Απόφαση 26514/18

Απόφαση 26514/62/2018: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό και επαναχαρακτηρισμό χώρου στο KA 013522 στα οικοδομικά τετράγωνα 1212 και 1213 της Δημοτικής Κοινότητας Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 1497/2013 απόφασης ΣΤ' Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Χαράλαμπου Μαρουλή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 26514/62/2018: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό και επαναχαρακτηρισμό χώρου στο KA 013522 στα οικοδομικά τετράγωνα 1212 και 1213 της Δημοτικής Κοινότητας Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 1497/2013 απόφασης ΣΤ' Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Χαράλαμπου Μαρουλή, (ΦΕΚ 44/ΑΑΠ/2018), 19-03-2018.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154, 159, 160 και 243 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 186, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 133/2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 226/Α/2010).

 

5. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 9752/2014 (03-06-2014) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την επικύρωση της εκλογής Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01-09-2014 έως 31-08-2019.

 

6. Το από 27-08-2014 πρακτικό ορκωμοσίας των ανωτέρω.

 

7. Τη με αριθμό 81320/77909/2016 (ΦΕΚ 4302/Β/2016) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

8. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΓΠΚΜ/1827/2016 (ΦΕΚ 321/ΥΟΔΔ/2016) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης τους.

 

9. Τη με αριθμό οίκοθεν 30149/387/2017 (ΦΕΚ 390/Β/2017) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες, και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αυτή διορθώθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 912/Β/2017).

 

10. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΓΠΚΜ/642/2017 (ΦΕΚ 102/ΥΟΔΔ/2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

11. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν ΓΠΚΜ/82/2017 απόφαση Περιφερειάρχη Τοποθέτηση Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

12. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν ΓΠΚΜ/94/2017 (Ορθή επανάληψη 30-01-2017) απόφαση Περιφερειάρχη Ορισμός Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

13. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 8895/49/2017 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Προγραμματισμού και Υποδομών για την τοποθέτηση Υπαλλήλων των Οργανικών Μονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

14. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 222426/3621/2017 (ΦΕΚ 2101/Β/2017) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών καθώς και στον Προϊστάμενο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού (ΠΚΜ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

15. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

 

16. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

17. Το από 31-05-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 555/Δ/1986) Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Άνωθεν Ασύλου και Ομόνοιας του Δήμου Πολίχνης και της κοινότητας Ευκαρπίας (νομού Θεσσαλονίκης) και τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Πολίχνης σε συνεχόμενη περιοχή.

 

18. Τη με αριθμό ΔΠ/ΠΜ/21743/671/1989 (ΦΕΚ 260/Δ/1989) απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης Τροποποίησης Ρυμοτομικού Σχεδίου.

 

19. Τη με αριθμό 7098/2010 (ΦΕΚ 371/ΑΑΠ/2010) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, επαναδημοσίευσης της ΔΠ/ΠΜ/21743/671/1989 απόφασης Νομάρχη Θεσσαλονίκης Τροποποίησης Ρυμοτομικού Σχεδίου.

 

20. Την κύρωση της με αριθμό 7 Πράξης Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Άνωθεν Ασύλου του Δήμου Πολίχνης με την με αριθμό 29/18323/ΠΕ/1267/25-08-1998 απόφαση Νομάρχη και τις με αριθμό 7/668 και 7/670 διορθωτικές της αυτής.

 

21. Τη με αριθμό 1497/2013 απόφαση ΣΤ' Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία ακυρώνει τη ρητή άρνηση της Διοίκησης να προβεί στην άρση του ρυμοτομικού βάρους που επιβλήθηκε με το από 31-05-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 555/Δ/1986) σε τμήμα της ιδιοκτησίας του προσφεύγοντος και αναπέμφθηκε η υπόθεση στη Διοίκηση προκειμένου να προβεί στην κατά το αιτιολογικό οφειλόμενη ενέργεια.

 

22. Τις με αριθμό 370/22-07-2015, 90/17-02-2016, 416/13-07-2016 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Παύλου Μελά.

 

23. Τις με αριθμό 357/22-07-2015, 682/30-11-2016, 698/06-12-2017 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Παύλου Μελά, με τις οποίες δεσμεύτηκε η προσήκουσα αποζημίωση, ποσού 23.605,95 €, σε εξειδικευμένο κωδικό (κωδικό αριθμό 30.7111.05) του προϋπολογισμού του Δήμου Παύλου Μελά για την Αποζημίωση της ιδιοκτησίας του Μαρουλή Χαράλαμπου του Γεωργίου με κτηματογραφικό αριθμό 013522 στην συμβολή των οδών Κοραή και Ελλησπόντου στο οικοδομικό τετράγωνο 1212 και 1213.

 

24. Τις με αριθμό 90/2017 και 94/2017 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

 

25. Τη με αριθμό 239/2017 απόφασή του Συμβούλιο της Επικρατείας.

 

26. Τη με αριθμό 14η Πράξη/Συνεδρία 31η/14-12-2017 γνωμοδότησης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την από 30-11-2017 εισήγηση του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή και το ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου διαγράμματος, που τη συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 14-02-2018

 

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη

 

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.