Απόφαση 1932/95

Απόφαση 1932/1995: Επέκταση ρυμοτομικού σχεδίου οικισμών Κοινότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού Μουριών νομού Κιλκίς (Σταθμός, Αλεξάνδρα, Άνω και Κάτω Σούρμενα, Μικρόβρυση, Ροδών)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1932/1995: Επέκταση ρυμοτομικού σχεδίου οικισμών Κοινότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού Μουριών νομού Κιλκίς (Σταθμός, Αλεξάνδρα, Άνω και Κάτω Σούρμενα, Μικρόβρυση, Ροδών), (ΦΕΚ 498/Δ/1995), 10-07-1995.

 

Ο Νομάρχης Κιλκίς

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 1 του αναγκαστικού νόμου 314/1968 περί παροχής εις τους Νομάρχες αρμοδιότητος επί θεμάτων σχεδίων πόλεων και κωμών κ.λ.π., όπως συνεχίστηκε, διατηρήθηκε σε ισχύ, επεκτάθηκε, τροποποιήθηκε και προσέλαβε την τελική μορφή με το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος 1018/1971, το άρθρο 13 του νόμου 1032/1980, το άρθρο 61 του νόμου 947/1979, το άρθρο 33 του νόμου 1337/1983, το άρθρο 8 παράγραφος 15 του νόμου 1512/1985, το άρθρο 34 παράγραφος 3 του νόμου 1577/1985 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και τα προεδρικά διατάγματα 183/1986 και από 02-04-1985 (ΦΕΚ 225/Α/1985) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες για την έγκριση και τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων καθώς και όρων και περιορισμών δόμησης αγροτικών οικισμών.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 2218/1994 και του άρθρου 5 του νόμου 2240/1994.

 

2. α. Τη δημοσίευση στο ΦΕΚ (ΦΕΚ 398/Β/1995) του Εσωτερικού Οργανισμού Οργάνωσης και λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς.

 

2. β. Την υπ' αριθμόν 326/1995 διαπιστωτική πράξη του Νομάρχη Κιλκίς.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων και κωμών.

 

4. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους, κατηγορίας αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 293/Δ/1989).

 

5. Το από 20-08-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 414/Δ/1985) περί πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους και τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

6. Τη μελέτη του θέματος η οποία συντάχθηκε από ιδιωτικό μελετητικό γραφείο υπό την επίβλεψη του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών.

 

7. Το από 16-07-1993 πρακτικό της επιτροπής επίβλεψης μελετών πολεοδόμησης - επέκτασης οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων με το οποίο η εν λόγω επιτροπή παρέλαβε τη β φάση της μελέτης του θέματος.

 

8. Το υπ' αριθμόν 452/1994 έγγραφο - γνωμοδότηση του Δασαρχείου Κιλκίς.

 

9. Το υπ' αριθμόν 6616/1993 έγγραφο - γνωμοδότηση της ΙΣT Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, στο οποίο εκφράζεται ο όρος ότι για την έκδοση οικοδομικών αδειών στην υπόψη περιοχή θα απαιτείται γραπτή άδεια της εν λόγω Υπηρεσίας.

 

10. Τις ενστάσεις που υπεβλήθησαν κατά την ανάρτηση της μελέτης στο Κοινοτικό Κατάστημα, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στην υπό στοιχείο (13) παράγραφο του εισηγητικού μέρους του παρόντος.

 

11. Την υπ' αριθμόν 85/1993 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Σιδηροδρομικού Σταθμού Μουριών, με την οποία αυτό κάνει δεκτές τις εν λόγω ενστάσεις, ενίσταται δε και το ίδιο όσον αφορά ένα σημείο της μελέτης όπως φαίνεται στην υπό στοιχείο (13) παράγραφο του εισηγητικού μέρους του παρόν τος.

 

12. Την ένσταση που υπέβαλε ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος με το υπ' αριθμόν 3031547/1993 έγγραφό του προς το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών.

 

13. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 4334/1994 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Κιλκίς προς το Συμβούλιο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Κιλκίς, η οποία εκτός των άλλων τοποθετείται και επί του συνόλου των υποβληθεισών ενστάσεων, όπως αναλυτικά εμφαίνεται παρακάτω:

 

1) Ένσταση του Κοινοτικού Συμβουλίου Σιδηροδρομικού Σταθμού Μουριών με την οποία ζητεί να ενταχθεί μέσα στην επέκταση οικισμού Ν. Σουρμένων και ο ομώνυμος παλαιός συνοικισμός, ο οποίος αποτελείται από περίπου 50 οικίες.

 

Γνωμοδότηση Υπηρεσίας:

 

Προτείνεται η απόρριψη της ένστασης για τοπικούς λόγους δεδομένου ότι ο εν λόγω οικισμός, (εγκαταλελειμμένος στο μεγαλύτερο τμήμα του) μη έχοντας εδαφική συνέχεια με τους υπόλοιπους, δεν περιλαμβάνεται στην υπάρχουσα αποτύπωση της περιοχής και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η μελέτη του στα πλαίσια της παρούσας μελέτης.

