Απόφαση 472731/15

Απόφαση 472731/9555/2015: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος χώρου Διοίκησης στο οικοδομικό τετράγωνο Γ342, που περικλείεται από τις οδούς Ευσταθίου Στουγιαννάκη, Ηρώων Μεσοβονίου, Μεν. Γκράτσιου και Κηφισίας, στην περιοχή Κηφισιάς του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε εκτέλεση των υπ' αριθμών 2188/2007 και 1422/2010 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 472731/9555/2015: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος χώρου Διοίκησης στο οικοδομικό τετράγωνο Γ342, που περικλείεται από τις οδούς Ευσταθίου Στουγιαννάκη, Ηρώων Μεσοβονίου, Μεν. Γκράτσιου και Κηφισίας, στην περιοχή Κηφισιάς του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε εκτέλεση των υπ' αριθμών 2188/2007 και 1422/2010 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 265/ΑΑΠ/2015), 31-12-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154, 159, 160 και 243 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 186, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 133/2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 226/Α/2010).

 

5. Την με αριθμό πρωτοκόλλου ΠΚΜ/4/2011 απόφαση Περιφερειάρχη Τοποθέτηση και Ορισμός Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

6. Την με αριθμό πρωτοκόλλου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 5/03-01-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Τοποθέτηση και Ορισμός Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

7. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΓΠΚΜ/1952/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΔ7ΛΛ-ΗΨΑ) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, δια της οποίας ο Γεώργιος Τσαγκαρλής ορίζεται Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

8. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 9752/2014 (03-06-2014) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την επικύρωση της εκλογής Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01-09-2014 έως 31-08-2019.

 

9. Το από 27-08-2014 πρακτικό ορκωμοσίας των ανωτέρω.

 

10. Την υπ' αριθμόν 353591 (7730)/2014 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1253/Γ/2014) δια της οποίας ο Νικόλαος Ιωάννου του Παναγιώτη διορίζεται Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

11. Την με αριθμό οίκοθεν ΓΠΚΜ/3245/2014 (ΦΕΚ 572/ΥΟΔΔ/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

12. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

 

13. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

14. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

15. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

16. Το από 17-12-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 29/Δ/1986), με το οποίο εγκρίθηκε Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής Νέας Ελβετίας του Δήμου Θεσσαλονίκης και έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Κηφισιάς-Νέας Ελβετίας του ιδίου Δήμου. Από το αντίστοιχο διάγραμμα φαίνεται ότι, τμήματα των ιδιοκτησιών των προσφευγόντων εμπίπτουν εντός του οικοδομικού τετραγώνου Γ342 που χαρακτηρίστηκε ως Χώρος Διοίκησης και λοιπά τμήματα αυτών εμπίπτουν εντός εγκεκριμένων οδών του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής.

 

17. Την υπ' αριθμόν 72767/3130/1985 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με την οποία τμήμα της προαναφερόμενης περιοχής επέκτασης της Κηφισιάς - Νέας Ελβετίας του Δήμου Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζεται ως πυκνοδομημένη, εντός της οποίας εμπίπτουν και οι ιδιοκτησίες των ενδιαφερομένων.

 

18. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 29/5629/ΠΕ/547/1997 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης με την οποία κυρώθηκε η υπ' αριθμόν (52) μεμονωμένη πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης περιοχής επέκτασης - αναθεώρησης Κηφισιάς - Νέας Ελβετίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, που μεταγράφηκε στον τόμο 1891 με αύξοντα αριθμό 32 του υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης.

 

19. Την υπ' αριθμόν 29/ΠΕ/16331/1574/1997 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης με την οποία κυρώθηκε η υπ' αριθμόν 52/2 πράξη διόρθωσης της υπ' αριθμόν (52) μεμονωμένης πράξης εφαρμογής, και η οποία αφορά στο οικοδομικό τετράγωνο Γ341 τις ιδιοκτησίες με αριθμό κτηματογράφησης 010518 και 010519 και στο οικοδομικό τετράγωνο Γ342, τις ιδιοκτησίες με αριθμό κτηματογράφησης 010580 και 010581.

