Απόφαση 365/17

Απόφαση 365/2017: Τροποποίηση σχεδίου διανομής Σελίμογλου (έτους 1930), στα οικοδομικά τετράγωνα 6, 7 και 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 365/2017: Τροποποίηση σχεδίου διανομής Σελίμογλου (έτους 1930), στα οικοδομικά τετράγωνα 6, 7 και 10, (ΦΕΚ 106/ΑΑΠ/2017), διόρθωση (ΦΕΚ 133/ΑΑΠ/2017), 16-05-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2899/2014 (ΦΕΚ 2474/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα Αναπλήρωση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140 Α/2000) Περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

10. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

11. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (Εγκύκλιος 6/2006) Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

14. Το από [ΠΔ] 09-07-1935 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 332/Α/1935) περί εγκρίσεως ρυμοτομίας και οριστικής διανομής των συνοικισμών Ριζάριο-Τρικάλων κ.λ.π.

 

15. Τη με αριθμό 8151/1962 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων περί μεταβιβάσεως κυριότητος κοινοχρήστων εκτάσεων απαλλοτριωθέντος αγροκτήματος εις το τον Δήμο Τρικκαίων (ΦΕΚ 92/Β/1962).

 

16. Τη με αριθμό 8334/21-05-1986 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων με την οποία παραχωρήθηκε κατά κυριότητα στο Δήμο Τρικκαίων, μεταξύ άλλων και το υπ' αριθμό 24 οικόπεδο της διανομής οικοπέδων, της περιοχής Σελίμογλου, εμβαδού 342 m2

 

17. Το από 19-06-1992 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 646/Δ/1992) περί έγκρισης τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Τρικκαίων (νομού Τρικάλων), για τον καθορισμό χώρου για την εκτέλεση επείγοντος στεγαστικού προγράμματος και καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.

 

18. Το διάγραμμα και τον πίνακα οριστικής διανομής του συνοικισμού Σελίμογλου του έτους 1930.

 

19. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 27782/03-06-2015 αίτηση των Κατσαρού Ιωάννη, Κατσαρού Χρήστου και Κατσαρού Βασιλικής με την οποία ζητήθηκε η αυθυποβολή φακέλου τροποποίησης του σχεδίου πόλεως στο συνοικισμό Σελίμογλου.

 

20. Την υπ' αριθμόν 90/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων.

 

21. Την 387/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων.

 

22. Την από 05-10-2015 Αιτιολογική Έκθεση της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, του Δήμου Τρικκαίων.

 

23. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 6060/11-07-2014 βεβαίωση του Αντιδημάρχου Πολεοδομίας, ότι σύμφωνα με την προτεινόμενη τροποποίηση δεν ρυμοτομείται και δεν καθίσταται μη άρτιο κανένα οικόπεδο.

 

24. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 57926/08-10-2015 βεβαίωση της Διευθύντριας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, σύμφωνα με την οποία, κατά της ανωτέρω 387/2015 απόφασης δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.

 

25. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 27782/08-10-2015 έγγραφο του Δήμου Τρικκαίων, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία ο φάκελος της προτεινόμενης ρύθμισης του θέματος.

 

26. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 16775/16-12-2015 έγγραφο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, με το οποίο διαβιβάστηκε η από 15-12-2015 εισήγηση της υπηρεσίας και το Τοπογραφικό Διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

27. Το απόσπασμα του Πρακτικού της 9ης/14-12-2016 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων (Πράξη 44η), με το οποίο το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ως προς την έγκριση της παραπάνω τροποποίησης.

 

Επειδή:

 

1. Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά όπως ορίζει η εγκύκλιος 55/1988, ο νόμος 4067/2012 και οι καταργούμενες - μεταβατικές Διατάξεις, άρθρο 6 του νόμου 4315/2014.

 

2. Από το διάγραμμα και τον πίνακα οριστικής διανομής του συνοικισμού Σελίμογλου του έτους 1930 (ΦΕΚ 332/Α/1935), προκύπτει ότι το τμήμα μεταξύ του οικοδομικού τετραγώνου

 

10 και του εξωτερικού ορίου της διανομής, χαρακτηρίζεται ως Περιφερειακή Ζώνη και κατατάσσεται μαζί με την Εκκλησία, το Σχολείο, το Κοινοτικό Κατάστημα, την Πλατεία, τον κοινόχρηστο Χώρο και τους Δρόμους στην κατηγορία Β-Κοινόχρηστα.

 

3. Ο παραπάνω χώρος είναι ήδη διαμορφωμένος ως δημοτική οδός, χώρος στάθμευσης (σύμφωνα με το Τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο Εργατικών κατοικιών από 19-06-1992 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 646/Δ/1992)) και χώρος πρασίνου (η έκταση για την οποία προτείνεται από τον Δήμο ο αποχαρακτηρισμός της και ο χαρακτηρισμός της ως οικοδομήσιμος χώρος).

 

4. Σύμφωνα με την 90/2015 απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην ανταλλαγή εκτάσεως ιδιοκτησίας Ιωάννη-Χρήστου-Βασιλικής Κατσαρού με αντίστοιχη δημοτική έκταση που θα προκύψει από τον αποχαρακτηρισμό της Κοινόχρηστης Περιφερειακής ζώνης Νοτίως του οικοδομικού τετραγώνου 10 της οριστικής διανομής του συνοικισμού Σελίμογλου του έτους 1930.

 

5. Η προτεινόμενη ρύθμιση πρέπει να αποβλέπει σε κοινή ανάγκη ή ωφέλεια και να μην υπαγορεύεται από ιδιωτικό συμφέρον.

