Απόφαση 215422/17

Απόφαση 215422/4083/2017: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου, σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 23/2012 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας Δημακοπούλου Νίκας, στο οικοδομικό τετράγωνο 171, πινακίδα 27, σχεδίου πόλης Λιβαδειάς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 215422/4083/2017: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου, σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 23/2012 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας Δημακοπούλου Νίκας, στο οικοδομικό τετράγωνο 171, πινακίδα 27, σχεδίου πόλης Λιβαδειάς, (ΦΕΚ 53/ΑΑΠ/2017), 15-03-2017.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

3. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 73595/1304/2016 (ΦΕΚ 270/ΥΟΔΔ/2016) απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) και τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 1, του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 155/Α/1929), που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 31, παράγραφος 3 του νόμου 1577/1985.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις και ειδικότερα του άρθρου 28 αυτού.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, όπως ισχύουν.

 

9. Την υπ' αριθμόν 60/12080/85/1987 εγκύκλιο (Εγκύκλιος 85/1987) Διευκρινίσεις του άρθρου 28 του νόμου 1337/1983.

 

10. Τις υπ' αριθμούς 1/1961, 8/1975, 84/2000, 55/1988, 18/2003 και 47/2004 εγκυκλίους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη.

 

11. Το από [ΒΔ] 18-02-1954 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 35/Α/1954) περί εγκρίσεως νέου σχεδίου ρυμοτομίας Λεβαδείας.

 

12. Την υπ' αριθμόν 23/2012 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

 

13. Τα υπ' αριθμούς 242/26-02-2014 και 3144/05-08-2014 έγγραφα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

14. Το υπ' αριθμόν 5/28-08-2015 (θέμα 6ο) πρακτικό του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας

 

15. Την υπ' αριθμόν 215422/4083/29-12-2016 αίτηση της Δημακοπούλου Νίκας, με την οποία μας εστάλη διορθωμένη η πρόταση τροποποίησης.

 

Και επειδή:

 

Α. Με την υπ' αριθμόν 23/2012 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς έγινε άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία της Δημακοπούλου Νίκας, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 171, πινακίδα 27, σχεδίου πόλης Λιβαδειάς και αναπέμφθηκε η υπόθεση στη Διοίκηση για τη σχετική τροποποίηση του σχεδίου πόλης. Η ιδιοκτησία αυτή έχει συνολικό εμβαδόν 532,57 m2 και τμήμα αυτής εμβαδού 160,34 m2 ρυμοτομείται για τη διάνοιξη των οδών Αγίας Άννης και Μάρκου Μπότσαρη.

 

Β. Με το υπ' αριθμόν 242/26-02-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ζητήθηκε από το Δήμο Λεβαδέων να κάνει γνωστό αν επιθυμεί την εκ νέου επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, για να διατηρηθεί ο χώρος ως κοινόχρηστος.

 

Ο Δήμος Λεβαδέων δεν απάντησε.

 

Γ. Με το υπ' αριθμόν 3144/05-08-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς το Δήμο Λεβαδέων, εστάλη πρόταση τροποποίησης του σχεδίου πόλης με άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, που υπέβαλαν οι ιδιοκτήτες, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32, παράγραφος 1 του νόμου 4067/2012, προκειμένου ο Δήμος να προβεί στις προβλεπόμενες διαδικασίες δημοσιοποίησης της πρότασης. Επειδή παρήλθε άπρακτη η αποκλειστική προθεσμία των έξι μηνών που ορίζεται στο προαναφερθέν άρθρο, η διαδικασία έγκρισης της τροποποίησης συνεχίζεται χωρίς τη γνώμη του.

 

Δ. Σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφος 4 του νόμου 2831/2000, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002, οι τροποποιήσεις εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, επιτρέπεται όμως η μείωση όταν η τροποποίηση γίνεται λόγω άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση αποφάσεων των αρμόδιων Δικαστηρίων, με τις οποίες ακυρώνεται η άρνηση της Διοίκησης να άρει την απαλλοτρίωση.

 

Ε. Στην ιδιοκτησία στην οποία αίρεται η ρυμοτομική απαλλοτρίωση πρέπει να επιβάλλεται εισφορά σε γη, ως ποσοστό του ρυμοτομούμενου τμήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20, παράγραφος 2)ε του νόμου 2508/1987, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 31, παράγραφος 2 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 62 του νόμου 4280/2014.

 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ρυμοτομούμενη έκταση είναι 160,34 m2, συνεπώς η απαιτούμενη εισφορά σε γη είναι 16,04 m2

 

Στην προτεινόμενη τροποποίηση διατίθεται εισφορά σε γη:

 

α) το τμήμα Τ1-7-Τ8'-Τ1 εμβαδού 4,24 m2, και

β) το τμήμα Τ13-14-15-16-17-Τ18'-Τ13 εμβαδού 11,80 m2

 

Ήτοι ολική εισφορά 16,04 m2 που διατίθεται για τον ίδιο σκοπό δηλαδή για διάνοιξη δρόμων.

 

ΣΤ. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας με το υπ' αριθμόν 5/28-08-2015 (θέμα 6ο) πρακτικό του, γνωμοδότησε όπως διορθωθεί η προτεινόμενη τροποποίηση ως εξής:

 

1ο: Επειδή υπάρχει αντικειμενική αδυναμία από την οδό της Αγίας Άννης - λόγω υψομετρικής διαφοράς - της εισφοράς σε γη να υλοποιηθεί το σύνολο της εισφοράς σε γη επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη κατά τρόπο τέτοιο ώστε το βόρειο άκρο της παραχωρούμενης έκτασης να είναι παράλληλο προς την πλευρά Τ1, Τ2.

 

2ο: Από το νέο όριο του οικοπέδου που προκύπτει μετά την εισφορά στο νότιο τμήμα του, η οικοδομική γραμμή να παραμείνει στη θέση της προηγούμενης οικοδομικής γραμμής και το τμήμα του οικοπέδου στο νότιο άκρο μεταξύ της οικοδομικής γραμμής και του ορίου του, να γίνει πρασιά.

 

Η. Με την υπ' αριθμόν 215422/4083/29-12-2016 αίτηση της Δημακοπούλου Νίκας, εστάλη διορθωμένη η πρόταση τροποποίησης, σύμφωνα με το σκεπτικό του πρακτικού του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Η εισφορά σε γη είναι πλέον το τμήμα Τ11 -Τ8''-Τ8'-Τ9'-Τ10'-Τ11 και ισούται με 16,44 m2, αποφασίζουμε:

 

Α. Εγκρίνουμε την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς, σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 23/ 2012 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας Δημακοπούλου Νίκας, στο οικοδομικό τετράγωνο 171, πινακίδα 27, σχεδίου πόλης Λιβαδειάς, όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 του πολιτικού υπομηχανικού Γιώργου Γουργιώτη, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

 

Β. Επιβάλλουμε εισφορά σε γη 16,44 m2 Η εισφορά αυτή είναι το τμήμα Τ11-Τ8''-Τ8'-Τ9'-Τ10'-Τ11.

 

a.215422.17

 

Η απόφαση αυτή με το συνημμένο της τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λαμία, 02-03-2017

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.