Απόφαση 185074/16

Απόφαση 185074/3482/2016: Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως στο οικοδομικό τετράγωνο 315, συνοικίας Γ, Χαλκίδας του Δήμου Χαλκιδέων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 100/2012 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 185074/3482/2016: Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως στο οικοδομικό τετράγωνο 315, συνοικίας Γ, Χαλκίδας του Δήμου Χαλκιδέων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 100/2012 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, (ΦΕΚ 277/ΑΑΠ/2016), 15-12-2016.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

3. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 73595/1304/2016 (ΦΕΚ 270/ΥΟΔΔ/2016) απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 155/Α/1929) που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 31, παράγραφος 3, του νόμου 1577/1985.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, όπως ισχύουν.

 

10. Την υπ' αριθμόν 60760/12080/85/1987 εγκύκλιο (Εγκύκλιος 85/1987) Διευκρινίσεις του άρθρου 28 του νόμου 1337/1983.

 

11. Τις υπ' αριθμούς 1/1961, 8/1975, 84/2000, 55/1988, 18/2003 και 47/2004 εγκυκλίους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη.

 

12. Το από [ΠΔ] 22-07-1932 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 240/Α/1932), το από [ΠΔ] 08-01-1979 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 105/Δ/1979) και την υπ' αριθμόν 16572/1469/48/1996 (ΦΕΚ 964/Δ/1996) απόφαση Νομάρχη Εύβοιας, με τα οποία εγκρίθηκε το σχέδιο πόλης και οι όροι δόμησης στη συνοικία Γ Χαλκίδας.

 

13. Την υπ' αριθμόν 100/2012 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

 

14. Την από 13-05-2015 αίτηση του Βασιλείου Μάστορη προς την Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Χαλκιδέων.

 

15. Την υπ' αριθμόν 345/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χαλκιδέων.

 

16. Τις υπ' αριθμόν 5907/21-12-2015 και 5908/21-12-2015 βεβαιώσεις Δημάρχου Χαλκιδέων.

 

17. Το υπ' αριθμόν 5491/22-12-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Χαλκιδέων, με το οποίο μας διαβιβάστηκε ο σχετικός φάκελος.

 

18. Την υπ' αριθμόν 4366/15/01-02-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας μας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.

 

19. Το Πρακτικό 8/26-09-2016 (θέμα 5ο) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.

 

20. Τον φάκελλο της υπόθεσης

 

Και επειδή

 

Α. Με την υπ' αριθμόν 100/2012 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας αποφασίστηκε η άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία των Βασιλείου Μάστορη-Δέσποινας Σκαρλή-Στυλιανού Σκαρλή, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 315, συνοικίας Γ, Χαλκίδας, και αναπέμφθηκε η υπόθεση στη Διοίκηση για τη σχετική τροποποίηση του σχεδίου πόλης.

 

Η ρυμοτομική απαλλοτρίωση είχε επιβληθεί με την υπ' αριθμόν 16572/1469/48/1996 (ΦΕΚ 964/Δ/1996) απόφαση Νομάρχη Εύβοιας, με την οποία το οικοδομικό τετράγωνο 315 χαρακτηρίσθηκε ως ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.

 

Η ιδιοκτησία έχει εμβαδόν 1.328,56 m2 και ρυμοτομείται εξ ολοκλήρου. Εξ αυτών 1.260,05 m2, δηλαδή ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο 315, είναι κοινωφελής χώρος (αθλητικό κέντρο) και 68,51 m2 είναι κοινόχρηστος χώρος (δρόμοι).

 

Επί πλέον με την υπ' αριθμόν ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3357/52520/1995 (ΦΕΚ 946/Β/1995) απόφαση, το παλιό εργοστάσιο της μακαρονοποιίας ΣΙΤΩ, με τον περιβάλλοντα χώρο του που καταλαμβάνει όλο το οικοδομικό τετράγωνο 315, έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο.

 

Β. Σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφος 4 του νόμου 2831/2000, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014, επιτρέπεται η μείωση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων όταν η τροποποίηση του σχεδίου γίνεται λόγω άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση αποφάσεων των αρμόδιων Δικαστηρίων, με τις οποίες ακυρώνεται η άρνηση της Διοίκησης να άρει την απαλλοτρίωση.

 

Γ. Σύμφωνα με το άρθρο 20 του νόμου 2508/1997, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του νόμου 4315/2014, και με δεδομένο ότι η αίτηση του ιδιοκτήτη για τροποποίηση υποβλήθηκε μετά την ισχύ του νόμου 4315/2014, στις περιπτώσεις άρσης ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων για κοινωφελή χώρο, δεν επιβάλλεται εισφορά σε γη. Με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται οικοδομήσιμο το τμήμα της ιδιοκτησίας που περιλαμβάνεται στο οικοδομικό τετράγωνο 315 (κοινωφελής χώρος), ενώ παραμένει ρυμοτομούμενο το τμήμα των 68,51 m2 που είναι κοινόχρηστος χώρος (δρόμοι).

 

Δ. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, ή οποιουδήποτε φορέα, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, στο οικοδομικό τετράγωνο 315, συνοικίας Γ, Χαλκίδας, για άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Βασιλείου Μάστορη-Δέσποινας Σκαρλή-Στυλιανού Σκαρλή, σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 100/2012 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, όπως η τροποποίηση αυτή φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 του πολιτικού μηχανικού Αντώνη Μπαμπαλή το οποίο θεωρήθηκε από την Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Χαλκιδέων.

 

a.185074.16

 

Η απόφαση αυτή με το συνημμένο της Τοπογραφικό Διάγραμμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λαμία, 18-11-2016

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.