Απόφαση 336933/17

Απόφαση 336933/1237/2017: Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο χώρο εκκλησίας του νότιου τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου Γ473 στην περιοχή Βότση του Δήμου Καλαμαριάς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 336933/1237/2017: Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο χώρο εκκλησίας του νότιου τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου Γ473 στην περιοχή Βότση του Δήμου Καλαμαριάς, (ΦΕΚ 236/ΑΑΠ/2017), 06-10-2017.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154, 160 και 243 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 186, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 133/2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 226/Α/2010).

 

5. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 9752/2014 (03-06-2014) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την επικύρωση της εκλογής Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01-09-2014 έως 31-08-2019.

 

6. Το από 27-08-2014 πρακτικό ορκωμοσίας των ανωτέρω.

 

7. Την υπ' αριθμόν 81320/77909/2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β/2016) Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

8. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΓΠΚΜ/1827/2016 (ΦΕΚ 321/ΥΟΔΔ/2016) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης τους.

 

9. Τη με αριθμό οίκοθεν 30149/387/2017 (ΦΕΚ 390/Β/2017) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες, και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αυτή διορθώθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 912/Β/2017).

 

10. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΓΠΚΜ/642/2017 (ΦΕΚ 102/ΥΟΔΔ/2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

11. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν ΓΠΚΜ/82/2017 απόφαση Περιφερειάρχη Τοποθέτηση Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

12. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν ΓΠΚΜ/94/2017 (Ορθή επανάληψη 30-01-2017) απόφαση Περιφερειάρχη Ορισμός Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

13. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 8895/49/2017 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Προγραμματισμού και Υποδομών για την τοποθέτηση Υπαλλήλων των Οργανικών Μονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

14. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 222426/3621/2017 (ΦΕΚ 2101/Β/2017) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών καθώς και στον Προϊστάμενο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού (ΠΚΜ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

15. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

 

16. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

17. Το από 02-06-1988 προεδρικό διάταγμα, Έγκριση πολεοδομικής μελέτης μιας πολεοδομικής ενότητας, τμημάτων οκτώ πολεοδομικών ενοτήτων και δύο ζωνών ειδικών χρήσεων του Δήμου Καλαμαριάς (νομού Θεσσαλονίκης) και τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (ΦΕΚ 613/Δ/1988) σύμφωνα με το οποίο καθορίζονται οι όροι δόμησης στην περιοχή και το οικοδομικό τετράγωνο Γ473 εντάσσεται στον Τομέα Ι, με επιτρεπόμενη χρήση Γενικής Κατοικίας και χαρακτηρίζεται ως χώρος πρασίνου.

 

18. Την υπ' αριθμόν 170/91/1991 απόφαση Δημάρχου Καλαμαριάς Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής επέκτασης του Δήμου Καλαμαριάς (ΦΕΚ 338/Δ/1991) σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η ρυμοτομία στα οικοδομικά τετράγωνα Γ473 και Γ472 και το οικοδομικό τετράγωνο Γ473 χαρακτηρίζεται ως χώρος πρασίνου και Εκκλησίας με δημιουργία πεζοδρόμων, με τη μορφή που έχουν μέχρι και σήμερα.

 

19. Την υπ' αριθμόν 959/2002 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Μείωση Μέγιστου Επιτρεπόμενου Ύψους Οικοδομών στους τομείς Ι, II, και IV της περιοχής επέκτασης σχεδίου πόλεως του Δήμου Καλαμαριάς Νομού Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 273/Δ/2002) σύμφωνα με το οποίο ορίζεται το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος οικοδομών στα 13 m για κτίρια που δομούνται με συντελεστή δόμησης έως και 0,8 στους τομείς Ι, II και IV.

 

20. Την υπ' αριθμόν 39288/2003 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Τροποποίηση του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους των ανεγερθησομένων κτιρίων στους τομείς Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV της περιοχής επέκτασης του σχεδίου πόλης του Δήμου Καλαμαριάς (νομού Θεσσαλονίκης) (ΦΕΚ 1131/Δ/2003) σύμφωνα με την οποία καθορίζεται στον τομέα Ι, στον οποίο ανήκει το οικοδομικό τετράγωνο Γ473, για τα κτίρια με συντελεστή δόμησης μέχρι και 0,8 τα 13 m.

 

21. Την υπ' αριθμόν 59280/2014 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Καλαμαριάς της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 3/ΑΑΠ/2015).

 

22. Την υπ' αριθμόν 47 πράξη εφαρμογής, η οποία κυρώθηκε με την υπ' αριθμόν 29/5960/ΤΠΕ/658/23-04-1996 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης.

 

23. Την υπ' αριθμόν 593/19-12-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμαριάς με την οποία εγκρίνεται η υπ' αριθμόν 219/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τον καθορισμό ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο χώρο Εκκλησίας του νότιου τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου Γ473 του Δήμου Καλαμαριάς.

 

24. Την υπ' αριθμόν 9η πράξη/συν. 26η/27-07-2017 γνωμοδότησης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την από 11-07-2017 εισήγηση του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 30-08-2017

 

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξιακού Σχεδιασμού

 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.