Απόφαση 318711/18

Απόφαση 318711/6011/2018: Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών, στα οικοδομικά τετράγωνα ΚΧ 1332 και ΚΧ 1427 στην περιοχή Μέση Αγυιά, σε ιδιοκτησίες των Δημητρίου και Μιχαήλ Koντόγεωργα, σε συμμόρφωση στην υπ' αριθμόν 1766/2012 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 318711/6011/2018: Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών, στα οικοδομικά τετράγωνα ΚΧ 1332 και ΚΧ 1427 στην περιοχή Μέση Αγυιά, σε ιδιοκτησίες των Δημητρίου και Μιχαήλ Koντόγεωργα, σε συμμόρφωση στην υπ' αριθμόν 1766/2012 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, (ΦΕΚ 32/ΑΑΠ/2018), 27-02-2018.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 186 και 283 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα το άρθρο 5, παράγραφος 3)α, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμόν 248595/2016 (ΦΕΚ 4309/Β/2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

3. Την υπ' αριθμόν 55961/643/2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/ΥΟΔΔ/2017) Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

4. Την υπ' αριθμόν 69923/876/2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1018/Β/2017) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.

 

5. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών.

 

6. Τις διατάξεις του κεφαλαίου II του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος, που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 31, παράγραφος 3 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

7. Το νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

8. Τον Κώδικα βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152 και 154.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

10. Το νόμο 3068/2002 (ΦΕΚ 274/Α/2002), περί Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, κ.λ.π.

 

11. Το νόμο 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011), άρθρα 30 έως 32, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

12. Το νόμο 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012) και ειδικότερα τα άρθρα 31 και 32 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

13. Το νόμο 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014), άρθρο 62 (Τροποποίηση των άρθρων 31 και 32 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού).

 

14. Το νόμο 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) Πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.

 

15. Τις με αριθμό 1/1961, 8/1975, 43/1980 και 55/1988 Εγκυκλίους σχετικές με θέματα τροποποιήσεως ρυμοτομικών σχεδίων.

 

16. Τη με αριθμό 10/2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

17. Τη με αριθμό 38525/2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τη σχετική με τις μεταβατικές διατάξεις του νόμου 4269/2014.

 

18. Τη με αριθμό 52907/2009 απόφαση Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σχετική με ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία (ΦΕΚ 2621/Β/2009).

 

19. Το από [ΒΔ] 15-04-1972 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 97/Δ/1972) Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Πατρών και καθορισμού του όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

20. Τη υπ' αριθμόν Χ/5203/1984 (ΦΕΚ 513/Δ/984) απόφαση Νομάρχη Αχαΐας, με θέμα Τροποποίηση σχεδίου με καθορισμό χώρου Σχολείου (56ο, 58ο Δημοτικό Σχολείο) στο οικοδομικό τετράγωνο 1334 μεταξύ των οδών Κωνσταντινουπόλεως - Κύπρου - Δοϊράνης - Λευκωσίας.

 

21. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Δημοτικής Ενότητας Πατρέων, Δήμου Πατρέων, Νομού Αχαΐας (ΦΕΚ 358/ΑΑΠ/2011).

 

22. Την υπ' αριθμόν 1766/2012 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πάτρας, περί άρσης επιβληθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ακίνητο ιδιοκτησίας Δημητρίου και Μιχαήλ Κοντόγεωργα στα οικοδομικά τετράγωνα ΚΧ 1332 και ΚΧ 1427 του Δήμου Πατρέων.

 

23. Την υπ' αριθμόν 55995/15-04-2013 απόφαση Δημάρχου Πατρέων, περί εξουσιοδότησης προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων για την υπογραφή εγγράφων, βεβαιώσεων κ.λ.π.

 

24. Την από 26-10-2013 αίτηση των Δημητρίου και Μιχαήλ Κοντόγεωργα (αριθμός πρωτοκόλλου 198748/Π5213/20-11-2013 Δήμου Πατρέων) περί υποβολής πρότασης τροποποίησης του σχεδίου πόλης επί των ιδιοκτησιών τους, σε συμμόρφωση προς την 1766/2012 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πάτρας.

