Απόφαση 96678/16

Απόφαση 96678/1695/2016: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς, σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 124/2011 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στις ιδιοκτησίες των Μαρίας-Αγγελικής Κρεμμύδα, Μαρίας-Καρολίνας Κυριακοπούλου και Κωνσταντίνου Κυριακόπουλου, στο οικοδομικό τετράγωνο 370, στη θέση Άγιος Μελέτιος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 96678/1695/2016: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς, σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 124/2011 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στις ιδιοκτησίες των Μαρίας-Αγγελικής Κρεμμύδα, Μαρίας-Καρολίνας Κυριακοπούλου και Κωνσταντίνου Κυριακόπουλου, στο οικοδομικό τετράγωνο 370, στη θέση Άγιος Μελέτιος, (ΦΕΚ 149/ΑΑΠ/2016), 22-07-2016.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

3. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 73595/1304/2016 (ΦΕΚ 270/ΥΟΔΔ/2016), (ΑΔΑ: 62ΚΗ7ΛΗ-Ε53) απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 155/Α/1929) που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 31, παράγραφος 3, του νόμου 1577/1985.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα του άρθρου 28 αυτού.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, όπως ισχύουν.

 

9. Την υπ' αριθμόν 61760/12080/85/1987 εγκύκλιο (Εγκύκλιος 85/1987) Διευκρινίσεις του άρθρου 28 του νόμου 1337/1983.

 

10. Τις υπ' αριθμούς 1/1961, 8/1975, 84/2000, 55/1988 και 18/2003 εγκυκλίους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη.

 

11. Το από [ΒΔ] 30-10-1971 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 269/Δ/1971) περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Λεβαδείας και το από 04-10-1983 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 543/Δ/1983) επανέγκριση τροποποίησης και επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου Λειβαδιάς.

 

12. Την υπ' αριθμόν 124/2011 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

 

13. Την υπ' αριθμόν 190/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων.

 

14. Το υπ' αριθμόν 2/27-05-2016 (θέμα 4ο, απόφαση 5/2016) πρακτικό του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, και επειδή:

 

Α. Με την υπ' αριθμόν 124/2011 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς έγινε άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στις ιδιοκτησίες των (1) Μαρίας-Καρολίνας Κυριακοπούλου και Κωνσταντίνου Κυριακόπουλου και (2) Μαρίας-Αγγελικής Κρεμμύδα, που βρίσκονται στο οικοδομικό τετράγωνο 370, σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς και αναπέμφθηκε η υπόθεση στη Διοίκηση για τη σχετική τροποποίηση του σχεδίου πόλης.

 

Η ιδιοκτησία (1) Μαρίας-Καρολίνας Κυριακοπούλου και Κωνσταντίνου Κυριακόπουλου έχει εμβαδόν 248,47 m2 και ρυμοτομείται εξ ολοκλήρου για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων (δρόμου και χώρου πρασίνου). Η ιδιοκτησία (2) Μαρίας-Αγγελικής Κρεμμύδα έχει εμβαδόν 143,87 m2 και ρυμοτομείται εξ ολοκλήρου για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου πρασίνου.

 

Β. Με το υπ' αριθμόν 4223/14/10-02-2015 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ/ΠΣΕ προς το Δήμο Λεβαδέων, εστάλη πρόταση τροποποίησης του σχεδίου πόλης με άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, που είχαν υποβάλει οι ιδιοκτήτες, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32, παράγραφος 1 του νόμου 4067/2012, προκειμένου ο Δήμος να προβεί στις προβλεπόμενες διαδικασίες δημοσιοποίησης της πρότασης.

 

Με την υπ' αριθμόν 190/2015 απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λεβαδέων αποδέχεται την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, προτείνει όμως να μη δημιουργηθεί πεζόδρομος περιμετρικά των ιδιοκτησιών στις οποίες αίρεται η απαλλοτρίωση, γιατί ο πεζόδρομος παρεμβαίνει στις όμορες ιδιοκτησίες, στις οποίες δεν αίρεται η απαλλοτρίωση, δημιουργώντας τους προβλήματα. Η υπ' αριθμόν 190/2015 απόφαση αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερόμενους και δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ και βοιωτική ΩΡΑ.