 

2) Ένσταση του Κάσση Κωνσταντίνου, κατοίκου κοινότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού Μουριών, με την οποία ζητεί να περιληφθεί στην επέκταση οικισμού Άνω Σούρμενα αγροτεμάχιο Ε = 1625 m2 μετά οικίας στην οποία διαμένει συνεχώς από το 1953.

 

Γνωμοδότηση Υπηρεσίας:

 

Προτείνεται η αποδοχή της ένστασης δεδομένου ότι βασικός σκοπός της επέκτασης είναι η νομιμοποίηση όλων των αυθαιρέτων κατοικιών της περιοχής δια της υπαγωγής τους σε σχέδιο πόλεως. Η σχετική τροποποίηση είναι ευχερής, δεδομένου ότι η εν λόγω ιδιοκτησία συνορεύει με την υφισταμένη διανομή Α, Σουρμένων, το δε μικρό μέγεθός της δεν δημιουργεί προβλήματα στον όλο προγραμματισμό της περιοχής.

 

3) Ένσταση του Ασμανίδη Παύλου, κατοίκου κοινότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού Μουριών με την οποία ζητεί να περιληφθεί στην επέκταση οικισμού Άνω Σούρμενα αγροτεμάχιο Ε = 21.000 m2 μετά οικίας στην οποία διαμένει συνεχώς από το 1956.

 

Γνωμοδότηση Υπηρεσίας:

 

Προτείνεται η μερική αποδοχή της ένστασης με περίληψη στην επέκταση του οικισμού μόνο μικρού τμήματος της όλης ιδιοκτησίας που περιλαμβάνει την οικία του ενισταμένου, δεδομένου ότι βασικός σκοπός της επέκτασης είναι η νομιμοποίηση όλων των αυθαιρέτων κατ οικιών της περιοχής δια της υπαγωγής τους σε σχέδιο πόλεως. Η σχετική τροποποίηση είναι ευχερής, δεδομένου ότι η εν λόγω οικία βρίσκεται σε τμήμα της ιδιοκτησίας που συνορεύει με την υφιστάμενη διανομή 'Άνω Σουρμένων, το δε μικρό μέγεθος της εντασσόμενης περιοχής δεν δημιουργεί προβλήματα στον όλο προγραμματισμό των οικισμών της κοινότητας.

 

4) Ένσταση 8 κατοίκων της κοινότητας με την οποία ζητείται να εξαιρεθεί της επέκτασης τμήμα 25 στρεμμάτων από το υπ' αριθμόν 87 αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Υπουργείου Γεωργίας που συμπεριληφθεί στην επέκταση του οικισμού Μικρόβρυσης και να διανεμηθεί στους ακτήμονες.

 

Γνωμοδότηση Υπηρεσίας:

 

Προτείνεται η απόρριψη της ένστασης διότι:

 

α. Δεν προέρχεται από τον ιδιοκτήτη της σχετικής έκτασης.

 

β. Η εν λόγω έκταση παρεμβάλλεται ανάμεσα στους οικισμούς Μικρόβρυσης και Άνω Σουρμένων τους οποίους η μελέτη προσπαθεί να ενοποιήσει και να δημιουργήσει ένα συνεκτικό οδικό δίκτυο με ομαλή συνέχεια των δρόμων ανάμεσα στους δύο οικισμούς. Ως εκ τούτου, εξαίρεση από την επέκταση του ανωτέρω τμήματος με το ακανόνιστο σχήμα που έχει θα δημιουργήσει προβλήματα στην προτεινόμενη Ρυμοτομία της περιοχής.

 

γ. Η ένταξη της εν λόγω έκτασης δεν εμποδίζει τη διανομή οικοπέδων που θα προκύψουν μετά την ρυμοτόμησή της σε ακτήμονες που έχουν τις σχετικές προϋποθέσεις.

 

5) Ένσταση των Κατινοπούλου Σάββα και Γρηγοριάδη Ευθυμίου για αλλαγή χαρακτηρισμού χώρου στην περιοχή επέκτασης Οικισμού Άνω Σουρμένων, από χώρο για Παιδικό Σταθμό σε οικοπεδικό χώρο.

 

Γνωμοδότηση Υπηρεσίας:

 

Προτείνεται η απόρριψη της ένστασης διότι ο εν λόγω χώρος χαρακτηρισμένος για παιδικό σταθμό δεν ευρίσκεται επί ιδιωτικής εκτάσεως και καταλαμβάνει τμήμα κοινοτικής εκτάσεως που προορίζεται για δημιουργία κοινοτικών οικοπέδων για διανομή σε ακτήμονες. Ως εκ τούτου είναι αναγκαίος για να καλύψει τις σχετικές ανάγκες στο άμεσο μέλλον και δεν πρέπει να συγχέεται με τον χώρο του αγροτικού ιατρείου που υπάρχει στο κέντρο του οικισμού.

