωνα με την οποία οικόπεδα άρτια δεν καθίστανται μη άρτια και οικοδομές που νομίμως ανεγέρθηκαν ή οικόπεδα που έχουν τακτοποιηθεί βάσει του σχεδίου δε θίγονται.

 

20. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 714/11-10-2016 Βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αγιάς σύμφωνα με την οποία βεβαιώνεται ότι κατά της υπ' αριθμόν 198/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

21. Το με αριθμό 10395/15-12-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας με το οποίο διαβιβάστηκε η από 14-12-2016 εισήγηση της υπηρεσίας και το Τοπογραφικό Διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

22. Το απόσπασμα του Πρακτικού της 1ης/25-01-2017 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (Πράξη 1η), με το οποίο το Συμβούλιο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της παραπάνω τροποποίησης και το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία με το υπ' αριθμόν 245/09-08-2017 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, επειδή:

 

1. Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά όπως ορίζει η εγκύκλιος 55/1988, ο νόμος 4067/2012 και οι καταργούμενες - μεταβατικές διατάξεις, άρθρο 6 του νόμου 4315/2014.

 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1.3)α του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, κάθε τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πρέπει να κατευθύνεται από πολεοδομικά κριτήρια και να αποβλέπει στην θεραπεία πολεοδομικών αναγκών, υγιεινής, συγκοινωνίας, ασφάλειας, οικονομίας και αισθητικής, τις οποίες εμφανίζει η οικιστική ανάπτυξη και διαμόρφωση της πόλης στην εξέλιξή της.

 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4)α του νόμου 3044/2002, οι τροποποιήσεις εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ). Στη συγκεκριμένη περίπτωση προκύπτει αύξηση του ισοζυγίου των Κ.Χ. κατά 13,71 m2

 

4. Με την προτεινόμενη τροποποίηση ο πεζόδρομος μετατοπίζεται έτσι ώστε αυτός να εφαρμόζει στην υφιστάμενη διαμορφωμένη κατάσταση. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η μετατροπή με τεχνικές εργασίες του τμήματος του ήδη διαμορφωμένου χώρου, που καταλαμβάνει ο πεζόδρομος της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης. Επίσης με την κατάργηση του πεζοδρόμου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 212Γ και Κ.Χ. 212Δ και την ουσιαστική του ενσωμάτωση στο Κ.Χ. 212Δ έχουμε καλύτερη αξιοποίηση του χώρου αυτού καθώς και τη διατήρηση του κοινόχρηστου χαρακτήρα όλης της έκτασης.

 

5. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Αγιάς στα Κ.Χ. 212Δ και Κ.Χ. 212Ε του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, όπως προβλέπεται από το εγκεκριμένο σχέδιο.

 

2. Τη Διατήρηση των όρων δόμησης που ισχύουν στην περιοχή, σύμφωνα και με το 7ο σχετικό.

 

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για Παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

Η παρούσα απόφαση με το σχεδιάγραμμα που τη συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.167.17

 

Λάρισα, 22-08-2017

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.