Νόμος 1575/85 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τεχνίτες που ασχολούνται με τις εργασίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου αυτού και όσοι εκμεταλλεύονται ή συν-εκμεταλλεύονται συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και ασχολούνται αυτοπρόσωπα με τις πιο πάνω εργασίες και εφόσον οι ανωτέρω δεν έχουν τον κατά το άρθρο 3 τίτλο σπουδών, μπορούν να εφοδιαστούν μόνο με την αντίστοιχη άδεια της ειδικότητας τους, άνευ εξετάσεων εφόσον:

 

α) Έχουν ελάχιστη προϋπηρεσία σε όμοια εργασία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών, η οποία να έχει διανυθεί ολόκληρη την τελευταία δεκαπενταετία μέχρι την ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών.

 

β) Προσκομίσουν βεβαίωση αναγνωρισμένου, από αρμόδια κρατική αρχή, Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης, από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα που αναφέρονται στην ειδικότητα του, σύμφωνα με την ύλη που καθορίζεται στην απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών [Α] 72102/715/1988 (ΦΕΚ 302/Β/1988), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει ή αντικαθίσταται. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του νόμου 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α/2003).

 

2. Η απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών [Α] 73101/714/1988 (ΦΕΚ 302/Β/1988) εξακολουθεί να ισχύει σε όσα σημεία δεν τροποποιούνται με την παράγραφο 1 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του νόμου 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α/2003).

 

3. Ο τρόπος απόδειξης των προϋποθέσεων των προηγούμενων παραγράφων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

4. Για τα συνεργεία που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού και μέχρι την ισχύ του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 2 του άρθρου 6 εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες διατάξεις.

 

5. Οι εκκρεμείς αιτήσεις για απόκτηση πτυχίων επισκευής οχημάτων κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού κρίνονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

 

6. Όσοι εκμεταλλεύονται συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, που εμπίπτουν στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος και οι οποίοι ασχολούνται αυτοπροσώπως στα συνεργεία, των οποίων ήταν εκμεταλλευτές, με περισσότερες της μιας ειδικότητες, μπορούν να εφοδιαστούν μέχρι δύο άδειες άσκησης επαγγέλματος, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, εκτός από την προϋπηρεσία, η οποία και για τις δύο ειδικότητες πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το 80% του αθροίσματος των απαιτούμενων προϋπηρεσιών από τις παραγράφους 1 και 2, για καθεμία από τις ειδικότητες χωριστά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 36 του νόμου [Ν] 1959/1991.

 

7. Οι προθεσμίες που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία, προς απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, παρατείνονται μέχρι 31-12-1997.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 2289/1995 (ΦΕΚ 27/Α/1995). Οι προθεσμίες της παραγράφου 7 παρατείνονται μέχρι 31-12-1997 με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου 2465/1997 (ΦΕΚ 28/Α/1997) και μέχρι 30-06-2000 με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.