Απόφαση 178639/14

Απόφαση 178639/4507Χ290/14Χ515/13/2014: Έγκριση άρσης ασυμφωνίας (διόρθωση συντεταγμένων ΔΕ) μεταξύ εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και διαμορφωμένης κατάστασης της νοτιοανατολικής οικοδομικής γραμμής στα σημεία (Τ9-Τ10-Τ11-Τ12-Τ13-Τ14) του οικοδομικού τετραγώνου 224 Αγρινίου επί των οδών Καλυβίων και Τερτσέτη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 178639/4507Χ290/14Χ515/13/2014: Έγκριση άρσης ασυμφωνίας (διόρθωση συντεταγμένων ΔΕ) μεταξύ εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και διαμορφωμένης κατάστασης της νοτιοανατολικής οικοδομικής γραμμής στα σημεία (Τ9-Τ10-Τ11-Τ12-Τ13-Τ14) του οικοδομικού τετραγώνου 224 Αγρινίου επί των οδών Καλυβίων και Τερτσέτη, (ΦΕΚ 26/ΑΑΠ/2015), 10-02-2015.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Την με αριθμό 296694/5007/2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος (ΦΕΚ 3081/Β/2014) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες.

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 94 και 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν - συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3 και 70 αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του κεφαλαίου II του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος, που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 31, παράγραφος 3, του νόμου 1577/1985.

 

5. Την εγκύκλιο υπ' αριθμόν 55/1988 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Δ/2003), του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997 και του άρθρου 8 του νόμου 1337/1983.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

8. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός).

 

9. Τον νόμο 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014), άρθρο 62.

 

10. Την 10/2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

11. Την με αριθμό πρωτοκόλλου Δήμου Αγρινίου 1857/2013 αίτηση του Αθανασίου Μωραΐτη.

 

12. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1857/2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Αγρινίου, με το οποίο μας υποβλήθηκε για έγκριση ο φάκελος για την άρση ασυμφωνίας (διόρθωση συντεταγμένων ΔΕ) μεταξύ εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και διαμορφωμένης κατάστασης της νοτιοανατολικής οικοδομικής γραμμής στα σημεία (Τ9-Τ10-Τ11-Τ12-Τ13-Τ14) του οικοδομικού τετραγώνου 224 Αγρινίου επί των οδών Καλυβιών και Τερτσέτη.

 

13. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 318566/9547/2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αιτωλοακαρνανίας για την έγκριση της αιτούμενης άρσης ασυμφωνίας.

 

14. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 29/23547/2014 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε Απόσπασμα Πρακτικού της από 13-05-2014 συνεδρίασής του, με τη θετική γνωμοδότησή του για την άρση ασυμφωνίας (διόρθωση συντεταγμένων ΔΕ) μεταξύ εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και διαμορφωμένης κατάστασης της νοτιοανατολικής οικοδομικής γραμμής στα σημεία (Τ9-Τ10-Τ11-Τ12-Τ13-Τ14) του οικοδομικού τετραγώνου 224 Αγρινίου επί των οδών Καλυβίων και Τερτσέτη.

 

15. Το γεγονός ότι:

 

α) προέκυψε ελάχιστη διαφορά μεταξύ της Ο.Γ. και των υλοποιημένων ορίων των ιδιοκτησιών, που κυμαίνεται μεταξύ 0.08-0.34 cm, οπότε απαιτείται ταύτιση και

 

β) η προτεινόμενη τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη γενική διάταξη του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, αποφασίζουμε:

 

Την έγκριση της αιτούμενης άρσης ασυμφωνίας (διόρθωση συντεταγμένων ΔΕ) μεταξύ εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και διαμορφωμένης κατάστασης της νοτιοανατολικής οικοδομικής γραμμής στα σημεία (Τ9-Τ10-Τ11-Τ12-Τ13-Τ14) του οικοδομικού τετραγώνου 224 Αγρινίου επί των οδών Καλυβίων και Τερτσέτη.

 

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μόνο για παράβαση νόμου μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 227.1)α, νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)).

 

a.178639.14

 

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή με το συνοδευτικό της διάγραμμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πάτρα, 31-12-2014

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.