Απόφαση 51219/15

Απόφαση 51219/783/2015: Τροποποίηση ισχύοντος εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως Πατρών δια χαρακτηρισμού τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου 789, ιδιοκτησίας Αλεξανδράτου Αναστασίας, ως οικοδομήσιμου λόγω άρσης απαλλοτρίωσης στα Καντριάνικα Εγλυκάδας Δήμου Πατρέων νομού Αχαΐας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 51219/783/2015: Τροποποίηση ισχύοντος εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως Πατρών δια χαρακτηρισμού τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου 789, ιδιοκτησίας Αλεξανδράτου Αναστασίας, ως οικοδομήσιμου λόγω άρσης απαλλοτρίωσης στα Καντριάνικα Εγλυκάδας Δήμου Πατρέων νομού Αχαΐας, (ΦΕΚ 50/ΑΑΠ/2015), 24-03-2015.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Την με αριθμό 296694/5007/2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3081/Β/2014) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες.

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 94 και 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν - συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3 και 70 αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του κεφαλαίου II του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος, που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 31, παράγραφος 3, του νόμου 1577/1985.

 

5. Την εγκύκλιο με αριθμό 55/1988 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Δ/2003), του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997 και του άρθρου 8 του νόμου 1337/1983.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

8. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός).

 

9. Τον νόμο 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014), άρθρο 62.

 

10. Την 10/2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

11. Την με αριθμό 589/2008 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών περί άρσης απαλλοτρίωσης τμήματος ακινήτου στο οικοδομικό τετράγωνο 789 του Δήμου Πατρέων.

 

12. Τις από 26-06-2009 και 22-07-2010 αιτήσεις της Αναστασίας Αλεξανδράτου για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στην ιδιοκτησία της στο οικοδομικό τετράγωνο 789, κατόπιν δικαστικής απόφασης.

 

13. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 71246/Π2345/2011 έγγραφο του Δήμου Πατρέων, με τα οποία μας διαβιβάστηκε ο φάκελος με τα δικαιολογητικά για την τροποποίηση του ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών δια χαρακτηρισμού τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου 789 ως οικοδομήσιμου, κατόπιν άρσης απαλλοτρίωσης.

 

14. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 88320/1266/2011 έγγραφό μας προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδος, το οποίο αφορούσε σε διαβίβαση του φακέλου της τροποποίησης για σύμφωνη γνωμοδότηση.

 

15. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 251/5570/2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδος, με το οποίο μας διαβιβάστηκε Απόσπασμα Πρακτικού γνωμοδότησης της από 18/7/2012 συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων / Αχαΐας με την ομόφωνα θετική γνωμοδότησή του για την αιτούμενη τροποποίηση σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

16. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 293391/8097/2013 έγγραφό μας προς τον Δήμο Πατρέων για ανασύνταξη - διόρθωση του τοπογραφικού διαγράμματος και συμπλήρωση του φακέλου της αιτούμενης τροποποίησης σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας.

 

17. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 53105/Π2123/2014 έγγραφο του Δήμου Πατρέων, με το οποίο διαβιβάστηκε εκ νέου ο συμπληρωμένος φάκελος.

 

18. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 102874/3005/2014 εισήγησή μας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αχαΐας σχετικά με την συμπλήρωση - επικαιροποίηση του σχετικού φακέλου για την έγκριση της αιτούμενης τροποποίησης Σχεδίου Πόλεως Πατρών δια χαρακτηρισμού τμήματος του Κ/Χ στο οικοδομικό τετράγωνο 789 ως οικοδομήσιμου και διατήρηση της υπάρχουσας ρυμοτομίας στις οδούς Ζωοδόχου Πηγής και Σ. Κωνσταντινοπούλου στα Καντριάνικα της περιοχής Εγλυκάδας.

 

19. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 83/72100/2015 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε Απόσπασμα Πρακτικού της από 05-12-2014 συνεδρίασής του με την ομόφωνα θετική γνωμοδότηση του για την αιτούμενη τροποποίηση σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

20. Την με αριθμό 176/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, με την οποία αποφάσισε ομόφωνα και ψήφισε πίστωση ποσού 14.516,30 ευρώ σε βάρος του ΚΑ-40-7111.00012 (ΣΑΤΑ) των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Πατρέων οικονομικού έτους 2014, για την αποζημίωση τμημάτων επί των οδών Σ. Κωνσταντινοπούλου και Ζωοδόχου Πηγής, ιδιοκτησίας της Αναστασίας Αλεξανδράτου στην περιοχή Καντριάνικα Εγλυκάδας.

 

21. Το γεγονός ότι:

 

α) η ιδιοκτήτρια δεσμεύεται ότι δέχεται να αποζημιωθεί από το Δήμο με το 80% της σημερινής αξίας του ακινήτου της και

 

β) διατηρείται η υπάρχουσα ρυμοτομία στις οδούς Ζωοδόχου Πηγής και Σ. Κωνσταντινοπούλου στην περιοχή Εγλυκάδα, αποφασίζουμε:

 

Την έγκριση της αιτούμενης τροποποίησης του ισχύοντος εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως Πατρών στο οικοδομικό τετράγωνο 789, δια χαρακτηρισμού τμήματος ιδιοκτησίας Αλεξανδράτου Αναστασίας ως οικοδομήσιμου και διατήρηση της υπάρχουσας ρυμοτομίας σε ότι αφορά τις οδούς Ζωοδόχου Πηγής και Σ. Κωνσταντινοπούλου (περιοχή Καντριάνικα) στην Εγλυκάδα Δήμου Πατρέων, νομού Αχαΐας, όπως απεικονίζεται στο από Μαΐου 2011 Τοπογραφικό Διάγραμμα του Αναστασίου Στάση, Πολιτικό Μηχανικό Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

 

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μόνο για παράβαση νόμου μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (άρθρο 227.1)α, νόμος 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

Η απόφαση αυτή με το συνοδευτικό της διάγραμμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πάτρα, 19-02-2015

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.