Απόφαση 247889/17

Απόφαση 247889/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ηρακλείου στο οικοδομικό τετράγωνο 2209 της Πολεοδομικής Μελέτης Θέρισσος - Μασταμπάς - Δειλινά - Κορώνη του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 247889/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ηρακλείου στο οικοδομικό τετράγωνο 2209 της Πολεοδομικής Μελέτης Θέρισσος - Μασταμπάς - Δειλινά - Κορώνη του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, (ΦΕΚ 287/ΑΑΠ/2017), 19-12-2017.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ενέργειας Κρήτης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

2. Τον νόμο 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλων διατάξεων.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α/2010) Οργανισμό της Περιφέρειας Κρήτης.

 

4. Τη με αριθμό 80617/2017 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης (ΦΕΚ 1565/Β/2017) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κρήτης.

 

5. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

 

7. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

8. Το άρθρο 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

 

9. Το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 /ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστή δόμησης κ.λ.π. (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

10. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος οικοδομικός κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

11. Τις διατάξεις του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

12. Την υπ' αριθμόν Ε 123/15/1961 εγκύκλιος 1/1961: Υποβλητέα στοιχεία προτάσεων εγκρίσεως ή τροποποιήσεως πολεοδομικών σχεδίων.

 

13. Την υπ' αριθμόν Ε.4546/551/1975 εγκύκλιος 8/1975: Προτάσεις τροποποιήσεως ρυμοτομικών σχεδίων κ.λ.π..

 

14. Την υπ' αριθμόν 43511/191/55/1988 (εγκύκλιος 55/1988) Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις ρυμοτομικών σχεδίων.

 

15. Την υπ' αριθμόν 18894/6/2006 (εγκύκλιος 6/2006) Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

16. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης ΣΥΠΟΘΑ Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

17. Το από 11-12-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 753/Δ/1989), έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης περιοχών Θέρισσος - Μασταμπάς - Δειλινά - Κορώνη του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης και όπως ισχύει σήμερα.

 

18. Την με αριθμό 4647/2121/24-08-2001 απόφαση Νομάρχη Ηρακλείου με την οποία κυρώθηκε η με αριθμό 4/1994 Πράξη Εφαρμογής της πολεοδομικής ενότητας Θέρισσος - Μασταμπάς - Δειλινά - Κορώνη του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, που μεταγράφηκε στο Υποθηκοφυλακείο Ηρακλείου στον τόμο 3905 με αριθμό μεταγραφής 288038/19-12-2001.

 

19. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 58204/22-05-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Ηρακλείου, με το οποίο διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης ο φάκελος της τροποποίησης, (αριθμός πρωτοκόλλου Περιφέρειας 103151/22-05-2017).

 

20. Την με αριθμό 573/2016 (αριθμός πρακτικού 22) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου με θέμα Εξέταση πρότασης - τροποποίησης στο οικοδομικό τετράγωνο Γ2209 της πολεοδομικής ενότητας Θέρισσος-Μασταμπάς-Δειλινά-Κορώνη εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ηρακλείου, η οποία, αφού έλαβε υπόψη και την υπ' αριθμόν 50/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εγκρίνει την προτεινόμενη τροποποίηση με την διατήρηση της υπάρχουσας διάβασης στο σχέδιο πόλης και τον χαρακτηρισμό της ως πεζόδρομου.

 

21. Την με αριθμό 116072/10-10-2016 Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Ηρακλείου.

 

22. Το με αριθμό 118807/17-10-2016 Πρωτόκολλο Ανάρτησης και το τοπογραφικό που το συνοδεύει.

 

23. Αντίγραφα των με αριθμό 4314Α και 4315Α' εκθέσεων επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης Ευαγγελίας Ηρακλή Δαριβιανάκη.

 

24. Τα αποκόμματα των εφημερίδων Νέα Κρήτη και Πατρίς στις 12 και 13-10-2016, όπου δημοσιεύθηκε η παραπάνω ανακοίνωση.

 

25. Την με αριθμό 124798/01-11-2016 αίτηση - ενημέρωση περί επιφυλάξεων, των Βαργιακάκη Μαλαματένιας, Βαργιακάκη Καλλιόπης και Βαργιακάκη Μιχαήλ (κατοίκων της περιοχής και συνυπογράφοντες στην αρχική αίτηση της μελέτης τροποποίησης) κατά της με αριθμό 573/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, με την οποία ζητούν να σταματήσει η διαδικασία της τροποποίησης μέχρι να τους δοθούν σαφείς εξηγήσεις και ρητή διαβεβαίωση ότι δεν θα θιγούν τα συμφέροντα της ιδιοκτησίας τους.

