Απόφαση 36089/15

Απόφαση 36089/494/2015: Μερική έγκριση τροποποίησης στο οικοδομικό τετράγωνο 7 του σχεδίου πόλεως Θέρμου - Αποκατάσταση της οδού Αρχαιοτήτων στην υπάρχουσα κατάσταση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 36089/494/2015: Μερική έγκριση τροποποίησης στο οικοδομικό τετράγωνο 7 του σχεδίου πόλεως Θέρμου - Αποκατάσταση της οδού Αρχαιοτήτων στην υπάρχουσα κατάσταση, (ΦΕΚ 45/ΑΑΠ/2015), 10-03-2015.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Την με αριθμό 296694/5007/2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος (ΦΕΚ 3081/Β/2014) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες.

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 94 και 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν - συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3 και 70 αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του κεφαλαίου II του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος, που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 31, παράγραφος 3, του νόμου 1577/1985.

 

5. Την εγκύκλιο υπ' αριθμόν 55/1988 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Δ/2003), του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997 και του άρθρου 8 του νόμου 1337/1983.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

8. Την παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός).

 

9. Τον νόμο 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014), άρθρο 62.

 

10. Την 10/2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

11. Το από [ΒΔ] 15-03-1948 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 74/Α/1948) Περί εγκρίσεως του Πολεοδομικού Σχεδίου Θέρμου (Τριχωνίδας).

 

12. Τα με αριθμούς πρωτοκόλλου 3988/2012 και 5684/2013 έγγραφα του Δήμου Θέρμου, με τα οποία μας υποβλήθηκε ο φάκελος με τα δικαιολογητικά και τα πρόσθετα στοιχεία για την έγκριση της τροποποίησης του σχεδίου πόλεως Θέρμου Αποκατάσταση της οδού Αρχαιοτήτων στην υπάρχουσα κατάσταση.

 

13. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 165703/4531/2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αιτωλοακαρνανίας για την έγκριση της αιτούμενης τροποποίησης Σχεδίου Πόλεως Θέρμου Αποκατάσταση της οδού Αρχαιοτήτων στην υπάρχουσα κατάσταση.

 

14. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 42/34826/2014 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε Απόσπασμα Πρακτικού της από 13-5-2014 συνεδρίασης του, με την θετική γνωμοδότηση του για το (α) σκέλος της τροποποίησης που αναφέρεται στο οικοδομικό τετράγωνο 7 και αφορά σε μετατόπιση της οικοδομικής γραμμής που προέκυψε κατά την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως επί του εδάφους, λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημόσια δημοτική οδός στα δυτικά του οικοδομικού τετραγώνου είναι πλήρως διανοιγμένη. Για το (β) σκέλος της τροποποίησης που αναφέρεται σε καθορισμό οικοδομικής γραμμής του ανοικτού οικοδομικού τετραγώνου με το στοιχείο 1 του προαναφερόμενου ακριβούς αντιγράφου που συνοδεύει το σχέδιο πόλης, η εξέταση του θέματος αναβάλλεται, καθώς αποτελεί πράξη πολεοδομικού περιεχομένου και δεν έχει ληφθεί υπόψη το ισχύον πολεοδομικό καθεστώς και η αντίστοιχη νομοθεσία

 

15. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 240129/5923/2014 έγγραφο μας προς τον Δήμο Θέρμου για αναπροσαρμογή του τοπογραφικού διαγράμματος της αιτούμενης τροποποίησης σύμφωνα με την από 13-05-2014 σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας προκειμένου να αποσταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

16. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3885/2014 έγγραφο του Δήμου Θέρμου με το οποίο μας διαβιβάστηκε το από 29-09-2014 αναπροσαρμοσμένο τοπογραφικό διάγραμμα τροποποίησης συντεταγμένο και θεωρημένο αρμοδίως.

 

17. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 271110/6499/2014 έγγραφο μας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας με το οποίο διαβιβάστηκε για θεώρηση το αναπροσαρμοσμένο τοπογραφικό διάγραμμα τροποποίησης.

 

18. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 146/143991/2014 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ/ΠΔΕ 36089/494/2015) έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, με το οποίο μας επιστράφηκε σφραγισμένο το αναπροσαρμοσμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

 

19. Το γεγονός ότι:

 

α) σύμφωνα με το πρώτο σκέλος της αιτούμενης τροποποίησης, οι πολεοδομικές γραμμές ταυτίζονται με τις υπάρχουσες και αυξάνεται η επιφάνεια των κοινοχρήστων χώρων, συνεπώς επέρχεται πολεοδομική και αισθητική βελτίωση στην περιοχή και

 

β) για το δεύτερο σκέλος της αιτούμενης τροποποίησης πρέπει να εξεταστεί το ισχύον πολεοδομικό καθεστώς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

γ) αφορά αναγνώριση τμήματος υπάρχουσας ασφαλτοστρωμένης οδού, αποφασίζουμε:

 

Την έγκριση της τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως Θέρμου Αποκατάσταση της οδού Αρχαιοτήτων στην υπάρχουσα κατάσταση μόνο ως προς το πρώτο σκέλος της, που αφορά σε μετατόπιση της οικοδομικής γραμμής στο οικοδομικό τετράγωνο 7 από τα σημεία Α, 3, 4, 13, Ν στα σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ν, όπως ακριβώς απεικονίζεται στο από 29-09-2014 συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής της απόφασης.

 

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μόνο για παράβαση νόμου μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (άρθρο 227)1)α του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)).

 

a.36089.15

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί με το συνοδευτικό της διάγραμμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πάτρα, 17-02-2015

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.