 

6. Η προτεινόμενη επιβολή αδιεξόδου πεζοδρόμου μεταβλητού πλάτους στο οικοδομικό τετράγωνο 6 δεν επιβάλλεται για λόγους κοινής ανάγκης και ωφέλειας, διότι όλα τα οικόπεδα που έχουν προέλθει από το σχέδιο διανομής του οικισμού στο εν λόγο οικοδομικό τετράγωνο έχουν πρόσβαση σε δρόμο.

 

7. Το υπ' αριθμόν 24 οικόπεδο της διανομής οικοπέδων, της περιοχής Σελίμογλου, με την υπ' αριθμόν 8334/1986 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων παραχωρήθηκε κατά κυριότητα στο Δήμο Τρικκαίων, με την προϋπόθεση ν' αλλάξει χρήση από Κοινοτικό κατάστημα σε παιδική χαρά, μιας και βρίσκεται όμορα του δημοτικού σχολείου. Επί εδάφους, σήμερα έχει περιφραχθεί ο χώρος και έχουν τοποθετηθεί κούνιες και τραμπάλα.

 

8. Με την από 15-12-2015 εισήγηση της (26ο σχετικό), προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας εισηγήθηκε θετικά για την τροποποίηση στο οικοδομικό τετράγωνο 7, με την αλλαγή χρήσης του οικοπέδου με αρίθμηση 24, της διανομής οικοπέδων από Κοινοτικό Κατάστημα σε χώρο Παιδικής Χαράς (ΟΤ 7Α-ΚΧ). Επίσης εισηγήθηκε αρνητικά στο σκέλος της τροποποίησης του σχεδίου διανομής οικοπέδων Σελίμογλου, στο οικοδομικό τετράγωνο 10 και στο οικοδομικό τετράγωνο 6, με το χαρακτηρισμό της υφιστάμενης και διαμορφωμένης οδού, μεταβλητού πλάτους ως δημοτικού πεζοδρόμου.

 

9. Με το απόσπασμα του πρακτικού της 9ης/14-12-2016 συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων (27ο σχετικό), το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ως προς την έγκριση της παραπάνω τροποποίησης διότι:

 

α) Από την προτεινόμενη επιβολή του πεζοδρόμου μεταβλητού πλάτους, στο οικοδομικό τετράγωνο 6 όπως έχει σχηματιστεί και διαμορφωθεί επί εδάφους, με τη βούληση των ιδιοκτητών και επί σειρά ετών, αυξάνεται το εμβαδόν των κοινοχρήστων χώρων της περιοχής κατά 166,45 m2 και δίνεται στην κοινοχρησία ο προτεινόμενος πεζόδρομος, προς όφελος των παρόδιων ιδιοκτητών και μη.

 

β) Από την προτεινόμενη επιβολή ρυμοτομίας, και σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί στην περιοχή, με τον αποχαρακτηρισμό του οικοπέδου που παραχωρήθηκε στο Δήμο Τρικκαίων, για την ανέγερση κοινοτικού καταστήματος, το χαρακτηρισμό του ως χώρο πλατείας και τη δημιουργία πεζοδρόμων πέριξ αυτού του χώρου, επέρχεται επαύξηση των κοινοχρήστων χώρων εμβαδού 346 m2, όσο και το εμβαδόν του οικοπέδου. Η παιδική χαρά προτείνεται δίπλα από το χώρο του Δημοτικού σχολείου του οικισμού, προς όφελος και χρήση με ασφάλεια των παιδιών του σχολείου αλλά και των παιδιών του οικισμού.

 

γ) Από την προτεινόμενη επιβολή ρυμοτομίας, με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος της Περιφερειακής Ζώνης (εμβαδού 301 m2), το χαρακτηρισμό του ως Χώρου Πρασίνου (ΟΤ 10Α-ΚΧ), εμβαδού 336,46 m2 και τους πεζοδρόμους πέριξ αυτού (εμβαδού 116 m2) σε συνέχεια του εγκεκριμένου με το από 19-06-1992 προεδρικό διάταγμα χώρου στάθμευσης, έμπροσθεν του οικοδομικού τετραγώνου 10, ρυθμίζοντας μία έκταση η οποία δεν έχει χαρακτηρισμό και δε λήφθηκε υπόψη, κατά την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής των Εργατικών κατοικιών του Δήμου Τρικκαίων, με το ίδιο διάταγμα ρυμοτομίας (από 19-06-1992 προεδρικό διάταγμα). Είναι προφανές και σε αυτή την περίπτωση ότι ο Δήμος Τρικκαίων αποσκοπεί στην κυκλοφοριακή ρύθμιση και διευκόλυνση, στην αισθητική όντος των κατασκευών που πρόκειται να γίνουν και με ποιο τρόπο ακριβώς, δηλαδή στον ακριβή σχεδιασμό των χώρων οικοδομήσιμων και μη και περαιτέρω στην ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής, που απορρέει από αυτό το σχεδιασμό. Όταν προτείνονται πολεοδομικές ρυθμίσεις και ρυθμίζονται θέματα, που για χρόνια δημιουργούν σύγχυση, τότε η άποψη του Συμβουλίου είναι ότι αυτές τελούν προς όφελος και μόνο των πολιτών και προς αποφυγή παρερμηνειών αναφορικά με τη χρήση και ενδεχομένως τη χρησιμότητα των εκτάσεων.

 

δ) Οι κοινόχρηστοι χώροι που αποδίδονται στους κατοίκους της περιοχής του εν λόγω οικισμού, πέραν των υπαρχόντων, υπολογίσθηκαν σε 212 m2, δηλαδή επέρχεται αύξηση του ισοζυγίου των κοινοχρήστων χώρων, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης σχεδίου διανομής Σελίμογλου (έτος 1930) στα οικοδομικά τετράγωνα 6, 7 και 10, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται ακολούθως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για παράβαση νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.365.17

 

Λάρισα, 07-02-2017

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.