Απόφαση 16952/15

Απόφαση 16952/2015: Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Βόλου, με χαρακτηρισμό οικοπέδου ιδιοκτησίας του Δήμου ως κοινόχρηστο χώρο, στο οικοδομικό τετράγωνο 254 της Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας του Δήμου Βόλου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 16952/2015: Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Βόλου, με χαρακτηρισμό οικοπέδου ιδιοκτησίας του Δήμου ως κοινόχρηστο χώρο, στο οικοδομικό τετράγωνο 254 της Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας του Δήμου Βόλου, (ΦΕΚ 227/ΑΑΠ/2015), 17-11-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2899/2014 (ΦΕΚ 2474/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα Αναπλήρωση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

10. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

11. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (Εγκύκλιος 6/2006) Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

14. Τη σύμβαση από 29-12-1930 (ΦΕΚ 403/Α/1930) περί μεταβιβάσεως εις το ελληνικό δημόσιο της ακίνητης περιουσίας της ΕΑ Προσφύγων.

 

15. Το από [ΒΔ] 23-06-1956 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 144/Α/1956) περί εγκρίσεως του Ρυμοτομικού Σχεδίου Νέας Ιωνίας (Βόλου).

 

16. Την υπ' αριθμόν 52368/2143/1985 (ΦΕΚ 566/Δ/1985) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί έγκρισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Δήμου Βόλου Νέας Ιωνίας.

 

17. Την Τεχνική Έκθεση της Περιβολάρη Φωτεινής, Πολιτικού Μηχανικού με ημερομηνία Οκτώβριος 2012.

 

18. Την υπ' αριθμόν Π1871/05-03-2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βόλου.

 

19. Την υπ' αριθμόν 125/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλου.

 

20. Τα τοπογραφικά Διαγράμματα με ημερομηνία Ιούνιος 2013, που συντάχθηκαν από την Πολιτικό Μηχανικό Π Ε Περιβολάρη Φωτεινή, θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Βόλου και συνοδεύουν την με αριθμό 300/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου.

 

21. Την από 02-08-2013 βεβαίωση του Αντιδημάρχου Πολεοδομίας και Βιώσιμης Κινητικότητας, με την οποία βεβαιώνεται ότι δε θίγονται άρτια οικόπεδα, δεν υφίστανται μη άρτια οικόπεδα, δε θίγονται οικοδομές νομίμως υφιστάμενες και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.

 

22. Το υπ' αριθμόν 6943/12-08-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, του Δήμου Βόλου, με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος της προτεινόμενης ρύθμισης του θέματος και στο οποίο βεβαιώνεται ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της 300/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

23. Το υπ' αριθμόν 9763/14/2015 έγγραφο του Τμήματος Χωροταξικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων με το οποίο διαβιβάστηκε η από 09-06-2015 εισήγηση της υπηρεσίας και το Τοπογραφικό Διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

24. Το απόσπασμα του Πρακτικού της 7ης/17-09-2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων (Πράξη 63η), με το οποίο το Συμβούλιο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της παραπάνω τροποποίησης.

 

Επειδή:

 

1. Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά όπως ορίζει η εγκύκλιος 55/1988, ο νόμος 4067/2012 και οι Καταργούμενες - Μεταβατικές Διατάξεις, άρθρο 6 του νόμου 4315/2014.

 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1.3)α του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, κάθε τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πρέπει να κατευθύνεται από πολεοδομικά κριτήρια και να αποβλέπει στην θεραπεία πολεοδομικών αναγκών, υγιεινής, συγκοινωνίας, ασφάλειας, οικονομίας και αισθητικής, τις οποίες εμφανίζει η οικιστική ανάπτυξη και διαμόρφωση της πόλης στην εξέλιξή της.

 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4)α του νόμου 3044/2002, οι τροποποιήσεις εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ). Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν επέρχεται μείωση κοινόχρηστων χώρων.

 

4. Με την προτεινόμενη ρύθμιση στο οικοδομικό τετράγωνο 254 ένα ακίνητο εμβαδού 31,70 m2, ιδιοκτησίας Δήμου Βόλου, με το με αριθμό 3353/06-02-1997 (τόμος 357, αριθμός 231) συμβόλαιο ανταλλαγής αστικών ακινήτων της συμβολαιογράφου Βόλου Γαριφαλιάς Κωνσταντίνου Γιαννούλη - Ζέρβα μετατρέπεται σε κοινόχρηστο χώρο. Λόγω της μικρής έκτασης του το συγκεκριμένο ακίνητο δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από το Δήμο ενώ παράλληλα θα επιτευχθεί αποσυμφόρηση της πυκνοδομημένης γύρω περιοχής.

 

5. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

ι. Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο 254 στη Νέα Ιωνία του Δήμου Βόλου, που περικλείεται από τις οδούς Μακεδονίας Τενέδου - Εφέσου - Δορυλαίου στη Νέα Ιωνία και συγκεκριμένα ο χαρακτηρισμός οικοπέδου ιδιοκτησίας του Δήμου ως κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται ακολούθως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για Παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

4. Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.16952.15

 

Λάρισα, 19-10-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.