Απόφαση 323448/17

Απόφαση 323448/1189/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα 26Α και 26Β του οικισμού Μέση με τον αποχαρακτηρισμό και τον ταυτόχρονο όμοιο επαναχαρακτηρισμό στο αδιάνοικτο τμήμα της Δημοτικής Οδού με στοιχεία Α, Β, Γ, Τ52, Τ43, Τ44, Α συνεπεία της υπ' αριθμόν 13242/2014 απόφασης Δημάρχου Βέροιας περί Βεβαίωσης αυτοδίκαιης άρσης της μη συντελεσμένης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στις ιδιοκτησίες (8) και (9) της υπ' αριθμόν 26/1998 πράξης τακτοποίησης και αναλογισμού στα οικοδομικά τετράγωνα 26Α και 26Β του οικισμού Μέσης του Δήμου Βέροιας (ΦΕΚ 101/ΑΑΠ/2014)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 323448/1189/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα 26Α και 26Β του οικισμού Μέση με τον αποχαρακτηρισμό και τον ταυτόχρονο όμοιο επαναχαρακτηρισμό στο αδιάνοικτο τμήμα της Δημοτικής Οδού με στοιχεία Α, Β, Γ, Τ52, Τ43, Τ44, Α συνεπεία της υπ' αριθμόν 13242/2014 απόφασης Δημάρχου Βέροιας περί Βεβαίωσης αυτοδίκαιης άρσης της μη συντελεσμένης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στις ιδιοκτησίες (8) και (9) της υπ' αριθμόν 26/1998 πράξης τακτοποίησης και αναλογισμού στα οικοδομικά τετράγωνα 26Α και 26Β του οικισμού Μέσης του Δήμου Βέροιας (ΦΕΚ 101/ΑΑΠ/2014), (ΦΕΚ 225/ΑΑΠ/2017), 28-09-2017.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154, 159, 160 και 243 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999). Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 186, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 133/2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 226/Α/2010).

 

5. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 9752/2014 (03-06-2014) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την επικύρωση της εκλογής Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01-09-2014 έως 31-08-2019.

 

6. Το από 27-08-2014 πρακτικό ορκωμοσίας των ανωτέρω.

 

7. Την υπ' αριθμόν 81320/77909/2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β/2016) Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

8. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΓΠΚΜ/1827/2016 (ΦΕΚ 321/ΥΟΔΔ/2016) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης τους.

 

9. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 30149/387/2017 (ΦΕΚ 390/Β/2017) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

10. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΓΠΚΜ/642/2017 (ΦΕΚ 102/ΥΟΔΔ/2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

11. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν ΓΠΚΜ/82/10-01-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Τοποθέτηση Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

12. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν ΓΠΚΜ/94/11-01-2017 (Ορθή επανάληψη 30-01-2017) απόφαση Περιφερειάρχη Ορισμός Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

13. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 8895(49)/11-01-2017 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Προγραμματισμού και Υποδομών για την τοποθέτηση Υπαλλήλων των Οργανικών Μονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

14. Τη με αριθμό οίκοθεν 222426/3621/2017 (ΦΕΚ 2101/Β/2017) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξικού Σχεδιασμού Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών, Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών καθώς και στον Προϊστάμενο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού (ΠKM) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

15. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

 

16. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

17. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί του τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών την χώρας μέχρι 2000 κατοίκους τις κατηγορίες αυτών και τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησής τους, το οποίο τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών την χώρας μέχρι 2000 κατοίκους τις κατηγορίες αυτών και τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησής τους.

 

18. Το από 04-11-2011 προεδρικό διάταγμα περί όρων και περιορισμών δόμησης εντός των ορίων των οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους.

 

19. Τη με αριθμό 222/ΕΠΑ/1989 (ΦΕΚ 190/Δ/1989) με το οποίο έγινε ο καθορισμός των ορίων, των όρων και περιορισμών δόμησης του οικισμού Μέσης του Νομού Ημαθίας.

 

20. Τη με αριθμό Δ5 - ΣΤ/2152/1997 απόφαση Νομάρχη Ημαθίας (ΦΕΚ 1173/Δ/1997) με την οποία τροποποιήθηκε και πιο συγκεκριμένα διασπάστηκε το οικοδομικό τετράγωνο 26 σε δύο (26Α και 26Β).

 

21. Τη με αριθμό 26/1998 πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού στα οικοδομικά τετράγωνα 26Α και 26Β.

 

22. Τη με αριθμό 30/ΑΠΛ/2001 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας με την οποία καθορίστηκε προσωρινά η τιμή μονάδος αποζημίωσης των ακινήτων και των επικειμένων τους.

 

23. Το με αριθμό 44548/23-11-2005 γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης (ΦΜΑ 1705 και 1707/2003 ΔΥΟ Βέροιας.

 

24. Τη με αριθμό 13242/12-03-2014 απόφαση Δημάρχου Βέροιας (ΦΕΚ 101/ΑΑΠ/2014) περί Βεβαίωσης αυτοδίκαιης άρσης της μη συντελεσμένης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στις ιδιοκτησίες (8) και (9) της υπ' αριθμόν 26/1998 πράξης τακτοποίησης και αναλογισμού στα οικοδομικά τετράγωνα 26Α και 26Β του οικισμού Μέσης του Δήμου Βέροιας.

 

25. Τη με αριθμό 109/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας με την οποία γνωμοδοτεί ομόφωνα για την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου, με επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, στα οικοδομικά τετράγωνα 15 και 16 του οικισμού Μέση του Δήμου Βέροιας.

 

26. Το με αριθμό 3676/05-02-2015 έγγραφο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Βέροιας με το οποίο προσδιορίζεται η αντικειμενική αξία των ακινήτων και την από 04-12-2012 έκθεση της επιτροπής του άρθρου 186 του νόμου 3463/2006

 

27. Τη με αριθμό 234/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας με την οποία εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης από τον ΚΑ: 40/7421.002 Αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας του προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 2015.

 

28. Τη με αριθμό 616/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας με την εγκρίνεται κατά πλειοψηφία για την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου, με επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, στα οικοδομικά τετράγωνα 15 και 16 του οικισμού Μέση του Δήμου Βέροιας.

 

29. Τη με αριθμό 670/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου για το 2017 και την με αριθμό 1/2017 όμοια απόφαση για την (1η) αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος για το έτος 2017.

 

30. Τη με αριθμό 36/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας με την οποία εξετάστηκαν οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν κατά της με αριθμό 616/2015 απόφασης.

 

31. Το γεγονός ότι ο Δήμος Βέροιας τήρησε τη διαδικασία του άρθρου 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

32. Τη με αριθμό 50/2017 γνωμοδότηση του 4ου Πρακτικού της από 06-07-2017 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, σύμφωνα με την από 28-06-2017 εισήγηση του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή και το ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου διαγράμματος, που τη συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 22-08-2017

 

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη

 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.