Απόφαση 339403/17

Απόφαση 339403/6017/2017: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Τρίπολης σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 163, (ιδιοκτησία Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 339403/6017/2017: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Τρίπολης σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 163, (ιδιοκτησία Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών), (ΦΕΚ 28/ΑΑΠ/2017), 14-02-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

4. Το από 18-10-1925 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 322/Α/1925).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως ισχύει σήμερα και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων.

 

6. Το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

7. Τα άρθρα 18 και 19 του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, διατηρηθέντων εν ισχύ.

 

8. Την εγκύκλιο 1/1961 καθώς και το τεύχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκύκλιος 55/1988 οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις και επεκτάσεις σχεδίων πόλεως.

 

9. Την εγκύκλιο 18/2003 Αρμοδιότητες Πολεοδομικού Σχεδιασμού, όπως και την εγκύκλιο 6/2006 Άσκηση αρμοδιοτήτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

10. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

11. Το από [ΒΔ] 09-11-1955 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 320/Α/1955) περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Τρίπολης.

 

12. Το από [ΒΔ] 10-05-1964 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 78/Δ/1964) που αφορά τροποποίηση του από [ΒΔ] 09-11-1955 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 320/Α/1955).

 

13. Το από [ΒΔ] 19-05-1964 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 78/Δ/1964) Περί τροποποιήσεως του από [ΒΔ] 09-11-1955 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Τριπόλεως (ΦΕΚ 320/Α/1955).

 

14. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 21-11-1978 (ΦΕΚ 664/Δ/1978) Περί καθορισμού συντελεστών δομήσεως και όρων δομήσεως εις την εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχήν Τριπόλεως.

 

15. Τη με αριθμό οίκοθεν 5134/2005 απόφαση Νομάρχη Αρκαδίας (ΦΕΚ 1426/Δ/2005) η οποία αφορά την έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Τριπόλεως, στην περιοχή Ταξιαρχών στα οικοδομικά τετράγωνα 157-158-159 και στο οικοδομικό τετράγωνο 163.

 

16. Την από 15-01-2016 αίτηση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Τρίπολης σε συνέχεια της 110/15-12-2015 απόφασης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών καθώς και του σχετικού φακέλου που υποβλήθηκε στο Δήμο Τρίπολης.

 

17. Την από 11-01-2016 Τεχνική Έκθεση και το από Ιανουαρίου 2016 (κλίμακας 1:200) τοπογραφικό διάγραμμα και την πρόταση τροποποίησης που απεικονίζεται σε αυτό, της Διπλωματούχου Αγρονόμου Και Τοπογράφου Μηχανικού Αγγελικής Πετροπούλου, που ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης.

 

18. Την από 12-02-2016 εισήγηση του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης.

 

19. Την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρίπολης με αριθμό 6/2016.

 

20. Την απόφαση 273/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης και τη δημοσιοποίησή της στους εμπλεκόμενους ιδιοκτήτες και στον τύπο (9 και 10-06-2016 στα Καθημερινά Νέα και στις 22 και 23-06-2016 στο ΕΘΝΟΣ) σε συνέχεια της 19599/20-05-2016 ανακοίνωσης.

 

21. Το έγγραφο με αριθμό 32476/26-07-2016 του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με το οποίο μας διαβιβάστηκε ο σχετικός φάκελος και βεβαιώνεται πως δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της 273/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης.

 

22. Την εισήγηση Προϊσταμένης Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού με αριθμό 197951/3603/20-10-2016 η οποία διαβιβάστηκε με το σχετικό φάκελο με το έγγραφο με αριθμό οίκοθεν 286834/5223/2016 στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

 

23. Το έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας με αριθμό 214300/13-12-2016, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η ομόφωνα θετική γνωμοδότηση με αριθμό θέματος 22 από το πρακτικό 6 της 29-11-2016.

 

24. Και επειδή:

 

Α). Στην προτεινόμενη τροποποίηση καμία ένσταση δεν υπεβλήθη, δεν δημιουργούνται μη άρτιες και μη οικοδομήσιμες ιδιοκτησίες και δεν επέρχεται αλλαγή στα όρια του οικοδομικού τετραγώνου 163 καθώς οι οικοδομήσιμες γραμμές για τις οποίες ζητείται η τροποποίηση βρίσκονται όλες εσωτερικά της ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών με ΚΑΕΚ 032251138005.

 

Β). Με τον χαρακτηρισμό τμήματος εμβαδού 115,94 m2 ως οικοδομήσιμου τμήματος μπορεί να κατασκευαστεί μικρό παρεκκλήσι που εξυπηρετεί και διευκολύνει τις λειτουργικές ανάγκες του Ιερού Ναού και τις δραστηριότητες που διοργανώνονται από την Ενορία (κατηχητικό κ.λ.π.)

 

Γ). Με την εν λόγω πρόταση δεν επέρχεται υπέρβαση ή παράβαση των Πολεοδομικών Μεγεθών και δεν επέρχεται παράβαση του κτιριοδομικού Κανονισμού.

 

Δ) Η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

Ε) Η τροποποίηση αυτή θεωρείται σημειακή και εντοπισμένη, αποφασίζει:

 

1. Την έγκριση της Τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Τρίπολης σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 163 στην ιδιοκτησία Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών, όπως αυτή απεικονίζεται στο από Ιανουάριο 2016 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 της Διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Αγγελικής Πετροπούλου που ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης, υπογράφεται και συνοδεύει την παρούσα τροποποίηση και συγκεκριμένα:

 

1Α. Την ένταξη στους οικοδομήσιμους χώρους (εντός των οικοδομικών γραμμών) του βοηθητικού κτίσματος αποθήκης - λεβητοστασίου που απεικονίζεται με τα στοιχεία: ξ-ο-π-ρ-ξ (ΤΜΗΜΑ 3) εμβαδού 12,68 m2

 

1B. Την ένταξη στους οικοδομήσιμους χώρους (εντός των οικοδομικών γραμμών) τμήματος του κτίσματος γραφείου - αποθήκης - WC εμφαινόμενο υπό τα στοιχεία: θ-μ-ν-θ (ΤΜΗΜΑ 2) εμβαδού 1,82 m2

 

1Γ. Τη δημιουργία οικοδομήσιμου τμήματος που περιγράφεται με τα στοιχεία: α-β-γ-δ-ε-ζ-η-θ-ι-κ-λ-α (ΤΜΗΜΑ 1) εμβαδού 115,94 m2

 

1Δ. Την κατάργηση των οικοδομικών γραμμών με στοιχεία γ-δ-ε και ζ-η-θ-μ που θα έχει ως αποτέλεσμα οι οικοδομήσιμοι χώροι του Ιερού Ναού και του συμπληρωματικού κτίσματος γραφείου - αποθήκης - WC να αυξηθούν και να προστεθούν σε αυτούς επιπλέον οικοδομήσιμοι χώροι ΤΜΗΜΑ 1 με στοιχεία: α-β-γ-δ-ε-ζ-η-θ-ι-κ-λ-α και εμβαδόν 115,94 m2 και ΤΜΗΜΑ 2 με στοιχεία: θ-μ-ν-θ και εμβαδόν 1,82 m2

 

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.339403.17

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τρίπολη, 31-01-2017

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.