Απόφαση 19319/15

Απόφαση 19319/2015: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στον οικισμό Αλμυρού στα οικοδομικά τετράγωνα εκατέρωθεν της οδού Πλαταιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 19319/2015: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στον οικισμό Αλμυρού στα οικοδομικά τετράγωνα εκατέρωθεν της οδού Πλαταιών, (ΦΕΚ 271/ΑΑΠ/2015), 31-12-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2899/2014 (ΦΕΚ 2474/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα Αναπλήρωση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

10. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

11. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (Εγκύκλιος 6/2006) Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

14. Την υπ' αριθμόν 163611/1979 (ΦΕΚ 70/Δ/1979) απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας περί ιδιωτικής παρόδου εν Αλμυρό προϋφιστάμενης του έτους 1923.

 

15. Την υπ' αριθμόν 81934/1979 (ΦΕΚ 697/Δ/1979) απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας περί χαρακτηρισμού ιδιωτικής παρόδου εις Αλμυρό, ως προϋφιστάμενης του έτους 1923.

 

16. Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αλμυρού στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τους δρόμους Κοραή - Μεσογείων - Σαλαμίνας και Κύπρου (ΦΕΚ 1078/Δ/1992).

 

17. Το Τοπογραφικό Διάγραμμα με ημερομηνία 30-10-2015, που συντάχθηκε από τον Τοπογράφο Μηχανικό Δημήτριο Μπάρκα και συνοδεύει την υπ' αριθμόν 37/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού.

 

18. Την Τεχνική Έκθεση του Δημητρίου Μπάρκα, Τοπογράφου Μηχανικού.

 

19. Την υπ' αριθμόν 2/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλμυρού.

 

20. Την υπ' αριθμόν 37/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού.

 

21. Την από 27-03-2014 Βεβαίωση του Αντιδημάρχου Αλμυρού Γεωργίου Τσιλοχρήστου, με την οποία βεβαιώνεται ότι κανένα άρτιο οικόπεδο δε γίνεται μη άρτιο, ούτε θίγονται κτίρια που ανεγέρθηκαν νόμιμα.

 

22. Την από 27-03-2014 Βεβαίωση του Αντιδημάρχου Αλμυρού Γεωργίου Τσιλοχρήστου, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.

 

23. Την από 21-09-2015 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμυρού.

 

24. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 5665/263/2014 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλμυρού, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας ο φάκελος της προτεινόμενης ρύθμισης του θέματος.

 

25. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 20444/1094/2015 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλμυρού, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας φάκελος με συμπληρωματικά στοιχεία.

 

26. Το καινούργιο Τοπογραφικό Διάγραμμα με ημερομηνία 16-10-2015, που συντάχθηκε από τον Τοπογράφο Μηχανικό Ηλία Μπέκα μετά από πρόταση μας και συνοδεύει την υπ' αριθμόν 37/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού.

 

27. Την καινούργια Τεχνική Έκθεση του Ηλία Μπέκα, Τοπογράφου Μηχανικού.

 

28. Το υπ' αριθμόν 17676/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων με το οποίο διαβιβάστηκε η από 06-11-2015 εισήγηση της υπηρεσίας και το Τοπογραφικό Διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

29. Το απόσπασμα του Πρακτικού της 10ης/10-12-2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων (Πράξη 95η), με το οποίο το Συμβούλιο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της παραπάνω τροποποίησης.

 

Επειδή:

 

1. Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά όπως ορίζει η εγκύκλιος 55/1988, ο νόμος 4067/2012 και οι Καταργούμενες Μεταβατικές Διατάξεις, άρθρο 6 του νόμου 4315/2014.

 

2. Με την προτεινόμενη ρύθμιση προτείνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και η προσαρμογή του στην πραγματικά υφιστάμενη σήμερα κατάσταση, προκειμένου να συνταχθεί σωστά η Πράξη Αναλογισμού στη σημερινή οδό Πλαταιών και Ανατολικός της διασταύρωσης της με την οδό Κοραή. Επίσης όλες οι οδοί που τροποποιούνται είναι ασφαλτοστρωμένες, έχουν διαμορφωμένα πεζοδρόμια και από αυτές διέρχονται από ετών άπαντα τα κοινωφελή δίκτυα.

 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1.3)α του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, κάθε τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πρέπει να κατευθύνεται από πολεοδομικά κριτήρια και να αποβλέπει στην θεραπεία πολεοδομικών αναγκών, υγιεινής, συγκοινωνίας, ασφάλειας, οικονομίας και αισθητικής, τις οποίες εμφανίζει η οικιστική ανάπτυξη και διαμόρφωση της πόλης στην εξέλιξή της.

 

4. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4)α του νόμου 3044/2002, οι τροποποιήσεις εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ). Στη συγκεκριμένη περίπτωση προκύπτει αύξηση των κοινόχρηστων χώρων του οικισμού κατά 185,92 m2.

 

5. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στον οικισμό Αλμυρού στα οικοδομικά τετράγωνα εκατέρωθεν της οδού Πλαταιών, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται ακολούθως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Τη Διατήρηση των όρων δόμησης που ισχύουν στην περιοχή, σύμφωνα και με το 7ο σχετικό.

 

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

a.19319.15

 

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 18-12-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.