Απόφαση 276905/17

Απόφαση 276905/1047/2017: Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό ΚΧ - Πρασίνου σε χώρο οικοδομήσιμο και τον επαναχαρακτηρισμό του ιδίου σε ΚΧ - Πράσινο στο οικοδομικό τετράγωνο 232Β ΠΕ Βατάν - Αναθεώρηση Κατερίνης σε εφαρμογή της 232/2007 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 276905/1047/2017: Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό ΚΧ - Πρασίνου σε χώρο οικοδομήσιμο και τον επαναχαρακτηρισμό του ιδίου σε ΚΧ - Πράσινο στο οικοδομικό τετράγωνο 232Β ΠΕ Βατάν - Αναθεώρηση Κατερίνης σε εφαρμογή της 232/2007 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 214/ΑΑΠ/2017), 20-09-2017.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154, 160 και 243 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 186, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

4. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 9752/2014 (03-06-2014) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την επικύρωση της εκλογής Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01-09-2014 έως 31-08-2019.

 

5. Το από 27-08-2014 πρακτικό ορκωμοσίας των ανωτέρω.

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 94, 95 και 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

7. Την υπ' αριθμόν 81320/77909/2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β/2016) Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

8. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΓΠΚΜ/1827/2016 (ΦΕΚ 321/ΥΟΔΔ/2016) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης τους.

 

9. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 30149/387/2017 (ΦΕΚ 390/Β/2017) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

10. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΓΠΚΜ/642/2017 (ΦΕΚ 102/ΥΟΔΔ/2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

11. Τη με αριθμό οίκοθεν 222426/3621/2017 (ΦΕΚ 2101/Β/2017) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξικού Σχεδιασμού Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών, Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών καθώς και στον Προϊστάμενο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού (ΠΚΜ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

12. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν ΓΠΚΜ/82/10-01-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Τοποθέτηση Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

13. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν ΓΠΚΜ/94/11-01-2017 (Ορθή επανάληψη 30-01-2017) απόφαση Περιφερειάρχη Ορισμός Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

14. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 8895(49)/11-01-2017 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Προγραμματισμού και Υποδομών για την τοποθέτηση Υπαλλήλων των Οργανικών Μονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

15. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

 

16. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

17. Το διάταγμα ρυμοτομίας της περιοχής που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 345/Δ/1987) (ΤΠ 1550/1986 απόφαση Νομάρχη) και που αναθεωρήθηκε με την ΤΠ21/1424/1995 (ΦΕΚ 509/Δ/1995) απόφαση του Νομάρχη Πιερίας.

 

18. Το ακριβές αντίγραφο της 4/2003 Πράξης τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημιώσεως που κυρώθηκε εν μέρει με την 2063/26-04-2005 απόφαση του Νομάρχη Πιερίας, που τελικώς όμως δεν προωθήθηκε η συντέλεση της απαλλοτρίωσης.

 

19. Αντίγραφα, όλων των ΦΕΚ (ΦΕΚ 132/Α/1931), (ΦΕΚ 542/Α/1935), (ΦΕΚ 19/Δ/1977), (ΦΕΚ 3/Δ/1979) περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του σχεδίου πόλεως, περί καθορισμού εμβαδού διαστάσεων κ.λ.π. των οικοπέδων, περί καθορισμού συντελεστού δομήσεως και όρων Δομήσεως Κατερίνης.

 

20. Την αίτηση των ενδιαφερομένων, η οποία συνοδευόταν από όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, που ζητήθηκαν και προβλέπονται από το άρθρο 32 του νόμου 4067/2012.

 

21. Τη με αριθμό 564/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης έτους 2016 για τη δημιουργία κωδικού Κ.Α. 02.10.40.7424.006, που αφορά στην αποζημίωση λόγω ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακινήτου στο οικοδομικό τετράγωνο 232Β για δημιουργία κοινόχρηστου χώρου στην ενότητα Βατάν, στο ποσό των 71.379,407€ που αντιστοιχεί στην προσήκουσα αποζημίωση (196,34/m2 x 363,55 m = 71.379,407 €).

 

22. Τις 597/2016 και 725/2016 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου με τις οποίες ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του 2017 στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη η σχετική πίστωση.

 

23. Τη με αριθμό 670/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 232Β, μετά από την υπ' αριθμόν 232/2007 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα την άρση και επανεπιβολή του κοινόχρηστου Χώρου (Κ.Χ.) στην αρχική του μορφή.

 

24. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά των προαναφερόμενων Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παύλου Μελά.

 

25. Τη με αριθμό 1/61η Συνεδρία/18-07-2017 πράξη γνωμοδότησης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, σύμφωνα με την από 16-06-2017 εισήγηση του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

26. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014 και τη διαπίστωση ότι με την παρούσα τροποποίηση δεν επέρχεται μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ).

 

27. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α'), και τη διαπίστωση ότι από τις κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή και το ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου διαγράμματος που τη συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 22-08-2017

 

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη

 

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.