Απόφαση 660/16

Απόφαση 660/2016: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αμπελώνα με: 1. Διάσπαση του οικοδομικού τετραγώνου 133 σε ΟΤ 133Α, ΟΤ 133ΚΧ και ΟΤ 133Β (χώρος εκκλησίας). 2. Μετατόπιση των οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών στα οικοδομικά τετράγωνα 146, 145, 144, 134 και 132. 3. Αποχαρακτηρισμό του οικοδομικού τετραγώνου 5 (ΣΑΡΑΚΙΝΑ) από οικοδομήσιμο χώρο σε κοινόχρηστο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 660/2016: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αμπελώνα με: 1. Διάσπαση του οικοδομικού τετραγώνου 133 σε ΟΤ 133Α, ΟΤ 133ΚΧ και ΟΤ 133Β (χώρος εκκλησίας). 2. Μετατόπιση των οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών στα οικοδομικά τετράγωνα 146, 145, 144, 134 και 132. 3. Αποχαρακτηρισμό του οικοδομικού τετραγώνου 5 (ΣΑΡΑΚΙΝΑ) από οικοδομήσιμο χώρο σε κοινόχρηστο, (ΦΕΚ 30/ΑΑΠ/2016), 01-03-2016.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2899/2014 (ΦΕΚ 2474/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα Αναπλήρωση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

10. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

11. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (Εγκύκλιος 6/2006) Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

13. Το από [ΒΔ] 23-12-1917 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 300/Α/1917) περί έγκρισης διαγράμματος ρυμοτομίας της κωμοπόλεως Καζακλάρ.

 

14. Το από [ΠΔ] 12-12-1934 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 429/Α/1934) περί εγκρίσεως του σχεδίου συνοικισμού Αμπελώνος, με το οποίο εντάχθηκε μεταξύ άλλων και το οικοδομικό τετράγωνο 133, στο οποίο βρίσκεται το παλιό κοιμητήριο, ενώ το υπόλοιπο τμήμα του χαρακτηρίστηκε οικοδομήσιμο.

 

15. Το από [ΒΔ] 20-10-1956 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 256/Α/1956) περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Αμπελώνος Λαρίσης και τω όρων δόμησης, με το οποίο τροποποιήθηκε το οικοδομικό τετράγωνο 133 ε με μετατόπιση των θεσμικών γραμμών και αποχαρακτηρισμό του σε κοινόχρηστο χώρο.

 

16. Τη υπ' αριθμόν 42665/1968 απόφαση Νομάρχη Λάρισας Περί τροποποίησης και επέκτασης ρυμοτομικού σχεδίου Αμπελώνος Λάρισας (ΦΕΚ 206/Δ/1968) με την οποία μετατοπίσθηκε η εγκεκριμένη οδός μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 146 και 145.

 

17. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του οικισμού Αμπελώνα της κοινότητας Αμπελώνα νομού Λάρισας (ΦΕΚ 654/Δ/1988) με το οποίο τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 133 και συγκεκριμένα ο χώρος του παλιού νεκροταφείου χαρακτηρίστηκε ως χώρος αστικού πρασίνου.

 

18. Την Εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας από τον Οκτώβριο του 2014.

 

19. Το Τοπογραφικό Διάγραμμα που θεωρήθηκε από τον Δήμαρχο Τυρνάβου και συνοδεύει την με αριθμό 278/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου.

 

20. Την με αριθμό 46/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τυρνάβου.

 

21. Την με αριθμό 278/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τυρνάβου.

 

22. Την με αριθμό 118/2015 ένσταση της Αγγελικής Μπάμπου και την με αριθμό 128/2015 ένσταση του Απόστολου Ρούγκου.

 

23. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 232/2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών και Πολεοδομίας - Τμήμα Πολεοδομίας - Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Τυρνάβου.

 

24. Τις με αριθμό 29/2014 και 30/2014 αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου Αμπελώνα σύμφωνα με τις οποίες γνωμοδοτεί κατά των ενστάσεων της Αγγελικής Μπάμπου και του Απόστολου Ρούγκου.

 

25. Το γεγονός ότι οι παραπάνω ενστάσεις κατά της 278/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου δεν συζητήθηκαν στη Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τυρνάβου.

 

26. Την με αριθμό 107/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου σύμφωνα με την οποία δεν αποδέχεται τις με αριθμούς πρωτοκόλλου 118/2015 και 128/2015 ενστάσεις των Αγγελικής Μπάμπου και Απόστολου Ρούγκου.

