Απόφαση 279188/17

Απόφαση 279188/4745/2017: Τροποποίηση στο οικοδομικό τετράγωνο 117 του Ρυμοτομικού σχεδίου Ασπροχώματος Δήμου Καλαμάτας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 279188/4745/2017: Τροποποίηση στο οικοδομικό τετράγωνο 117 του Ρυμοτομικού σχεδίου Ασπροχώματος Δήμου Καλαμάτας, (ΦΕΚ 274/ΑΑΠ/2017), 23-11-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως αυτός τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως τροποποιήθηκε και Ισχύει σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως ισχύει σήμερα και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων

 

5. Το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

6. Τα άρθρα 18 και 19 του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, διατηρηθέντων εν ισχύ.

 

7. Την εγκύκλιο 1/1961 καθώς και το τεύχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκύκλιος 55/1988 οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις και επεκτάσεις σχεδίων πόλεως

 

8. Την εγκύκλιο 18/2003 Αρμοδιότητες Πολεοδομικού Σχεδιασμού, όπως και την εγκύκλιο 6/2006 Άσκηση αρμοδιοτήτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

9. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

10. Την υπ' αριθμόν 698/2005 (ΦΕΚ 451/Δ/2005) απόφαση Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου περί έγκρισης Πολεοδομικής Μελέτης οικισμού Ασπροχώματος Δήμου Καλαμάτας.

 

11. Η απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου με αριθμό 1015/2011 περί έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Καλαμάτας Νομού Μεσσηνίας (ΦΕΚ 77/ΑΑΠ/2011).

 

12. Την εισήγηση με αριθμό 41996/19-07-2013 του τμήματος Τοπογραφικών - Πολεοδομικών Εφαρμογών και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας.

 

13. Την υπ' αριθμόν 49/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο υπέρ της τροποποίησης του θέματος.

 

14. Την υπ' αριθμόν 353/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας με την οποία προτείνεται η τροποποίηση η οποία απεικονίζεται στο από Ιούλιο 2013 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 το οποίο συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Πολεοδομικών - Τοπογραφικών Εφαρμογών και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας.

 

15. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 6124/22-08-2013 ανακοίνωση - πρόσκληση του Δήμου Καλαμάτας με την οποία γνωστοποιήθηκε η απόφαση 353/2013 στους ιδιώτες και φορείς προκειμένου να υποβληθούν τυχόν ενστάσεις.

 

16. Τις δημοσιεύσεις στις εφημερίδες σχετικής ανακοίνωσης (23 και 24-08-2013 στην Εφημερίδα ΦΩΝΗ, 24 και 25-08-2013 στην Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ και 24-08-2013 στην Εφημερίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ) και το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 727/17-09-2013 της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.

 

17. Το έγγραφο με αριθμό 6857/23-09-2013 του Τμήματος Τοπογραφικών-Πολεοδομικών Εφαρμογών και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας με το οποίο μας διαβιβάστηκε ο σχετικός φάκελος.

 

18. Την με αριθμό 66944/2013/12-07-2016 εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου η οποία διαβιβάστηκε, με συνημμένο σχετικό φάκελο προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, με το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 186554/3459/15-07-2016.

 

19. Την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση με αριθμό θέματος 7 από το υπ' αριθμόν 1/29-03-2017 πρακτικό του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας που μας διαβιβάστηκε με το 66/16/13-06-2017 έγγραφό του.

 

20. Και επειδή:

 

Α) Με την εν λόγω τροποποίηση θα επιτευχθεί η ενοποίηση του κοινοχρήστου χώρου με το χώρο της εκκλησιάς. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει συνολική ανάπλαση και οι εργασίες δεν θα έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα.

 

Β) Η παρούσα τροποποίηση δεν επιφέρει μείωση της συνολικής επιφάνειας των κοινοχρήστων χώρων αλλά αύξηση αυτών.

 

Γ) Η εν λόγω τροποποίηση μπορεί να θεωρηθεί σημειακή και εντοπισμένη.

 

Δ) Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας, αποφασίζει:

 

Α. Την έγκριση της Τροποποίησης της Πολεοδομικής Μελέτης του οικισμού Ασπροχώματος - Ακοβίτικων στο οικοδομικό τετράγωνο 117.

 

Α1) Ως προς τον χαρακτηρισμό του περιβάλλοντος χώρου των υφιστάμενων εκκλησιών από χώρο εκκλησίας σε κοινόχρηστο χώρο - πλατεία.

 

Α2) Ως προς την δημιουργία οικοδομικής γραμμής στο περίγραμμα των υπαρχουσών εκκλησιών.

 

Οι τροποποιήσεις απεικονίζονται στο από Ιούλιο του 2013 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 το οποίο συντάχθηκε ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από το τμήμα Πολεοδομικών - Τοπογραφικών Εφαρμογών και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας, υπογράφεται και συνοδεύει την παρούσα.

 

Β. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.279188.17

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τρίπολη, 31-10-2017

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.