Απόφαση 29377/12

Απόφαση 29377/2012: Τροποποίηση όρων δόμησης στο οικοδομικό τετράγωνο 170 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του Δήμου Μελισσίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 29377/2012: Τροποποίηση όρων δόμησης στο οικοδομικό τετράγωνο 170 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του Δήμου Μελισσίων, (ΦΕΚ 81/ΑΑΠ/2012), 16-03-2012.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλός

 

Έχοντας υπ' όψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την 44403/2011 (ΦΕΚ 2494/Β/2011) απόφαση.

 

3. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 34794/2011 (ΦΕΚ 1062/Β/2011) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες του Χωρικού Σχεδιασμού στον εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο Καλλικράτη Μανιάτη.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος και ειδικότερα το άρθρο 9 όπως ισχύει σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις του κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα το άρθρο 160.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 240/Α/1985) και ειδικότερα του άρθρου 34.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) και τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002).

 

10. Τις διατάξεις των νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) άρθρου 30 και 34 και νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 294/Α/2011) άρθρο 45 σχετικά με την συγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων και την απρόσκοπτη λειτουργία των Συμβουλίων Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος μέχρι συστάσεως των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

11. Την Εγκύκλιο 20504/2314/12/12-02-1986 για τις επιτρεπόμενες παρεκκλίσεις όρων δόμησης που αφορούν μόνο ειδικά κτίρια του Δημόσιου τομέα.

 

12. Την υπ' αριθμόν 233/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μελισσιών.

 

13. Τις υπ' αριθμούς 7313/2010, 20960/2010 εισηγήσεις του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Ανατολικού Τομέα της Νομαρχίας Αθηνών.

 

14. Την πράξη 2/15-07-2010 (συνεδρία 3) και την πράξη 1/30-09-2010 (συνεδρία 4) γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Αττικής Ανατολικής Αθήνας, με τις οποίες γνωμοδότησε υπέρ της έγκριση της τροποποίησης όρων δόμησης και συγκεκριμένα της επιτρεπόμενης κάλυψης εντός του οικοδομικού τετραγώνου 170 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Μελισσιών (Λύκειο Μελισσιών), σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Υπηρεσίας.

 

15. Τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο της τροποποίησης, και επειδή:

 

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μελισσιών με την 233/2008 γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης παρέκκλισης από την επιτρεπόμενη κάλυψη, για την προσθήκη 8 αιθουσών στο Λύκειο Μελισσιών.

 

2. Πρόκειται για εντοπισμένη τροποποίηση - ρύθμιση και μπορεί να εγκριθεί από τον οικείο Νομάρχη σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 5415/2010 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

3. Σύμφωνα με το υπ' αριθμόν ΕΓ.38Τ1/14992 έγγραφο της ανώνυμης εταιρείας Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων με το οποίο εγκρίνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις σύναψης προγραμματικών συμβάσεων της ανώνυμης εταιρείας Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων με τους Δήμους για την κατασκευή Σχολικών κτιρίων, το έργο Προσθήκη 8 αιθουσών, ανακατασκευή μόνωσης και διαμόρφωση αύλειου χώρου είναι ανάμεσά τους.

 

4. Με το υπ' αριθμόν ΕΓ.38.Τ1/17408/2010 έγγραφο της προς το Δήμο Μελισσιών, η ανώνυμη εταιρεία Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων συναινεί για την χορήγηση παρέκκλισης.

 

5. Υπάρχει σαφής πολεοδομική αναγκαιότητα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου σύμφωνα με το με το προβλεπόμενο πληθυσμιακό μέγεθος του Δήμου που προβλέπει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΦΕΚ 572/ΑΑΠ/2007), τα πολεοδομικά σταθερότυπα της Υπουργικής απόφασης για τα πληθυσμιακά μεγέθη των φοιτούντων το Λύκειο μαθητών, (ΦΕΚ 285/Δ/2004) και την επιστολή με υπ' αριθμόν 14495/2010 του Δήμου Μελισσιών προς την Υπηρεσία μας και την τεχνική έκθεση για το συγκεκριμένο έργο.

 

6. Το Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Ανατολικού Τομέα Αθήνας, εισηγείται (7313/2010, 20960/2010) προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Αττικής Ανατολικού Τομέα την έγκριση παρέκκλισης της επιτρεπόμενης κάλυψης εντός του οικοδομικού τετραγώνου 170 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Μελισσιών (Λύκειο Μελισσιών) όπου θα ανεγερθεί νέο κτίριο, βάσει του άρθρου 21 του νόμου 1577/1985.

 

7. Το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Αττικής Ανατολικού Τομέα, με την υπ' αριθμόν Πράξη 1, 4η, Συνεδρίαση, γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκριση παρέκκλισης της επιτρεπόμενης κάλυψης εντός του οικοδομικού τετραγώνου 170 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Μελισσιών (Λύκειο Μελισσιών), σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Υπηρεσίας.

 

8. Και επειδή η εν λόγω τροποποίηση όρων δόμησης στο οικοδομικό τετράγωνο 170 είναι όλως εντοπισμένη τροποποίηση και δεν ευρίσκεται σε περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή χαρακτηρισμένη ως διατηρητέου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, ή κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, αποφασίζουμε:

 

Την έγκριση της τροποποίησης όρων δόμησης με παρέκκλιση της επιτρεπόμενης κάλυψης εντός του οικοδομικού τετραγώνου 170 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του Δήμου Μελισσιών, όπου θα ανεγερθεί νέα πτέρυγα σε προέκταση ήδη υπάρχουσας, σε κτίριο του Λυκείου Μελισσιών, με αύξηση του συντελεστή κάλυψης από 30% σε 36% σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του, και συγκεκριμένα κατά το τμήμα ΑΒΓΔΕΑ, όπως αναλυτικά φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 που συνοδεύει αυτή την απόφαση.

 

a.29377.12

 

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) σε προθεσμία δέκα πέντε ημερών, από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 24-02-2012

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.