Απόφαση 582/16

Απόφαση 582/2016: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αμπελώνα με τη διάσπαση του οικοδομικού τετραγώνου 273 σε ΟΤ273 και ΟΤ273Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 582/2016: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αμπελώνα με τη διάσπαση του οικοδομικού τετραγώνου 273 σε ΟΤ273 και ΟΤ273Α, (ΦΕΚ 26/ΑΑΠ/2016), 19-02-2016.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2899/2014 (ΦΕΚ 2474/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα Αναπλήρωση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

10. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

11. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (Εγκύκλιος 6/2006) Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

13. Το από [ΒΔ] 23-12-1917 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 300/Α/1917) περί έγκρισης διαγράμματος ρυμοτομίας της κωμοπόλεως Καζακλάρ.

 

14. Την υπ' αριθμόν Π96474/1973 απόφαση Νομάρχη Λάρισας Περί επεκτάσεως τροποποιήσεως ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Αμπελώνος - Λάρισας (ΦΕΚ 22/Δ/1974) με την οποία εντάχθηκε μεγάλο τμήμα του σημερινού εγκεκριμένου σχεδίου Αμπελώνα μεταξύ άλλων και το οικοδομικό τετράγωνο 273.

 

15. Την από 13-03-2015 αίτηση του Βαλαή Δημήτριου με την οποία ζητήθηκε η τροποποίηση του σχεδίου πόλης Αμπελώνα στο οικοδομικό τετράγωνο 273.

 

16. Το Τοπογραφικό Διάγραμμα που θεωρήθηκε από τον Δήμαρχο Τυρνάβου και συνοδεύει την με αριθμό 134/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου.

 

17. Την με αριθμό 37/2015 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Αμπελώνα.

 

18. Την με αριθμό 27/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τυρνάβου.

 

19. Την με αριθμό 134/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τυρνάβου.

 

20. Την Αιτιολογική Έκθεση Τροποποίησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.

 

21. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 805/2015 βεβαίωση του Δημάρχου Τυρνάβου, σύμφωνα με την οποία, με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν ρυμοτομείται, εξ ολοκλήρου ή τόσο ώστε να καθίσταται μη άρτιο, κανένα οικόπεδο.

 

22. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 806/2015 βεβαίωση του Δημάρχου Τυρνάβου, σύμφωνα με την οποία, κατά της ανωτέρω 134/2015 απόφασης δεν υποβλήθηκε ένσταση.

 

23. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 835/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Τυρνάβου, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας ο φάκελος της προτεινόμενης ρύθμισης του θέματος.

 

24. Το με αριθμό 14781/26-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας με το οποίο διαβιβάστηκε η από 21-10-2015 εισήγηση της υπηρεσίας και το Τοπογραφικό Διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

25. Το απόσπασμα του πρακτικού της 10ης/03-12-2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (Πράξη 83η), με το οποίο το Συμβούλιο, γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της παραπάνω τροποποίησης.

 

Επειδή:

 

1. Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά όπως ορίζει η εγκύκλιος 55/1988, ο νόμος 4067/2012 και οι Καταργούμενες Μεταβατικές Διατάξεις, άρθρο 6 του νόμου 4315/2014.

 

2. Με την προτεινόμενη ρύθμιση προτείνεται η διάσπαση του οικοδομικού τετραγώνου 273 σε δύο οικοδομικά τετράγωνα 273 και 273A με ταυτόχρονη νομιμοποίηση του ήδη υφιστάμενου διαμορφωμένου δρόμου (οδός 25ης Μαρτίου) με τελικό αποτέλεσμα την απόκτηση προσώπου της ιδιοκτησίας του Βαλαή για την έκδοση άδειας δόμησης, επισημαίνεται ότι με την εν λόγω τροποποίηση δεν προκαλείται απομείωση κοινόχρηστου χώρου ούτε και οικονομική επιβάρυνση του Δήμου αφού ο δρόμος είναι ασφαλτοστρωμένος και διέρχονται εντός αυτού δίκτυα.

 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1.3)α του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, κάθε τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πρέπει να κατευθύνεται από πολεοδομικά κριτήρια και να αποβλέπει στην θεραπεία πολεοδομικών αναγκών, υγιεινής, συγκοινωνίας, ασφάλειας, οικονομίας και αισθητικής, τις οποίες εμφανίζει η οικιστική ανάπτυξη και διαμόρφωση της πόλης στην εξέλιξή της.

 

4. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4)α του νόμου 3044/2002, οι τροποποιήσεις εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ). Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν επέρχεται μείωση κοινόχρηστων χώρων.

 

5. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αμπελώνα, με την διάσπαση του οικοδομικού τετραγώνου 273 σε 273 και 273Α, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται ακολούθως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Τη Διατήρηση των όρων δόμησης που ισχύουν στην περιοχή, σύμφωνα και με το 7ο σχετικό.

 

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

a.582.16

 

Η απόφαση αυτή, με το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 03-02-2016

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.