Απόφαση 356362-1305/17

Απόφαση 356362/1305/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βρασνών με τον αποχαρακτηρισμό κοινόχρηστης οδού (πεζοδρόμου) που βρίσκεται μεταξύ των Οικοδομικών Τετραγώνων Γ349 και Γ351 και το χαρακτηρισμό της σε οικοδομήσιμο σε εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4315/2014


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 356362/1305/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βρασνών με τον αποχαρακτηρισμό κοινόχρηστης οδού (πεζοδρόμου) που βρίσκεται μεταξύ των Οικοδομικών Τετραγώνων Γ349 και Γ351 και το χαρακτηρισμό της σε οικοδομήσιμο σε εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4315/2014, (ΦΕΚ 227/ΑΑΠ/2017), 29-09-2017.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154, 159, 160 και 243 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999). Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 186, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 133/2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 226/Α/2010).

 

5. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 9752/2014 (03-06-2014) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την επικύρωση της εκλογής Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01-09-2014 έως 31-08-2019.

 

6. Το από 27-08-2014 πρακτικό ορκωμοσίας των ανωτέρω.

 

7. Την υπ' αριθμόν 81320/77909/2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β/2016) Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

8. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΓΠΚΜ/1827/2016 (ΦΕΚ 321/ΥΟΔΔ/2016) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης τους.

 

9. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 30149/387/2017 (ΦΕΚ 390/Β/2017) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

10. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΓΠΚΜ/642/2017 (ΦΕΚ 102/ΥΟΔΔ/2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

11. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν ΓΠΚΜ/82/10-01-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Τοποθέτηση Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

12. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν ΓΠΚΜ/94/11-01-2017 (Ορθή επανάληψη 30-01-2017) απόφαση Περιφερειάρχη Ορισμός Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

13. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 8895(49)/11-01-2017 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Προγραμματισμού και Υποδομών για την τοποθέτηση Υπαλλήλων των Οργανικών Μονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

14. Τη με αριθμό οίκοθεν 222426/3621/2017 (ΦΕΚ 2101/Β/2017) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξικού Σχεδιασμού Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών, Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών καθώς και στον Προϊστάμενο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού (ΠKM) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

15. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

 

16. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

17. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) όπως αυτό αντικατέστησε το άρθρο 32 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

18. Το από 05-04-1993 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 629/Δ/1993), με το οποίο εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη των πολεοδομικών ενοτήτων 1, 2 και 3 περιοχής δεύτερης κατοικίας του οικισμού Βρασνών και τμήματος της κοινότητας Ασπροβάλτας Νομού Θεσσαλονίκης.

 

19. Τη με αριθμό 29/25841/ΠΣΚ/1157/1998 (ΦΕΚ 869/Δ/1998) απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης, για τροποποίηση σχεδίου πόλεως β' κατοικίας, οικισμού Ασπροβάλτας Κοινότητας Ασπροβάλτας και οικισμού Βρασνών Κοινότητας Βρασνών και τμήματος κοινότητας Ασπροβάλτας στη Ζώνη διέλευσης της Εγνατίας οδού.

 

20. Την απόφαση ΔΤΥΝΘ/07/2417/1998 περί καθορισμού οριογραμμών ρεμάτων.

 

21. Την απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης 07/3377/2000 έγκρισης διευθέτησης χειμάρρου Βρασνών.

 

22. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 192/14-01-2003 θεώρηση από 10-01-2003 του τμήματος Υδραυλικών έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας των οριογραμμών υδατορεμάτων οικισμού Βρασνών Δήμου Αγίου Γεωργίου.

 

23. Τη με αριθμό 320/31-01-2003 (ΦΕΚ 165/Δ/2003) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, για αναδιάταξη κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων - σημειακές τροποποιήσεις, επαναπροσδιορισμός τομέων αρτιότητας, Δημοτικού Διαμερίσματος Βρασνών Δήμου Αγίου Γεωργίου Νομού Θεσσαλονίκης.

 

24. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/A/2003) Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τις πράξεις εφαρμογής.

 

25. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 29/11769/ΠΣΚ/271/2005 (ΦΕΚ 333/Δ/2005) απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης, για τροποποίηση πολεοδομικών ρυθμίσεων στην περιοχή παραθεριστικής κατοικίας του Δημοτικού Διαμερίσματος Βρασνών Δήμου Αγίου Γεωργίου Νομού Θεσσαλονίκης.

 

26. Τη μελέτη πράξης εφαρμογής της περιοχής β' κατοικίας του Δημοτικού Διαμερίσματος Βρασνών του Δήμου Αγίου Γεωργίου, όπως συντάχθηκε από το μελετητή και αναρτήθηκε στο Δήμο σύμφωνα με τον νόμο.

 

27. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 29/ΠΕ/12512,11814, 5205, 66374/2008, 8928/2008, 4898/2007, 4373/2007, 3384/2006/ 12-05-2009 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης, με την οποία κυρώθηκε η με αριθμό 99 πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ένταξης σε ρυμοτομικό σχέδιο περιοχών β' κατοικίας του Δημοτικού Διαμερίσματος Βρασνών του Δήμου Αγίου Γεωργίου Νομού Θεσσαλονίκης, που μεταγράφηκε στον τόμο 1552 με αύξοντα αριθμό 6 του Υποθηκοφυλακείου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, στις 31-08-2009.

 

28. Τα κτηματογραφικά διαγράμματα και τους πίνακες της πράξης εφαρμογής που κυρώθηκαν με την παραπάνω απόφαση.

 

29. Τη με αριθμό 117/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλβης με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ της άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 4315/2014 που αφορά την ιδιοκτησία της ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ Σοφίας με ΚΑΚ 031956 στα οικοδομικά τετράγωνα Γ351 και Γ349 της πολεοδομικής μελέτης Βρασνών.

 

30. Τη με αριθμό 10η Πράξη της 26ης Συνεδρίας της 27-07-2017 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την από 14-07-2017 εισήγηση του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

31. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005), και τη διαπίστωση ότι από τις κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή και το ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου διαγράμματος, που τη συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 30-08-2017

 

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη

 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.