 

Γ. Σύμφωνα με το άρθρου 29, παράγραφος 4 του νόμου 2831/2000, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014, οι τροποποιήσεις εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, επιτρέπεται όμως η μείωση όταν η τροποποίηση γίνεται λόγω άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση αποφάσεων των αρμόδιων Δικαστηρίων, με τις οποίες ακυρώνεται η άρνηση της Διοίκησης να άρει την απαλλοτρίωση.

 

Δ. Στην ιδιοκτησία στην οποία αίρεται η ρυμοτομική απαλλοτρίωση πρέπει να επιβάλλεται εισφορά σε γη, ως ποσοστό του ρυμοτομούμενου τμήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20, παράγραφος 2)ε του νόμου 2508/1987, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 31, παράγραφος 2 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 62 του νόμου 4280/2014. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η απαιτούμενη εισφορά σε γη είναι για την ιδιοκτησία (1) 18,64 m2 και για την ιδιοκτησία (2) 10,79 m2 Από την ιδιοκτησία (1) διατίθεται ως εισφορά το τμήμα Β3-Β7-Β8-Τ-Β3 εμβαδού 106,29 m2 και από την ιδιοκτησία (2) διατίθεται ως εισφορά το τμήμα Τ4-Τ5-Β5Β4-Τ4 εμβαδού 10,79 m2

 

Ε. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας με το υπ' αριθμόν 2/27-05-2016 (θέμα 4ο, απόφαση 5/16) πρακτικό γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία υπέρ της έγκρισης της τροποποίησης όπως αυτή υποβλήθηκε από τους ενδιαφερόμενους, και της μη αποδοχής της πρότασης του Δήμου για κατάργηση του πεζόδρομου, δεδομένου ότι: α)δεν είναι ορθό να υπάρχει απ' ευθείας πρόσωπο οικοδομήσιμων ιδιοκτησιών σε χώρο πρασίνου, β) η ύπαρξη του πεζόδρομου περιορίζει το ύψος της δόμησης και γ) ο ισχυρισμός ότι ο πεζόδρομος καταστρατηγεί τις εναπομένουσες ιδιοκτησίες εντός του οικοδομικού τετραγώνου 370 δεν ευσταθεί αφού το εναπομένον οικοδομικό τετράγωνο 370 είναι κοινόχρηστος χώρος, ανεξάρτητα αν θα είναι εν μέρει πράσινο και εν μέρει πεζόδρομος, ή εξ ολοκλήρου πράσινο.

 

Στ. Με την προτεινόμενη τροποποίηση δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου φορέα.

 

Ζ. Η υπόψη τροποποίηση είναι σημειακή-εντοπισμένη και δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις του άρθρου 186.II.ΣΤ.39 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), συνεπώς είναι αρμοδιότητας της Περιφέρειας, αποφασίζουμε:

 

Α. Εγκρίνουμε την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς, σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 124/2011 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στις ιδιοκτησίες των (1) Μαρίας-Καρολίνας Κυριακοπούλου και Κωνσταντίνου Κυριακόπουλου και (2) Μαρίας-Αγγελικής Κρεμμύδα, στο οικοδομικό τετράγωνο 370, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 του πολιτικού μηχανικού Σωτήρη Γκικέλου, και με επιβολή εισφοράς σε γη.

 

Β. Για το τμήμα των ιδιοκτησιών που γίνεται οικοδομήσιμο ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης της περιοχής.

 

Γ. Επιβάλλουμε εισφορά σε γη ως εξής: α) στην ιδιοκτησία (1) Μαρίας-Καρολίνας Κυριακοπούλου και Κωνσταντίνου Κυριακόπουλου 106,29 m2 ήτοι το τμήμα Β3Β7-Β8-Τ-Β3 και β) στην ιδιοκτησία (2) Μαρίας-Αγγελικής Κρεμμύδα 10,79 m2 ήτοι το τμήμα Τ4-Τ5-Β5-Β4-Τ4.

 

Η απόφαση αυτή με το συνημμένο της τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.96678.16

 

Λαμία, 05-07-2016

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.