 

26. Την με αριθμό πρωτοκόλλου: 1926/10-01-2017 αίτηση του Εμμανουήλ Καλοκύρη του Αναστασίου με την υπεύθυνη δήλωση που τη συνοδεύει.

 

27. Την με αριθμό 124798/13-01-2017 εισήγηση για εξέταση ένστασης κατά της ανάρτησης της πρότασης τροποποίησης στο οικοδομικό τετράγωνο Γ2209 της πολεοδομικής ενότητας Θέρισσος-Μασταμπά-Δειλινά-Κορώνη του Δήμου.

 

28. Αντίγραφα των με αριθμό πρωτοκόλλου : 15751/10-02-2017 και 16429/13-02-2017 αιτήσεων της Βαργιακάκη Μαλαματένιας προς το Δήμο Ηρακλείου και δη τη δεύτερη αίτηση με την οποία αποσύρει την ένσταση που είχε υποβάλει (αριθμός 124798/01-11-2016 αίτηση - ενημέρωση περί επιφυλάξεων) κατά της με αριθμό 573/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου.

 

29. Το τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 και ημερομηνίας Απρίλιος 2016 που συνέταξε ο Τοπογράφος Μηχανικός Ιωάννης Φορτσάκης.

 

30. Την από Μάιο 2016 Τεχνική Έκθεση που συνέταξε ο Τοπογράφος Μηχανικός Ιωάννης Φορτσάκης.

 

31. Τις με αριθμό πρωτοκόλλου: 55435, 55443 και 62241/09-05-2017 βεβαιώσεις του Δημάρχου Ηρακλείου.

 

32. Τις προσκομισθείσες φωτογραφίες.

 

33. Την με αριθμό πρωτοκόλλου: 153134/24-07-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου με την οποία εισηγείται την έγκριση της προτεινόμενης τροποποίησης σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την με αριθμό 573/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου (αριθμός πρωτοκόλλου 118807/17-10-2016 πρωτόκολλο ανάρτησης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Ηρακλείου).

 

34. Η από 22-09-2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (πρακτικό 6/2017, θέμα 11ο) το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της τροποποίησης του σχεδίου πόλης όπως αυτό προτείνεται από την με αριθμό πρωτοκόλλου: 153134/24-07-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης.

 

35. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Και επειδή:

 

1. Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που ορίζει η εγκύκλιος 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις ρυμοτομικών σχεδίων.

 

2. Σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου 153134/24-07-2017, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, εισηγείται την έγκριση της προτεινόμενης τροποποίησης.

 

3. Σύμφωνα με το απόσπασμα πρακτικού της 6ης Συνεδρίασης έτους 2017, θέμα 11ο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, το Συμβούλιο γνωμοδότησε υπέρ της τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ηρακλείου, σύμφωνα με το σκεπτικό της εισήγησης.

 

4. Με την προτεινόμενη τροποποίηση επέρχεται αύξηση κοινόχρηστων χώρων.

 

5. Κανένα άρτιο οικόπεδο δεν καθίσταται μη άρτιο, όπως προκύπτει από το 27ο σχετικό έγγραφο.

 

6. Η προτεινόμενη τροποποίηση αποσκοπεί σε κοινή ανάγκη και βελτιώνει τις πολεοδομικές συνθήκες της περιοχής, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ηρακλείου στο οικοδομικό τετράγωνο 2209 της Πολεοδομικής Μελέτης Θέρισσος - Μασταμπά - Δειλινά - Κορώνη που αφορά τη διατήρηση της υφιστάμενης διάβασης, (μεταξύ των οδών Μνησικλή και Ευάνθους), πλάτους 6 m και τον χαρακτηρισμό της ως πεζόδρομο σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα απόφαση τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:200.

 

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, μόνο για παράβαση του Νόμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 και του άρθρου 238 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 δεκαπέντε ημερών από την δημοσίευσή της στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή με το θεωρημένο διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.247889.17

 

Ηράκλειο, 21-11-2017

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.