 

27. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 597/2015 βεβαίωση του Δημάρχου Τυρνάβου, σύμφωνα με την οποία, με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν ρυμοτομείται, εξ ολοκλήρου ή τόσο ώστε να καθίσταται μη άρτιο, κανένα οικόπεδο.

 

28. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 596/2015 βεβαίωση του Δημάρχου Τυρνάβου, σύμφωνα με την οποία, κατά της ανωτέρω 278/2014 απόφασης υποβλήθηκαν (2) ενστάσεις οι οποίες με την 107/2015 απόφαση απορρίφθηκαν.

 

29. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 598/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Τυρνάβου, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας ο φάκελος της προτεινόμενης ρύθμισης του θέματος.

 

30. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 12265/2015 αίτηση επίσπευσης των Γεωργίου Αρχοντή, Ιωάννας Αρχοντή και Γαρουφαλιάς Αρχοντή.

 

31. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 851/29-09-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Τυρνάβου, με το οποίο υποβλήθηκε ξανά μετά από διορθώσεις το παραπάνω θέμα.

 

32. Το με αριθμό 15533/12-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας με το οποίο διαβιβάστηκε η από 09-10-2015 εισήγηση της υπηρεσίας και το Τοπογραφικό Διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

33. Το απόσπασμα του πρακτικού της 10ης/03-12-2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (Πράξη 82η), με το οποίο το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την αναβολή λήψης γνωμοδότησης, προκειμένου να διευκρινιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς στο οικοδομικό τετράγωνο 5, το οποίο χαρακτηρίζεται ως κοινόχρηστος χώρος.

 

34. Το απόσπασμα του πρακτικού της 1ης/13-01-2016 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (Πράξη 1η), με το οποίο το Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη το Απόσπασμα Κτηματολογικού φύλλου, του Κτηματολογικού Γραφείου Τυρνάβου με αριθμό ΚΑΕΚ 310132311001/0/0, που προσκόμισε ενώπιόν του η Σοφία Περιστερά, όπου ιδιοκτήτης του Οικοδομικού Τετραγώνου 5 είναι ο Δήμος Αμπελώνα, γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της παραπάνω τροποποίησης.

 

Επειδή:

 

1. Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά όπως ορίζει η εγκύκλιος 55/1988, ο νόμος 4067/2012 και οι Καταργούμενες Μεταβατικές Διατάξεις, άρθρο 6 του νόμου 4315/2014.

 

2. Με την προτεινόμενη ρύθμιση εξασφαλίζεται χώρος στο οικοδομικό τετράγωνο 133 για ανέγερση Ιερού Ναού ενώ ταυτόχρονα προσαρμόζεται η ρυμοτομία και των όμορων Ο.Τ. στην υφιστάμενη διαμορφωμένη κατάσταση χωρίς να θιγούν επικείμενα νόμιμα κτίσματα. Το κόστος της ανέγερσης του Ιερού Ναού μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος από μεριάς του θα βαρύνει ιδιώτη.

 

3. Η απομείωση του κοινόχρηστου χώρου που προκαλείται έκτασης 3.059,746 m2 καλύπτεται από τον αποχαρακτηρισμό του οικοδομικού τετραγώνου 5, έκτασης 3.528,89 m2, από οικοδομήσιμο χώρο σε κοινόχρηστο.

 

4. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1.3)α του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, κάθε τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πρέπει να κατευθύνεται από πολεοδομικά κριτήρια και να αποβλέπει στην θεραπεία πολεοδομικών αναγκών, υγιεινής, συγκοινωνίας, ασφάλειας, οικονομίας και αισθητικής, τις οποίες εμφανίζει η οικιστική ανάπτυξη και διαμόρφωση της πόλης στην εξέλιξή της.

 

5. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4)α του νόμου 3044/2002, οι τροποποιήσεις εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ). Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν επέρχεται μείωση κοινόχρηστων χώρων.

 

6. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αμπελώνα, με:

 

Διάσπαση του οικοδομικού τετραγώνου 133 σε οικοδομικά τετράγωνα 133Α, 133ΚΧ και 133Β (χώρος εκκλησίας).
Μετατόπιση των οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών στα οικοδομικά τετράγωνα 146, 145, 144, 134 και 132.
Αποχαρακτηρισμό του οικοδομικού τετραγώνου 5 (ΣΑΡΑΚΙΝΑ) από οικοδομήσιμο χώρο σε κοινόχρηστο, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται ακολούθως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Τη Διατήρηση των όρων δόμησης που ισχύουν στην περιοχή, σύμφωνα και με το 7ο σχετικό.

 

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.660.16

 

Λάρισα, 01-02-2016

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.