 

25. Τη με αριθμό 538/2014 απόφαση, με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων, αφού έλαβε υπ' όψη την υπ' αριθμόν 217/2014 σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την υπ' αριθμόν 1766/2012 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πάτρας και την οικονομική αδυναμία του Δήμου Πατρέων να καταβάλει το ποσό που απαιτείται προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τους ιδιοκτήτες για την διασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων στα οικοδομικά τετράγωνα ΚΧ 1332 και ΚΧ 1427, αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα εξής:

 

I. Την κατ' αρχήν έγκριση, της προτεινόμενης τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου, στα οικοδομικά τετράγωνα ΚΧ 1332 και ΚΧ 1427 στην περιοχή Μέση Αγυιά, σε ιδιοκτησίες των Δημητρίου και Μιχαήλ Koντόγεωργα, μετά την άρση της απαλλοτρίωσης - βάσει της ανωτέρω υπ' αριθμόν 1766/2012 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, ως ακολούθως:

 

Να επαναχαρακτηρισθούν ως κοινόχρηστοι χώροι δρόμων και πλατειών τα κάτωθι εδαφικά τμήματα, συνολικού εμβαδού ίσου με την υποχρεωτικώς οφειλόμενη εισφορά γης των ιδιοκτησιών:

 

α) Με στοιχεία (8-Τ3-3-4-Τ8-Τ7-7-8) εμβαδού Εισφοράς 1=269,09 m2 ως κοινόχρηστος χώρος δρόμου, παραπλεύρως του οικοδομικού τετραγώνου ΚΧ 1427

 

β) Με στοιχεία (4-5-7-Τ7-Τ8-4) εμβαδού Εισφοράς 2=469,02 m2 ως κοινόχρηστος χώρος δρόμου, παραπλεύρως του οικοδομικού τετραγώνου /ΚΧ 1427.

 

γ) Με στοιχεία (11-12-13-100-103-104-105-Τ2-Τ1-11) εμβαδού Εισφοράς 3=182,56 ως κοινόχρηστος χώρος δρόμου (οδός Λευκωσίας) και πεζοδρόμου, και

 

δ) με στοιχεία (105-104-Τ7-Τ8-Τ1-Τ2-105) εμβαδού Εισφοράς 4=456,67 m2 ως κοινόχρηστου χώρου μικρής πλατείας εντός του οικοδομικού τετραγώνου ΚΧ 1332

 

Να χαρακτηρισθεί ως οικοδομήσιμος χώρος το απομένον εδαφικό τμήμα της ιδιοκτησίας εντός του οικοδομικού τετραγώνου ΚΧ 1332 με στοιχεία (100-101-102-103-100), εμβαδού ΕΟΙΚ=3.420,19 m2 με δημιουργία νέου οικοδομικού τετραγώνου 1332Α, με προκήπια πλάτους 4 m.

 

Τα ανωτέρω απεικονίζονται αναλυτικά στο από Μάιο 2014 τοπογραφικό διάγραμμα του Τεχνολόγου Τοπογράφου Γ. Αργυρόπουλου, όπως αυτό συμπληρώθηκε τον Ιούνιο 2014 από την Διεύθυνση Πολεοδομικού Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων.

 

II. Να καθορισθούν όροι αρτιότητας, δόμησης και χρήσεις γης αυτοί του τομέα στον οποίο εμπίπτει η ιδιοκτησία.

 

III. Την έγκριση τήρησης της περαιτέρω νομίμου διαδικασίας ανάρτησης, τυχόν υποβολής ενστάσεων κ.λ.π.

 

26. Τις 7 ενστάσεις και δύο υπομνήματα που υποβλήθηκαν κατά της υπ' αριθμόν 538/7-11-2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

 

27. Τις με αριθμό 494/2015 και 495/2015 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων με τις οποίες, αφού έλαβε υπόψη τις υπ' αριθμόν 195/2015 και 203/2015 σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την απόρριψη των υποβληθεισών ενστάσεων.

 

28. Την από 25-09-2015 Βεβαίωση του Διευθυντή Πολεοδομικού - Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων, με την οποία βεβαιώνεται ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση κανένα κτήριο δε θίγεται και κανένα οικόπεδο άρτιο δεν καθίσταται μη άρτιο.

 

29. Την υπ' αριθμόν 281/10-06-2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάτρας, σχετικά με τη συνέχιση της εφαρμογής των προϊσχυουσών χρήσεων γης, στην υπόψη περιοχή.

 

30. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 117821/Π6303/2015/28-09-2015 έγγραφο του Δήμου Πατρέων, με το οποίο μας διαβιβάστηκε ο φάκελος της υπόθεσης.

 

31. Τα υπ' αριθμόν 255336/5069/14-12-2015 και 66011/1446/11-04-2016 έγγραφα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προς το Δήμο Πατρέων, κ.λ.π. για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων.

 

32. Τα με αριθμό πρωτοκόλλου 21797/Π1314/07-03-2016 και 41666/ Π2649/25-04-2016 έγγραφα του Δήμου Πατρέων, διαβιβαστικά συμπληρωματικών στοιχείων που αφορούν στην υπόθεση.

