Απόφαση 355/16

Απόφαση 355/2016: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Τοπικής Κοινότητας Ελάτης με μετατόπιση των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών στα οικοδομικά τετράγωνα 68 & 69


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 355/2016: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Τοπικής Κοινότητας Ελάτης με μετατόπιση των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών στα οικοδομικά τετράγωνα 68 & 69, (ΦΕΚ 35/ΑΑΠ/2016), 08-03-2016.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2899/2014 (ΦΕΚ 2474/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα Αναπλήρωση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

10. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

11. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (Εγκύκλιος 6/2006) Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

14. Την υπ' αριθμόν 836/1999 (ΦΕΚ 577/Δ/1999) Απόφαση Νομάρχη Τρικάλων (ΦΕΚ 470/Δ/1985) με την οποία εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της πόλης Τρικάλων.

 

15. Την με αριθμό 2941/1990 (ΦΕΚ 539/Δ/1990) απόφαση Νομάρχη Τρικάλων με την οποία εγκρίθηκε η Πολεοδομική Μελέτη του Δημοτικού Διαμερίσματος Ελάτης Δήμου Αιθήκων.

 

16. Την υπ' αριθμόν 1/2016 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Ελάτης.

 

17. Την με αριθμό 53/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης.

 

18. Την υπ' αριθμόν 152/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης ομόφωνης απόφασης περί της τροποποίησης.

 

19. Τα τοπογραφικά Διαγράμματα που συντάχθηκαν από τον Πολιτικό Μηχανικό Ευάγγελο Ζαφείρη και θεωρήθηκαν από τον Διευθυντή Πολεοδομίας Δήμου Πύλης Στέφανο Παιδή και συνοδεύουν την με αριθμό 152/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης.

 

20. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 16309/2013 βεβαίωση του Αντιδημάρχου Πύλης, σύμφωνα με την οποία δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της με αριθμό 152/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης.

 

21. Την επί του τοπογραφικού διαγράμματος βεβαίωση του Δημάρχου Πύλης, σύμφωνα με την οποία κανένα οικόπεδο δεν καθίσταται μη άρτιο και δε ρυμοτομείται κανένα νομίμως υφιστάμενο κτίριο.

 

22. Την επί του τοπογραφικού διαγράμματος εμβαδομέτρηση, από την οποία προκύπτει ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση δεν επέρχεται μείωση των κοινόχρηστων χώρων.

 

23. Το με αριθμό 10254/2013/2015 του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού/Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού Της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το οποίο ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία.

 

24. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 516/2015 έγγραφο του Δήμου Πύλης με το οποίο μας αποστάλθηκαν διορθωμένα τοπογραφικά διαγράμματα.

 

25. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 18089/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων με το οποίο διαβιβάστηκε η από 02-12-2015 εισήγηση της υπηρεσίας και το Τοπογραφικό Διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

26. Την με αριθμό 2η/20-01-2016 (πρακτικό 1ο) ομόφωνη Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων υπέρ της έγκρισης της παραπάνω τροποποίησης.

 

1. Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά όπως ορίζει η εγκύκλιος 55/1988, ο νόμος 4067/2012 και οι Καταργούμενες Μεταβατικές Διατάξεις, άρθρο 6 του νόμου 4315/2014.

 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1.3)α του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, κάθε τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πρέπει να κατευθύνεται από πολεοδομικά κριτήρια και να αποβλέπει στην θεραπεία πολεοδομικών αναγκών, υγιεινής, συγκοινωνίας, ασφάλειας, οικονομίας και αισθητικής, τις οποίες εμφανίζει η οικιστική ανάπτυξη και διαμόρφωση της πόλης στην εξέλιξή της.

 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4)α του νόμου 3044/2002, οι τροποποιήσεις εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ). Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν επηρεάζεται το ισοζύγιο των κοινόχρηστων χώρων όπως αυτό βεβαιώνεται από την εμβαδομέτρηση επί του τοπογραφικού διαγράμματος.

 

4. Με την προτεινόμενη τροποποίηση μετατοπίζεται η ρυμοτομική - οικοδομική γραμμή προς τις ιδιοκτησίες των Κωνσταντίνου Τζάλα και Βασιλείου Ράπτη, οι οποίοι συναινούν καθώς έτσι θα βελτιωθεί η πρόσβαση στις ιδιοκτησίες τους και ακολουθείται η υφιστάμενη κατάσταση που μέχρι σήμερα δε δημιουργεί προβλήματα.

 

5. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Τοπικής Κοινότητας Ελάτης με μετατόπιση ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών στα οικοδομικά τετράγωνα 68 και 69 και τη διαβίβαση του θέματος στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται ακολούθως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Τη διατήρηση των όρων δόμησης που ισχύουν στην περιοχή, σύμφωνα και με το 7ο σχετικό.

 

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.335.16

 

Λάρισα, 23-02-2016

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.