 

20. Την από 31-03-1993 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 420/Δ/1993) με την οποία εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Θεσσαλονίκης.

 

21. Τις υπ' αριθμούς 2188/2007 και 1422/2010 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

 

22. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες συνοδεύονταν από όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου που ζητήθηκαν και προβλέπονται από το άρθρο 32 του νόμου 4067/2012.

 

23. Τις υπ' αριθμούς 1311/2015, 1321/2015 αιτήσεις τους προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης, με τις οποίες ζήτησαν να συνεχιστεί η διαδικασία της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου με τις προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012, όπως προβλέπεται για τις εκκρεμείς διαδικασίες στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

24. Τις υπ' αριθμούς 521/2013, 779/2014, 211/2015 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, με τις οποίες δεν διατύπωσε την ύπαρξη πολεοδομικής ανάγκης διατήρησης των επίδικων τμημάτων του Χώρου Διοίκησης και τήρησε την διαδικασία τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 32 του νόμου 4067/2012, με τον αποχαρακτηρισμό των τμημάτων των φερόμενων ιδιοκτησιών των ενδιαφερομένων που εμπίπτουν εντός του χώρου Διοίκησης και την μετατροπή τους σε οικοδομήσιμους χώρους με τους αυτούς όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής.

 

25. Το γεγονός ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης τήρησε τη διαδικασία δημοσιοποίησης του άρθρου 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580 Δ'/1999).

 

26. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν 78706/4594/2015 σχετική βεβαίωση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

 

27. Τη διαπίστωση ότι δεν συντρέχουν αθροιστικά οι δύο προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 32 του νόμου 4067/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) και επομένως την υποχρεωτική τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό τμημάτων του χαρακτηρισμένου χώρου Διοίκησης στο οικοδομικό τετράγωνο Γ342, σε εκτέλεση των υπ' αριθμών 2188/2007 και 1422/2010 δικαστικών αποφάσεων και τον χαρακτηρισμό τους ως απλοί οικοδομήσιμοι χώροι με τους αυτούς όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής.

 

28. Το γεγονός ότι η ένταξη της περιοχής στο σχέδιο έγινε με τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 και κατά συνέπεια δεν επιβάλλεται εισφορά σε γη στις περιπτώσεις αποχαρακτηρισμού των ιδιοκτησιών σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 20 του νόμου 2508/1997 όπως αυτό ισχύει σήμερα. Οι υποχρεώσεις της ιδιοκτησίας θα υπολογιστούν με την διορθωτική πράξη εφαρμογής η οποία θα ακολουθήσει της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου.

 

29. Την υπ' αριθμόν 32η/Συνεδρία 3η/29-02-2012 πράξη γνωμοδότησης του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, σύμφωνα με την από 28-02-2012 εισήγηση του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

30. Τις υπ' αριθμούς 13η/Συνεδρία 42η/29-07-2015 και 3η/Συνεδρία 1η/26-11-2015 πράξεις γνωμοδότησης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις από 02-07-2015 και 13-11-2015 αντίστοιχα εισηγήσεις του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

31. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014, σύμφωνα με την οποία οι τροποποιήσεις ρυμοτομικών σχεδίων δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ), επιτρέπεται όμως η μείωση αυτή όταν η τροποποίηση γίνεται λόγω άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση αποφάσεων των αρμοδίων Δικαστηρίων, με τις οποίες ακυρώνεται η άρνηση της Διοίκησης να άρει την απαλλοτρίωση.

 

32. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005), και τη διαπίστωση ότι από τις κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή και το ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου διαγράμματος που τη συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 09-12-2015

 

Ο Περιφερειάρχης κ.α.α.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.