 

6) Ένσταση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος με την οποία ζητείται να μη θιγούν χώροι που του ανήκουν και είναι απαραίτητοι σε αυτόν για μελλοντική επέκταση των γραμμών.

 

Γνωμοδότηση Υπηρεσίας:

 

Η ένσταση γίνεται δεκτή και η ρυμοτομία της περιοχής ιδιοκτησίας Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, διαμορφώθηκε ήδη σε συνεργασία με τον μελετητή σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του, όπως φαίνεται στα συνημμένα σχέδια.

 

14. Το γεγονός ότι το Συμβούλιο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων έκανε ομόφωνα δεκτή την πιο πάνω εισήγηση, με την προϋπόθεση να ξαναεισαχθούν προς έγκριση στο Συμβούλιο οι τροποποιήσεις που θα επέλθουν στη μελέτη από την αποδοχή της υπ' αριθμόν 2 ένστασης και τη μερική αποδοχή της υπ' αριθμόν 3 ένστασης, (Συνεδρίαση 09-12-1994).

 

15. Την, σύμφωνα με τα παραπάνω, νεώτερη εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών προς το Συμβούλιο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με αριθμό πρωτοκόλλου 692/94/27-01-1995.

 

16. Το γεγονός ότι το Συμβούλιο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, στην από 27-01-1995 νεώτερη Συνεδρίασή του, έκανε ομόφωνα δεκτή την παραπάνω εισήγηση, αποφασίζουμε:

 

Α. Εγκρίνουμε την πολεοδόμηση-επέκταση των οικισμών της Κοινότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού Μουριών (Σταθμός, Αλεξάνδρα, Άνω και Κάτω Σούρμενα, Μικρόβρυση, Ροδών), όπως φαίνεται στα συνημμένα διαγράμματα (διορθωμένα - συμπληρωμένα σε σχέση με την αναρτηθείσα μελέτη, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων).

 

Β. Εγκρίνουμε τον κανονισμό δόμησης ως έπεται, με την προϋπόθεση της προσκόμισης γραπτής αδείας της ΙΣT Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων για την έκδοση οποιασδήποτε οικοδομικής άδειας στην υπόψη περιοχή:

 

Πολεοδομικός Κανονισμός Τομέα Α Οικισμών Σταθμού Μουριών

 

Καθορίζουμε τη Ρυμοτομία και τα όρια του τομέως Α των οικισμών Σταθμού Μουριών, όπως αυτά φαίνονται στα συνοδευτικά του παρόντος Διαγράμματα Ρυμοτομίας σε κλίμακα 1:1000.

 

Εντός των παραπάνω ορίων του Τομέα Α, καθορίζουμε ως εξής τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης των κτιρίων:

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης

 

Α.1. Αρτιότητα γηπέδων

 

Α.1.1. Εντός των ορίων τους ως άνω οριζόμενου Τομέα Α των οικισμών Σταθμού Μουριών, θεωρούνται κατά κανόνα άρτια τα οικόπεδα εφόσον έχουν:

 

α. Εμβαδόν κατ' ελάχιστον 500 m2.

β. Πρόσωπον κατ' ελάχιστον 15 m.

 

Α.1.2. Εντός των ορίων του ως άνω οριζόμενου Τομέα Α των οικισμών Σταθμού Μουριών, θεωρούνται κατά παρέκκλιση άρτια τα οικόπεδα εφόσον την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος έχουν:

 

α. Εμβαδόν κατ' ελάχιστον 300 m2.

β. Πρόσωπον κατ' ελάχιστον 13 m.

 

Α.2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης

 

Το μέγιστο ποσοστό της επιτρεπόμενης κάλυψης των γηπέδων ορίζεται σε 60%.

 

Α.3. Μέγιστο ύψος κτιρίων

 

Το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7.5 m από την τελική στάθμη του εδάφους.

 

Α.4. Επιτρεπόμενοι όροφοι

 

Επιτρέπεται η κατασκευή δύο ορόφων.

 

Α.5. Λοιποί όροι δόμησης

 

Για τους λοιπούς όρους δόμησης ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης

 

Β.1. Επιβάλλεται:

 

Η κατασκευή στέγης για κτίσματα δύο ορόφων και άνω και για κτίσματα με τα οποία γίνεται εξάντληση του συντελεστή δόμησης του οικοπέδου. Η στέγη θα έχει κλίση 30 - 50% και θα προεξέχει του σώματος του κτιρίου έως 0.2 m.
Η κατασκευή ξύλινων κουφωμάτων.

 

Β.2. Απαγορεύεται:

 

Η κατασκευή συνεχών εξωστών κατά μήκος περισσοτέρων της μίας όψεως των κτιρίων.

 

Γ. Από το κανονιστικού χαρακτήρα σκέλος αυτής της απόφασης δεν βαρύνεται ο προϋπολογισμός του Δημοσίου ούτε του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

a.1932.95

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κιλκίς, 05-06-1995

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.