 

33. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 109558/2328/14-06-2016 εισήγησή μας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αχαΐας, σχετικά με την έγκριση της αιτούμενης τροποποίησης Σχεδίου Πόλεως Πατρών, στα οικοδομικά τετράγωνα ΚΧ 1332 και ΚΧ 1427 στην περιοχή Μέση Αγυιά, με την οποία η υπηρεσία μας αποφαίνεται επί των ενστάσεων και συμφωνεί εν μέρει με την προτεινόμενη ρυμοτομία από το Δήμο Πατρέων, με παρεμβάσεις, παρατηρήσεις και διορθώσεις - συμπληρώσεις επί της προτεινόμενης από το Δήμο Πατρέων τροποποίησης του σχεδίου πόλης, κυρίως ως προς την εισφορά σε γη και τη θέση απόδοσής της, λαμβανομένης υπόψη της γειτνίασης του οικοδομικού τετραγώνου / ΚΧ 1332 με χώρο σχολείου.

 

34. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 90/87353/ΤΤ/17-10-2016 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε Απόσπασμα Πρακτικού της από 22-09-2016 συνεδρίασής του (No 3), με το οποίο .....Το συμβούλιο για το λόγο ότι η πρόταση της ΠΔΕ διαφοροποιείται από την πρόταση του Δήμου αποφάσισε ομόφωνα την επιστροφή και διόρθωση του φακέλου λαμβάνοντας υπ' όψη ότι οι χώροι που γειτνιάζουν με το σχολείο χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και ότι είναι σημαντικό ο Δήμος να εξασφαλίσει τους κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου....

 

35. Το υπ' αριθμόν 202612/03-11-2016 απαντητικό έγγραφο του Δασαρχείου Πατρών περί μη εφαρμογής των διατάξεων περί προστασίας δασών στις εκτάσεις που αφορά η τροποποίηση του θέματος.

 

36. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 148783/Π11534/16/21-12-2016 έγγραφο του Δήμου Πατρέων, με το οποίο παρέχονται διευκρινήσεις επί της πρότασης του Δήμου Πατρέων και της σχετικής διαδικασίας της αιτούμενης τροποποίησης και ζητείται η εκ νέου εισαγωγή του θέματος στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για λήψη σχετικής απόφασης.

 

37. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3768/74/01-02-2017 έγγραφό μας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αχαΐας, με το οποίο η υπηρεσία μας κρίνει ότι δεν υπάρχει λόγος αλλαγής της προγενέστερης εισήγησής της και διαβιβάζει σχετικό υπόμνημα με τις απόψεις της και τον φάκελο της υπόψη τροποποίησης.

 

38. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 15015/Π1264/17/14-03-2017 έγγραφο του Δήμου Πατρέων προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αχαΐας με επισημάνσεις και επιχειρήματα υπέρ της τεχνικής λύσης που έχει προτείνει.

 

39. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 55060/ΤΤ/20-06-2017 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε Απόσπασμα Πρακτικού της από 27-03-2017 συνεδρίασής του (No 4) με το οποίο το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της τροποποίησης ...μερικώς σύμφωνα με την πρόταση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Πατρέων. Η εισφορά της γης για το οικοδομικό τετράγωνο 1332Α να αλλάξει θέση ανάμεσα στο σχολικό συγκρότημα και στο οικοδομικό τετράγωνο 1332Α. Ο κοινόχρηστος χώρος στο οικοδομικό τετράγωνο 1332Β να έχει βάθος 7 m από την οδό Κωνσταντινουπόλεως σε όλο το μήκος στην οδό. Η εναπομείνασα εισφορά θα αποδοθεί στο οικοδομικό τετράγωνο 1332Α καθώς επίσης θα αποδοθεί και πρόσθετη εισφορά που θα προκύπτει από την διαφορά των αντικειμενικών αξιών μεταξύ οικοδομικών τετραγώνων 1427 και 1332Α.

 

40. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 211578/3885/31-07-2017 έγγραφό μας, με το οποίο διαβιβάσαμε στο Δήμο Πατρέων, το αναδιαμορφωμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 27-03-2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας τοπογραφικό διάγραμμα τροποποίησης του θέματος, εγκεκριμένο στις 21-07-2017 από το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, για την συνέχιση της προβλεπόμενης διαδικασίας δημοσιοποίησης (ανάρτηση, κοινοποίηση, υποβολή ενστάσεων κ.λ.π.) λόγω των τροποποιήσεων που επήλθαν στην αρχικά κοινοποιηθείσα πρόταση τροποποίησης.

