Απόφαση 4628/15

Απόφαση 4628/2015: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Τρικάλων στο οικοδομικό τετράγωνο 18 που περικλείεται από τις οδούς Φλεγίου - Πλάτωνος - Τερτίπη - Πλούταρχου, με αποχαρακτηρισμό της ιδιοκτησίας Χατζόπουλου, Κλειδωνά κ.λ.π. ως χώρου για ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και χαρακτηρισμό τμήματος της εν λόγω ιδιοκτησίας ως χώρου για την ανέγερση Νηπιαγωγείου. Θέσπιση όρων δόμησης ομοίων με αυτούς της όμορης περιοχής σε συμμόρφωση στην υπ' αριθμόν 463/2012 απόφαση του Δήμου Τρικκαίων (ΦΕΚ 435/ΑΑΠ/2012) περί εκδόσεως βεβαιωτικής πράξης αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης έκτασης εμβαδού 2.000 m² μετά του επ' αυτού κτίσματος στο οικοδομικό τετράγωνο 18 της Πολεοδομικής Ενότητας V Αναθεώρηση Σαραγίων με ταυτόχρονη επιβολή εισφοράς σε γη (νόμος 3213/2003 και 4067/2012)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4628/2015: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Τρικάλων στο οικοδομικό τετράγωνο 18 που περικλείεται από τις οδούς Φλεγίου - Πλάτωνος - Τερτίπη - Πλούταρχου, με αποχαρακτηρισμό της ιδιοκτησίας Χατζόπουλου, Κλειδωνά κ.λ.π. ως χώρου για ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και χαρακτηρισμό τμήματος της εν λόγω ιδιοκτησίας ως χώρου για την ανέγερση Νηπιαγωγείου. Θέσπιση όρων δόμησης ομοίων με αυτούς της όμορης περιοχής σε συμμόρφωση στην υπ' αριθμόν 463/2012 απόφαση του Δήμου Τρικκαίων (ΦΕΚ 435/ΑΑΠ/2012) περί εκδόσεως βεβαιωτικής πράξης αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης έκτασης εμβαδού 2.000 m² μετά του επ' αυτού κτίσματος στο οικοδομικό τετράγωνο 18 της Πολεοδομικής Ενότητας V Αναθεώρηση Σαραγίων με ταυτόχρονη επιβολή εισφοράς σε γη (νόμος 3213/2003 και 4067/2012), (ΦΕΚ 111/ΑΑΠ/2015), 12-06-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2899/2014 (ΦΕΚ 2474/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα Αναπλήρωση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

10. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

11. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (Εγκύκλιος 6/2006) Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

14. Το ισχύον στην περιοχή εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, ένταξη στο σχέδιο πόλης με το από [ΒΔ] 02-08-1937 βασιλικό διάταγμα, που αναθεωρήθηκε με την απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων με υπ' αριθμόν 4209/1988 (ΦΕΚ 640/Δ/1988) και με την οποία η ως άνω ιδιοκτησία είχε καθοριστεί ως Χώρος Νηπιαγωγείου, Βρεφικού Σταθμού, Τοπικού, Εμπορικού και Πολιτιστικού Κέντρου.

 

15. Τη με αριθμό 377/2005 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων (1ο Τριμελές Τμήμα), σύμφωνα με την οποία έγινε δεκτό το αίτημα για άρση της επιβληθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με ταυτόχρονη εισφορά σε γη.

 

16. Την υπ' αριθμόν 468/2009 απόφαση του Νομάρχη (ΦΕΚ 100/ΤΑΑ/2009) για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 18, στην Πολεοδομική Ενότητα Σαράγια με την οποία αποχαρακτηρίστηκε ο δεσμευόμενος χώρος και δεσμεύθηκε εκ νέου, χώρος 2.000 m2 για την ανέγερση Δημοτικού Σχολείου με ταυτόχρονο καθορισμό όρων δόμησης.

 

17. Την υπ' αριθμόν 283/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων, προσδιορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης για την ανωτέρω εδαφική έκταση και τα επικείμενα επ' αυτής.

 

18. Την υπ' αριθμόν 238/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων αναγνώρισης δικαιούχων των Ευφροσύνη Κ. Χατζοπούλου, Καλλιόπης Ι. Χατζοπούλου, Παντελίας Ι. Χατζοπούλου, Κωνσταντίνου Ι. Χατζοπούλου και Μάριου Ι. Χατζοπούλου.

 

19. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 5513/2012 αίτηση των δικαιούχων προς αποζημίωση με την οποία ζητούν την τροποποίηση του σχεδίου, καθότι παρήλθε ο προβλεπόμενος χρόνος του δεκαοκτάμηνου χωρίς καταβολή ή παρακατάθεση των οφειλόμενων αποζημιώσεων.

 

20. Την υπ' αριθμόν 279/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Τρικάλων με την οποία εγκρίθηκε η μη παρακατάθεση αποζημίωσης για την απαλλοτριούμενη έκταση συνολικού εμβαδού 2.000 m2 μετά του επ' αυτού κτίσματος που βρίσκεται επί των οδών Φλεγίου, Πλούταρχου, Τερτίπη και Πλάτωνος του Δήμου Τρικκαίων.

 

21. Την υπ' αριθμόν 463/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικάλων (ΦΕΚ 435/ΑΑΠ/2012) με την οποία εκδόθηκε η βεβαιωτική πράξη αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης έκτασης εμβαδού 2.000 m2, μετά του επ' αυτής κτίσματος, που κηρύχθηκε με την υπ' αριθμόν 107/2008 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Τρικάλων για την ανέγερση Δημοτικού Σχολείου.

