Προεδρικό διάταγμα 14/10/02

ΠΔ 14-10-2002: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας Χώρα - Καψάλι του οικισμού Κυθήρων Δήμου Κυθήρων (νομού Αττικής) και αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην ίδια περιοχή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 14-10-2002: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας Χώρα - Καψάλι του οικισμού Κυθήρων Δήμου Κυθήρων (νομού Αττικής) και αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην ίδια περιοχή, (ΦΕΚ 1009/Δ/2002), 18-11-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 37 (παράγραφος 4), 43 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 7), 44 (παράγραφοι 1 και 2), 110 (παράγραφος 1), 152 (παράγραφος 1, 2 και 6), 153, 154, 160 (παράγραφοι 1 και 2), 161 (παράγραφος 1), 243 (παράγραφος 1), 248, 249 και 250 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως τα άρθρα 110 (παράγραφος 1), 243, 248, 249 και 250 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 3 (παράγραφος 1), 4, 5, 6 και 7 αντίστοιχα του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 9)β του άρθρου 25 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου Β του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παράγραφος 2)α του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

5. Την Υ6/2001 απόφαση Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1484/Β/2001).

 

6. Την 46307/2274/1987 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της νήσου Κυθήρων (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 864/Δ/1987), όπως τροποποιήθηκε με την 17867/4121/1998 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της νήσου Κυθήρων (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 526/Δ/1998).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 161/1984 Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Πολιτισμού και Επιστημών και Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 54/Α/1984).

 

8. Την 28533/6418/1998 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένου τμήματος της πολεοδομικής ενότητας Χώρα - Καψάλι του οικισμού Κυθήρων κοινότητας Κυθήρων (νομού Αττικής).

 

9. Τις 86/1990, 65/1994, 77/1994, 10/1995, 45/1997, 94/1997, 37/1998 γνωμοδοτήσεις του κοινοτικού συμβουλίου και την γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Κυθήρων.

 

10. Τις από 18-04-1994, 09-12-1996 και 09-11-2000 εισηγήσεις - αιτιολογικές εκθέσεις της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών.

 

11. Τις 247/1994, 836/1996, 332/2000 και 30/2001 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

12. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

13. Τις 65/1999, 617/2001 και 410/2002 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6: Ειδικοί όροι - Μορφολογικοί περιορισμοί

Άρθρο 7

Άρθρο 8

 

Στην Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 14-10-2002

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.