Απόφαση 6174/15

Απόφαση Φ6174/5361/2015: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος Αγίου Νικολάου Τραχώνων στο Δήμο Αλίμου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Φ6174/5361/2015: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος Αγίου Νικολάου Τραχώνων στο Δήμο Αλίμου, (ΦΕΚ 19/Δ/2015), 24-03-2015.

 

Η ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) για τη Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π. και ιδιαίτερα το άρθρο 1 παράγραφος 2, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) για Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και ισχύει.

 

2. Την 4/2015 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της 06-02-2015.

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 8 του νόμου 3200/1955 Περί Διοικητικής Αποκέντρωσης.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 2853/1922 περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεων των δημόσιων υδάτων όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του από 18-03-1924 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 61/Α/1924).

 

5. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 3046/304/1989 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κτιριοδομικός Κανονισμός και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 6 αυτού σχετικά με τη δόμηση κοντά σε ρέματα, όπως ισχύει σήμερα.

 

6. Τις οικίες διατάξεις του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις.

 

7. Τις οικίες διατάξεις του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.

 

8. Το νόμο 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του νόμου 3010/2002 Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/2002) και το νόμο 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων..., όπως ισχύουν.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

10. Το νόμο 4258/2014 Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα (ΦΕΚ 94/Α/2014).

 

11. Το υπ' αριθμόν 23776/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλίμου με το οποίο μας διαβιβάστηκε η μελέτη του θέματος υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου: Φ6174/5239/2014.

 

12. Το υπ' αριθμόν Φ6174/5239/2014 έγγραφό μας, με το οποίο ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία για την μελέτη του θέματος.

 

13. Το υπ' αριθμόν 24575/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλίμου με το οποίο μας διαβιβάστηκαν συμπληρωματικά στοιχεία για την μελέτη του θέματος υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου: Φ6174/5504/2014.

 

14. Η μελέτη και τα Τοπογραφικά διαγράμματα καθορισμού των οριογραμμών του ρέματος Αγίου Νικολάου Τραχώνων στο Δήμο Αλίμου, συντάχθηκαν τον Δεκέμβριο του 2011 από τον ανάδοχο του έργου Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, τον Εφρεμίδη Δημήτριο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός - Dr Υδρολόγος, και για την επίβλεψη της μελέτης η Μαριάνθη Δημητροπούλου Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ. Η μελέτη, και τα Τοπογραφικά διαγράμματα ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν στις 09-03-2012 από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Τμήμα Υδραυλικών - Λιμενικών Έργων και Εγγείων Βελτιώσεων της Περιφέρειας Αττικής.

 

15. Την σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμο Αλίμου Αττικής για έγκριση της μελέτης οριοθέτησης του ρέματος Αγίου Νικολάου Τραχώνων κατ' εφαρμογή του άρθρου 5, παράγραφος 3)α του νόμου 3010/2002, όπως διατυπώθηκε στην υπ' αριθμόν 76/2012 απόφαση της.

 

16. Την με υπ' αριθμόν οίκοθεν 175444/2014 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου Διευθέτηση τμημάτων του ρέματος Αγίου Νικολάου Τραχώνων στο Δήμο Αλίμου.

 

17. Το υπ' αριθμόν Φ6174/5504/2015 έγγραφό μας που αφορά την διαβίβαση της μελέτης του θέματος στην Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για γνωμοδότηση.

 

18. Το υπ' αριθμόν 713/7/2015 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Διεύθυνση Υδάτων Τμήμα Παρακολούθησης και Προστασίας Υδατικών Πόρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στο οποίο αναφέρει ότι δεν έχει αντίρρηση για το έργο και γνωμοδοτεί θετικά για την Επικύρωση των οριογραμμών του ρέματος Αγίου Νικολάου Τραχώνων στο Δήμο Αλίμου και μόνο όσον αφορά την συμβατότητα εκτέλεσης του έργου, σε σχέση με το εγκεκριμένο σχέδιο Διαχειριστή Λεκάνης Απορροής Ποταμού του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (GR 06) υπό τον όρο ότι τυχόν ενέργειες και τα έργα πού προβλέπονται να εκτελεστούν, για τον καθορισμό των οριογραμμών τμήματος του ρέματος και περιγράφονται στην κατατεθείσα μελέτη, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία και την αποφυγή της ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων. Διευκρινίζεται επίσης ότι η παραπάνω Υπηρεσία δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου και θεώρησης των προσκομισθέντων στοιχείων του άρθρου 2 του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014), αποφασίζουμε:

 

Την Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών του ρέματος Αγίου Νικολάου Τραχώνων, στα διοικητικά όρια του Δήμου Αλίμου οριζομένων από τα σημεία όπως αποτυπώνονται στα Τοπογραφικά διαγράμματα της μελέτης (ΟΥ2.1 και ΟΥ2.2), των οποίων οι συντεταγμένες είναι εξαρτημένες από το γεωδαιτικό σύστημα ΕΓΣΑ 1987 και αναγράφονται στο υπόμνημα των διαγραμμάτων αυτών. Οι οριογραμμές του παραπάνω των ρέματος καθορίζονται από τις συντεταγμένες των κορυφών της πολυγωνικής γραμμής οριζομένων από τα σημεία Β...L1 και R1...Β' της οριζοντιογραφίας (ΟΥ2.1), και Α1...Α32 και Δ1...Δ32, της οριζοντιογραφίας (ΟΥ2.2) οι οποίες αναγράφονται και στην απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου και είναι εξαρτημένες από το γεωδαιτικό σύστημα ΕΓΣΑ 1987.

 

Η μελέτη συντάχθηκε από τους μελετητές, Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, τον Εφρεμίδη Δημήτριο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό - Dr Υδρολόγο, για την επίβλεψη της μελέτης υπέγραψε η Μαριάνθη Δημητροπούλου Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ, και μαζί με τα Τοπογραφικά διαγράμματα (ΟΥ2.1) και (ΟΥ2.2) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

 

Τα σχέδια της μελέτης ελέχθησαν και θεωρήθηκαν στις 09-03-2012 από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Τμήμα Υδραυλικών - Λιμενικών Έργων και Εγγείων Βελτιώσεων της Περιφέρειας Αττικής. Η παρούσα απόφαση ισχύει μόνον για την οριοθέτηση του αναφερομένου ρέματος και δεν αφορά οποιοδήποτε έργο επ' αυτού και για το οποίο θα πρέπει να τηρηθούν αυστηρά οι διαδικασίες της με αριθμό ΗΠ/11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/2003) κοινή υπουργική απόφαση διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 3010/2002...

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή μαζί με τα συνημμένα διαγράμματα Τοπογραφικά διαγράμματα (ΟΥ2.1) και (ΟΥ2.2) της μελέτης καθορισμού των οριογραμμών, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.6174.15

 

Αθήνα, 20-02-2015

 

Η Ασκούσα Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.