 

22. Την από 15-03-2013 Εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών, της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Τρικκαίων προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

 

23. Το από 20-11-2013 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας απάντησης στο με αριθμό πρωτοκόλλου 34951/11-06-2013 υπόμνημα των φερόμενων ιδιοκτητών, την υπ' αριθμόν 79/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για αναβολή του θέματος της εν λόγω τροποποίησης και τη συμπληρωματική εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με την οποία προτείνεται ο αποχαρακτηρισμός της έκτασης εμβαδού 2.000 m2 με ταυτόχρονη επιβολή εισφοράς σε γη, επιβολή προκηπίου 4 m και λοιπών όρων δόμησης που ισχύουν στην περιοχή, στον τομέα ΙΙΙΔ.

 

24. Την 199/2013 απόφαση, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

25. Την 13/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων.

 

26. Το θεωρημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα στις 07-05-2014 από τη Διευθύντρια Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Τρικκαίων, που συνοδεύει την με αριθμό 13/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων.

 

27. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 26888/07-05-2014 βεβαίωση της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Τρικκαίων, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της με αριθμό 13/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων.

 

28. Τη βεβαίωση επί του συνημμένου εγκεκριμένου σχεδίου Τροποποίησης ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν ρυμοτομείται και δεν καθίσταται μη άρτιο κανένα οικόπεδο.

 

29. Το με αριθμό 6855/2014/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων με το οποίο διαβιβάστηκε η από 24-02-2015 εισήγηση της υπηρεσίας και το Τοπογραφικό Διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

30. Τη με αριθμό 12η/17-04-2015 (πρακτικό 3ο) ομόφωνη Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Τρικκαίων υπέρ της έγκρισης της παραπάνω τροποποίησης.

 

31. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Επειδή:

 

1. Με την απόφαση που αναφέρεται στο 21ο σχετικό, αποφασίστηκε η προώθηση της κατά νόμο απαιτούμενης τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Τρικάλων, στο ανωτέρω οικοδομικό τετράγωνο 18, για την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας.

 

2. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική εγκύκλιο της ΔΠΣ\ΓΔΠ\ΥΠΕΧΩΔΕ (βλέπε ανωτέρω 11° σχετικό), τροποποιήσεις σχεδίου πόλης, σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση με την οποία επιβεβαιώνεται η αυτοδίκαια ανάκληση απαλλοτρίωσης ή αίρεται επιβληθείσα ρυμοτομική απαλλοτρίωση ή επιβληθέν βάρος σε ιδιοκτησία για κοινωφελή σκοπό μπορούν κατ' εξαίρεση να εγκρίνονται με απόφαση Νομάρχη και ήδη η σχετική αρμοδιότητα έχει μεταβιβαστεί στους αιρετούς Περιφερειάρχες με το 1o σχετικό.

 

3. Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά όπως ορίζει η εγκύκλιος 55/1988, ο νόμος 4067/2012 και οι Καταργούμενες - Μεταβατικές Διατάξεις, άρθρο 6 του νόμου 4315/2014.

 

4. Από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμός.

 

5. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (τροποποίηση του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997) και σύμφωνα με τις Καταργούμενες - Κανονιστικές Διατάξεις άρθρο 6, παράγραφος 6 του νόμου 4315/2014, προκύπτει ότι το μέγεθος της οφειλόμενης εισφοράς σε γη για το αποδεσμευόμενο τμήμα της ιδιοκτησίας αντιστοιχεί σε έκταση 325,00 m2 που επιβάλλεται ταυτόχρονα με την άρση της απαλλοτρίωσης, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Τρικκαίων στην ιδιοκτησία των Ευφροσύνη Κ. Χατζοπούλου, Καλλιόπης Κ. Χατζοπούλου, Παντελίας Ι. Χατζοπούλου, Κωνσταντίνου Ι. Χατζοπούλου και Μάριου Ι. Χατζοπούλου, κατοίκων Τρικάλων, σε συμμόρφωση με τη Βεβαιωτική Πράξη Αυτοδίκαιης Άρσης Απαλλοτρίωσης υπ' αριθμόν 463/2012 του Δήμου Τρικκαίων (ΦΕΚ 435/ΑΑΠ/2012), για την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Τρικάλων στο οικοδομικό τετράγωνο 18, στην Πολεοδομική Ενότητα Σαράγια με την υπ' αριθμόν 468/2009 απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 100/ΑΑΠ/2009) οπότε και χαρακτηρίσθηκε και δεσμεύθηκε ο χώρος των 2.000 m2 για την ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και τον αποχαρακτηρισμό του τμήματος αυτού, επιφάνειας 2.000 m2 με την ενσωμάτωση του στο οικοδομικό τετράγωνο 18, σύμφωνα με το διάγραμμα κλίμακας 1:500 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

 

2. Την επιβολή εισφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (τροποποίηση του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997) και με τις Καταργούμενες - Κανονιστικές Διατάξεις άρθρο 6, παράγραφος 6 του νόμου 4315/2014, επιφάνειας 325,00 m2 όπως φαίνεται με στοιχεία 1-2-Ζ-Ε-Δ-Ι στο διάγραμμα κλίμακας 1:500 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και χαρακτηρίζεται ως χώρος για την ανέγερση Νηπιαγωγείου με μέγιστο συντελεστή δόμησης 0,40 και λοιπούς όρους δόμησης που ισχύουν στην περιοχή στον τομέα ΙΙΙΔ.

 

3. Την επιβολή προκηπίου 4 m στο υπόλοιπο τμήμα της ιδιοκτησίας έκτασης 1.675,00 m2 που απομένει ως οικοδομήσιμος χώρος.

 

4. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για Παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.4628.15

 

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 13-05-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.