Απόφαση 9232/17

Απόφαση 9232/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στρατοπέδου Κιούση του Δήμου Καρδίτσας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 9232/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στρατοπέδου Κιούση του Δήμου Καρδίτσας, (ΦΕΚ 307/ΑΑΠ/2017), 29-12-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2899/2014 (ΦΕΚ 2474/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα Αναπλήρωση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

10. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

11. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (Εγκύκλιος 6/2006) Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

14. Την υπ' αριθμόν Γ47473/08 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 553/ΑΑΠ/09-12-2008) περί έγκρισης της πολεοδόμησης των στρατοπέδων Κιούση και Λουμάκητου Δήμου Καρδίτσας.

 

15. Τη σύμβαση παραχώρησης στρατοπέδων Κιούση και Λουμάκη μεταξύ ΤΕΘΑ και Δήμου Καρδίτσας που υπογράφτηκε στις 15-07-2016.

 

16. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 7917/25-10-2016 απόφαση Περιφερειάρχη Καρδίτσας Κύρωσης της υπ' αριθμόν 01/2016 πράξης εφαρμογής των χώρων των στρατοπέδων Κιούση - Λουμάκη του Δήμου Καρδίτσας και την ολοκλήρωση της μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο Καρδίτσας και το Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση.

 

17. Την από 27-04-2017 Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από τον Βάιο Ανυφαντή και θεωρήθηκε από την Περσεφόνη Ράγκου, Διευθύντρια της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Καρδίτσας.

 

18. Την υπ' αριθμόν 23/2017 ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καρδίτσας.

 

19. Την υπ' αριθμόν 169/2017 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας.

 

20. Το από 27-04-2017 Τοπογραφικό Διάγραμμα που συντάχθηκε από τον Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Βάιο Ανυφαντή, θεωρήθηκε από τη Διευθύντρια Υπηρεσίας Δόμησης Περσεφόνη Ράγκου και συνοδεύει την με αριθμό 169/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας.

 

21. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2576/19-07-2017 βεβαίωση του Αντιδημάρχου Καρδίτσας σύμφωνα με την οποία δε ρυμοτομούνται οικοδομές που έχουν κτιστεί με νόμιμη άδεια του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου, δεν καθίσταται μη άρτιο κανένα οικόπεδο με τη θεσμοθέτηση του πρόσθετου πεζοδρόμου και δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της με αριθμό 169/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας μέσα στις νόμιμες προθεσμίες.

 

22. Το υπ' αριθμόν 5626/20-09-2017 έγγραφο του τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας με το οποίο διαβιβάστηκε η από 20-09-2017 εισήγηση της υπηρεσίας και το Τοπογραφικό Διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

23. Το απόσπασμα του Πρακτικού της 7ης/24-11-2017 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας (Πράξη 21η), με το οποίο το Συμβούλιο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της παραπάνω τροποποίησης.

 

Επειδή:

 

1. Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά όπως ορίζει η εγκύκλιος 55/1988, ο νόμος 4067/2012 και οι Καταργούμενες - Μεταβατικές Διατάξεις, άρθρο 6 του νόμου 4315/2014.

 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1.3)α του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, κάθε τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πρέπει να κατευθύνεται από πολεοδομικά κριτήρια και να αποβλέπει στην θεραπεία πολεοδομικών αναγκών, υγιεινής, συγκοινωνίας, ασφάλειας, οικονομίας και αισθητικής, τις οποίες εμφανίζει η οικιστική ανάπτυξη και διαμόρφωση της πόλης στην εξέλιξή της.

 

3. Σύμφωνα με το άρθρου 10 παράγραφος 4)α του νόμου 3044/2002, οι τροποποιήσεις εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επιτυγχάνεται η αύξηση των Κοινοχρήστων Χώρων της Πολεοδομικής Ενότητας κατά 1.971,08 m2

 

4. Με την προτεινόμενη τροποποίηση:

 

λόγω του υπερβολικά μεγάλου μεγέθους του αρχικού οικοδομικού τετραγώνου ΣΙ, που δεν ευνοεί την ανάπτυξη λειτουργιών, χαράσσεται νέος πεζόδρομος πλάτους 10 m δια μέσου του αρχικού οικοδομικού τετραγώνου ΣΙ, με συνέπεια τη διευκόλυνση της πρόσβασης και τη δημιουργία δύο άλλων οικοδομικών τετραγώνων, τα οικοδομικά τετράγωνα ΣΙ και Σ3, με προτεινόμενες χρήσεις γης ίδιες με αυτές που ισχύουν στην περιοχή, δηλαδή χρήσεις πολεοδομικού κέντρου - κεντρικών λειτουργιών, με εξαίρεση τα πρατήρια βενζίνης, τις εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών, τα κέντρα διασκέδασης αναψυχής και τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, όπως προσδιορίζονται στο παράρτημα του πίνακα Α που συνοδεύει την υπ' αριθμόν 2188/1994 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας (ΦΕΚ 908/Δ/1994),
δημιουργούνται προκήπια των 3 m εκατέρωθεν των οικοδομικών τετραγώνων ΣΙ και Σ3 κατ' αντιστοιχία και παρόμοια μορφή με τον πεζόδρομο βόρεια του οικοδομικού τετραγώνου Σ2
αυξάνεται με βιώσιμη προοπτική το εμβαδά των κοινόχρηστων χώρων.

 

5. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του στρατοπέδου Κιούση του Δήμου Καρδίτσας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο.

 

2. Τη διατήρηση των όρων δόμησης που ισχύουν στην περιοχή, σύμφωνα και με το 7ο σχετικό.

 

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για Παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

a.9232.17

 

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 11-12-2017

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.