 

41. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 96229/Π8807/17/13-11-2017 έγγραφο του Δήμου Πατρέων με το οποίο μας διαβιβάστηκε φάκελος με:

 

α) τα αποδεικτικά τήρησης της νόμιμης διαδικασίας ανάρτησης, κοινοποίησης και δημοσιοποίησης.

 

β) την υπ' αριθμόν 812/08-11-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων, σε συνέχεια της υπ' αριθμόν 154/03-11-2017 σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Πατρέων,

 

γ) την από 08-11-2017 Βεβαίωση του Διευθυντή Πολεοδομικού - Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων περί μη υποβολής ενστάσεων μετά την εκ νέου τήρηση της διαδικασίας ανάρτησης και ατομικής ειδοποίησης της πρότασης τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου.

 

42. Το γεγονός ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Την έγκριση της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενους κοινόχρηστους χώρους στα οικοδομικά τετράγωνα ΚΧ 1332 και ΚΧ 1427 στην περιοχή Μέση Αγυιά, σε συμμόρφωση στην υπ' αριθμόν 1766/2012 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πάτρας περί άρσης απαλλοτρίωσης εδαφικών τμημάτων ακινήτων συνιδιοκτησίας των Δημητρίου και Μιχαήλ Koντόγεωργα που βρίσκονται στην ανωτέρω περιοχή, αρχικού εμβαδού Ε1=4.059,42 m2 και Ε2=738,11 m2 αντίστοιχα, με:

 

i. επαναχαρακτηρισμό τμημάτων της συνιδιοκτησίας τους ως κοινόχρηστων χώρων, ως εξής:

 

α) Στο οικοδομικό τετράγωνο ΚΧ 1427: χώρος οδού και πλατείας

 

β) Στο οικοδομικό τετράγωνο ΚΧ 1332:

 

χώρος πεζοδρόμου πλάτους 3.5 m
νέο οικοδομικό τετράγωνο ΚΧ 1332Β
χώρος οδού Λευκωσίας
χώρος πεζοδρόμου πλάτους 5 m
νέο οικοδομικό τετράγωνο ΚΧ 1332Γ.

 

ii. χαρακτηρισμό του εναπομένοντος τμήματος της συνιδιοκτησίας τους εντός του οικοδομικού τετραγώνου ΚΧ 1332, εμβαδού 3.246,61 m2 σε οικοδομήσιμο χώρο, δημιουργώντας το νέο οικοδομικό τετράγωνο 1332Α με προκήπια πλάτους 4 m.

 

iii. καθορισμό όρων αρτιότητας, δόμησης και χρήσεων γης ως αυτοί ισχύουν για τον τομέα στον οποίο εμπίπτει η ιδιοκτησία.

 

iv. προσδιορισμό της θέσης ρυμοτομούμενων εδαφικών τμημάτων της συνιδιοκτησίας, προς απόδοση της οφειλόμενης εισφοράς σε γη της υπόψη συνιδιοκτησίας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 παράγραφος ε του νόμου 2508/1997, όπως ισχύει (άρθρο 11 παράγραφος 6 του νόμου 3212/2003 και άρθρο 31 παράγραφος 2 του νόμου 4067/2012), του άρθρου 8 του νόμου 1337/1983 καθώς και των οριζόμενων στην από 27-03-2017 σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας ως εξής:

 

Στο οικοδομικό τετράγωνο ΚΧ 1427: τμήμα εμβαδού 738,11 m2 (χώρος οδού και πλατείας)
Στο οικοδομικό τετράγωνο ΚΧ 1332:
oτμήμα εμβαδού 318,46 m2 (χώρος πεζοδρόμου πλάτους 3.5 m, οδού και νέου ΟΤ/ΚΧ1332Β)
oτμήμα εμβαδού 495,74 m2 (χώρος πεζοδρόμου πλάτους 5.0 m και νέου ΟΤ/ΚΧ 1332Γ)

 

όπως τα ανωτέρω απεικονίζονται αναλυτικά στο από Ιούλιο 2017 συνοδευτικό τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500, που συντάχθηκε από τον Τεχνολόγο Τοπογράφο Μηχανικό Γεώργιο Αργυρόπουλο, θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Πολεοδομικού - Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων στις 18-7-2017 και εγκρίθηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, στις 21-07-2017.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, μόνο για παράβαση νόμου μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 227.1Α του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)).

 

a.318711.18

 

Η απόφαση αυτή με το συνοδευτικό διάγραμμα της να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πάτρα, 08-02-2018

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.